Menu G³ówne
Strona g³ówna
Galeria
Klipy Wideo
Forum
Typer
Kontakt
Klub

4 Kolejka 3/4.09.

Victoria - Medrzechow -:-
Iskra - Wietrz. -:-
Strazak - Legovia -:-
Zabno II - Unia -:-
Lukovia - Ava -:-
Wisla - Pawezow -:-
Wola R. - Dunajec -:-
Wojcina - Luszowice -:-Reklamy

Go¶ci OnlineOgó³em odwiedzinTRENINGI:      Seniorzy: 19:00 - 21:00 czwartek / Juniorzy M³odsi: 17:00 - 18:30 ¶roda i pi±tek / M³odziki: 16:00 - 17:15 wtorek i czwartek / ¯aki: 17:15 - 18:30 wtorek - czwartek / Tenis Sto³owy: 19:00 - 21:30 poniedzia³ek i czwartek.
"Strona zawieszona " 13.09.2022


Z powodu problemow technicznych strona zostaje zawieszona.

"Seniorzy: Wyjazd do lidera" 31.08.2022

Po dwoch tygodniach przerwy i odpoczynku do grania powracaj nasi seniorzy. W sobote zmierza sie na wyjezdzie z liderem rozgrywek. Victoria po trzech zwyciestwach i remisie wyszarpanym w ostatni weekend z dorobkiem 10 punktow przewodzi w stawce. Poczatek spotkania w Szarwarku o godzinie 17:00.


"Seniorzy: Z Wietrzychowicami równie¿ bez szans " 25.08.2022

" LZS Mêdrzechów - LKS Wietrzychowice 0:5 (0:2) "


Seniorzy w drugim meczu z rzêdu nie mieli za wiele do powiedzenia. Do przerwy go¶cie z Wietrzychowic prowadzili 0:2. Druga czê¶æ spotkania równie¿ pod dyktando przyjezdnych i ostatecznie mecz koñczy siê wysok± jak najbardziej zas³u¿on± wygran± przyjezdnych. Relacja niebawem...

"Seniorzy: Po pierwsze punkty" 18.08.2022

W trzeciej kolejce dojdzie do pojedynku dru¿yn które ¼le wystartowa³y i na koncie maj± po 0 punktów. Do Mêdrzechowa przyje¿d¿aj± Wietrzychowice. Rywale do¶æ nieoczekiwanie przegrali pierwsze dwa mecze. Bior±c pod uwagê fakt, ¿e w ostatnich sezonach koñczyli rozgrywki w górnej czê¶ci tabeli na pewno bêd± chcieli w koñcu zapunktowaæ. Jest to niewygodny przeciwnik z którym czeka nas ciê¿ka batalia. Pocz±tek niedzielnego meczu o godzinie 11:00.


"Juniorzy: Sparing Numer 3 " 18.08.2022

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 6:1 (2:1) "


Juniorzy m³odsi przygotowuj±cy siê do sezonu rozegrali dzi¶ trzeci mecz sparingowy. Tym razem rywalem by³ bardziej wymagaj±cy zespó³ - juniorzy starsi Brzozy Brzezówka. Gospodarze wygrali to spotkanie 6:1 (2:1). Honorowego gola strzeli³ Dawid Misiaszek.

"Seniorzy: £êgovia 'zwalcowa³a' LZS " 17.08.2022

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 7:1 (3:0) "


Seniorzy zostali wypunktowani przez bardzo dobrze graj±c± £êgovie. Nasza dru¿yna w której znowu wyst±pi³o sze¶ciu m³odzie¿owców nie poradzi³a sobie z ogranymi rywalami. Do przerwy miejscowi prowadzili 3:0. Po zmianie stron szybka czwarta bramka. Honorowego gola dla nas zdobywa Piotr Kaczor w 70 minucie. Ostatni kwadrans musieli¶my graæ w dziesiêciu bo kontuzji dozna³ jeden z naszych zawodników, a na ³awce nie by³o ju¿ wiêcej rezerwowych. £êg Tarnowski wykorzysta³ grê w przewadze i do³o¿y³ kolejne gole. Wiêcej

"Seniorzy: Przegrana po walce na inauguracje " 17.08.2022

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 2:4 (1:1) "


Seniorzy w pierwszym meczu ligowym postraszyli mocn± i na dodatek jeszcze wzmocnion± przed sezonem Uniê Niedomice. Do przerwy remis 1:1 gola dla nas strzela Piotr Kaczor . W drugiej po³owie go¶cie prowadzili po 70 minutach 3:1 i znów za spraw± Piotra Kaczora z³apali¶my kontakt. Koñcówka by³a nerwowa ale to Unia ostatecznie strzela czwartego gola w 90 minucie i mecz koñczy siê wynikiem 2:4. Warto zaznaczyæ, ¿e w naszej kadrze by³o a¿ 6 m³odzie¿owców, wychowanków klubu. Wiêcej

"M³odziki i ¯aki: Gry kontrolne " 17.08.2022

" LZS Mêdrzechów - D±brovia D±browa Tarn. 2:6 (1:2) "


Swoje mecze sparingowe rozgrywaj± tak¿a nasi najm³odsi adepci. M³odziki mierzyli siê z D±brovi± natomiast ¿aki szkoleniowy grali z innym zespo³em z D±browy Tarnowskiej - Football Academy.

"Juniorzy: Sparing Numer 2 " 17.08.2022

" LZS Mêdrzechów - D±brovia D±browa Tarn. 4:4 (2:2) "


Juniorzy m³odsi po wyrównanym meczu remisuj± z D±brovi± D±browa Tarnowska. Bramki 2x Damian Salwa, Daniel Chlastawa i Zawodnik Testowany. Cieszy frekwencja. Zagra³o a¿ 18 naszych m³odzie¿owców.

"Seniorzy: Ciê¿ki rywal na pocz±tek" 09.08.2022

Nietypowo bo ju¿ w pi±tek startuje pierwsza kolejka nowego, ciekawie zapowiadaj±cego siê sezonu A klasy ¯abno. Przypomnijmy, ¿e nasza dru¿yna skorzysta³a z wycofania Rad³ovii Rad³ów i nadal wystêpowaæ bêdzie na tym szczeblu rozgrywek. W pierwszej kolejce na stadion do Mêdrzechowa zawita mierz±ca za pewne w najwy¿sze cele Unia Niedomice. Pocz±tek meczu o godzinie 18:00.


"Seniorzy: Sparing Numer 3 " 09.08.2022

" LZS Mêdrzechów - K³os S³upiec 3:2 (3:0) "

Seniorzy w ostatnim sparingu pokonali K³osa S³upiec. Bramki strzelali: 2x Marcin Bo¿ek oraz Pawe³ Kowal. Tym razem kadra liczy³a 16 zawodników.


"Nasz wychowanek w III lidze " 05.08.2022


Mi³o nam poinformowaæ, ¿e wychowanek naszego klubu zosta³ zawodnikiem III-ligowej Wis³oki Dêbica. Przemys³aw Dynak gra³ w dru¿ynach m³odzie¿owych Mêdrzechowa. Pó¼niej przeniós³ siê do D±brovii z której to w³a¶nie Wis³oka pozyska³a 19-latka na roczne wypo¿yczenie. Przemek gratulacje i du¿o sukcesów!.

"Seniorzy: Sparing Numer 2 " 02.08.2022

" LZS Mêdrzechów - LZS Olesno 1:3 (0:1) "

Seniorzy w kolejnym sparingu ulegli dru¿ynie z Olesna 1:3 (0:1). Tym razem kadra liczy³a 15 zawodników zabrak³o kilku graczy z podstawowego sk³adu. Bramkê dla LZS'u strzeli³ Adrian Sêpek.


"Juniorzy: Sparing Numer 1 " 02.08.2022

" LZS Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 2:2 (1:2) "

Juniorzy (+4 seniorów) rozegrali w pi±tek 29.07.2022 mecz sparingowy z juniorami Wis³y Szczucin. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:2 (1:2). Bramki dla mêdrzechowian: Igor Czupryna oraz Kuba Kic.


"Seniorzy: Sparing Numer 1 " 02.08.2022

" LZS Mêdrzechów - Powi¶le Boles³aw 6:5 (4:2) "

W niedzielê 24.07.2022 nasz zespó³ mierzy³ siê w sparingu z powracaj±c± dru¿yn± do grania - Powi¶lem Boles³aw. Spotkanie zakoñczy³o siê wygran± Mêdrzechowa. Bramki: 2x Marcin Bo¿ek, 2x Piotr Kaczor i 2x Zawodnik Testowany. Kadra liczy³a 19 zawodników, zagra³o wielu juniorów.


"OFICJALNIE ! Zostajemy na kolejny sezon w A klasie !. " 01.08.2022


Komunikat po Zarz±dzie PPN ¯abno:
W zwi±zku z wycofaniem z rozgrywek klasy „A” dru¿yny Rad³ovii Rad³ów II Decyzj± Zarz±du Podokrêgu Pi³ki No¿nej w ¯abnie z dnia 21 lipca 2022r. na podstawie Regulaminu rozgrywek pi³karskich IV ligi i ni¿szych klas MZPN na sezon 2021/2022 zatwierdzony 29 lipca 2021 r. Uchwa³± nr 37/Z/nk/2021 Zarz±du Ma³opolskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej w Krakowie. (jako przepisu wy¿szego rzêdu ni¿ Aneks PPN w ¯abnie) stosownie do Rozdzia³u 11. AWANSE I SPADKI zgodnie z §19 pkt 10) b, który brzmi w sytuacji kiedy dru¿yna wystêpuj±ca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej utrzyma siê w tej klasie, a przed rozpoczêciem rozgrywek nowego sezonu wycofa siê z rozgrywek (b±d¼ przyst±pi do rozgrywek ni¿szej klasy) - zwolnione miejsce zajmie dru¿yna z najwy¿szego miejsca spadkowego danej klasy rozgrywkowej minionego sezonu (w przypadku klas równorzêdnych – spadkowicza z najlepszym wska¼nikiem obliczonym na podstawie stosunku ilo¶ci zdobytych punktów do ilo¶ci rozegranych zawodów zgodnie z regu³± UEFA) w klasie A utrzymuje siê zespó³ LZS Mêdrzechów.

"Nowy sezon " 14.07.2022


Jak wiadomo nasza dru¿yna seniorów po 9 latach spada z A klasy i w przysz³ym sezonie wystêpowaæ bêdzie szczebel ni¿ej. Pocz±tek rozgrywek B klasy ¯abno zaplanowano na weekend 20/21 Sierpnia. Do sezonu zg³osi³o siê 14 zespo³ów.

Oprócz dru¿yny seniorów LZS Mêdrzechów reprezentowaæ bêd± tak¿e nastêpuj±ce dru¿yny m³odzie¿owe: Juniorzy M³odsi (II liga Tarnów), M³odziki (III liga ¯abno) oraz ¯aki (Turnieje szkoleniowe PPN ¯abno). Informacje o sparingach podawane bêd± na bie¿±co.

"Puchar Wójta Gminy Mêdrzechów 2022 " 14.07.2022


9 Lipca na Stadionie w Mêdrzechowie odby³ siê Puchar Wójta Gminy Mêdrzechów 2022. W Tym roku dziêki zaanga¿owaniu zarz±du LZS'u Mêdrzechów oprócz rozgrywek seniorów, swoje umiejêtno¶ci mogli pokazaæ m³odzi reprezentanci naszej szkó³ki pi³karskiej. Na dodatek dla przyby³ych mieszkañców czeka³y ró¿ne atrakcje m.in. dmuchañce i przeja¿d¿ki konne dla dzieci, kie³baski i karkówki z grilla, bufet itp. W organizacje wydarzenia zaanga¿owa³o siê tak¿e OSP Mêdrzechów.

Rozgrywki seniorów wygra³a dru¿yna Ava Gr±dy, drugie miejsce LZS Wójcina, a trzecia pozycja dla LZS'u Mêdrzechów. Puchary oraz pozosta³e nagrody wrêczali: Wójt Gminy Mêdrzechów Krzysztof Korzec oraz Pose³ na Sejm RP Anna Pieczarka. Wiêcej na Facebooku

"Seniorzy: Koñcówka sezonu " 06.06.2022

" LZS Mêdrzechów - LKS Wietrzychowice 1:5 (0:2) "
" Unia Niedomice - LZS Mêdrzechów 3:0 (1:0) "
" LZS Mêdrzechów - Stra¿ak Karsy 0:5 (0:1) "
" LZS Mêdrzechów - Victoria Szarwark 0:9 (0:5) "
" Dunajec Konary - LZS Mêdrzechów 4:1 (1:0) "
" LZS Mêdrzechów - Iskra D±brówki Breñskie 1:4 (0:2) "


Sezon w A klasie ¯abno dobiega koñca. Wiadomo ju¿, ¿e nasza dru¿yna spadnie z ligi. W ostatnich meczach poprawi³a siê nieco sytuacja kadrowa ale nadal mêdrzechowianie przegrywali wysoko swoje spotkania. Na koniec sezonu zagramy jeszcze na wyje¼dzie z Rad³ovi± II oraz u siebie z Av± Gr±dy.

"Seniorzy: Nadal powa¿ne problemy kadrowe " 05.05.2022

" LZS Mêdrzechów - £ukovia £ukowa 0:8 (0:4) "

" LUKS Wola Rad³owska - LZS Mêdrzechów 3:0 vo "


Tragicznie wygl±da obecnie sk³ad naszego zespo³u. I tak ju¿ z w±skiej kadry z powodu kolejnych kontuzji wykruszyli siê nastêpni zawodnicy. Do spotkania z £ukovi± przyst±pili¶my zaledwie w 10-tkê (po 25 minutach grali¶my w 9-ciu) i mecz zakoñczy³ siê po 70 minutach. Z kolei na wyjazdowe spotkanie do Woli Rad³owskiej w ogóle nie pojechali¶my. Nasz klub ju¿ parê tygodni temu sk³ada³a propozycjê prze³o¿enia tego meczu ale gospodarze j± odrzucili.

"Seniorzy: Czas na wicelidera " 29.04.2022

W drugim wiosennym meczu u siebie mêdrzechowianie podejmowaæ bêd± wymagaj±cego przeciwnika z £ukowej. Aktualny wicelider tabeli nadal wydaje siê najgro¼niejszym rywalem Ikara do awansu. Jak skoñczy³ siê nasz pojedynek z Odporyszowem ka¿dy pamiêta. Dlatego z £ukovi± trzeba zagraæ o niebo lepiej tym bardziej, ¿e na jesieni i tam pad³a dwucyfrówka. Pocz±tek meczu w sobotê o godzinie 17:00.


"Seniorzy: Wójcina znowu mocniejsza " 29.04.2022

" KS Wójcina - LZS Mêdrzechów 4:2 (1:0) "


Niestety seniorzy przegrywaj± derbowy mecz z Wójcin±. Gospodarze od 7 minuty prowadzili 1:0 i takim wynikiem zakoñczy³a siê pierwsza po³owa. Po zmianie stron szybkie 2:0. Sygna³ do odrabiania strat da³ Piotr Kaczor wykorzystuj±c rzut karny po faulu na nim. Wójcina znów jednak wysz³a na dwubramkowe prowadzenie. W 83 minucie po raz drugi trafi³ Piotr Kaczor wykorzystuj±c b³±d bramkarza ale za wiele to nie da³o bo gospodarze w 90 minucie ustalili wynik meczu czwart± bramk±. Wiêcej

"Seniorzy: Derby - czê¶æ trzecia " 22.04.2022

Kolejny mecz bêdzie bardzo istotny dla mêdrzechowian którzy zmierz± siê z s±siadem zza miedzy. Wójcina to beniaminek który w historycznym, pierwszym swoim sezonie w A klasie jak na razie zgromadzi³ 16 punktów. Dru¿yna z Gminy Mêdrzechów swoj± poprawê w tabeli zawdziêcza g³ównie dobrym pocz±tkiem rundy wiosennej (8 punktów w 5 meczach). Pierwszy gwizdek sêdziego w sobotê o godzinie 17:00 w Wójcinie.


"Seniorzy: Z nieba do piek³a " 22.04.2022

" LZS Mêdrzechów - LKS Luszowice 2:4 (2:0) "


Seniorzy po blama¿u w Odporyszowie postawili siê rywalom w pierwszym wiosennym meczu na w³asnym stadionie. Do przerwy nasza dru¿yna prowadzi³a z Luszowicami 2:0 (bramki Piotr Kaczor i Mateusz Marzec) choæ wynik móg³ byæ zdecydowanie lepszy (zmarnowane jeszcze trzy sytuacje sam na sam). Po zmianie stron go¶cie ruszyli do odrabiania strat i nie do¶æ, ¿e doprowadzili do wyrównania to po zmasowanych atakach w 87 i 92 minucie zdo³ali zdobyæ gole które da³y im zwyciêstwo. Wiêcej

"Seniorzy: Wreszcie u siebie" 14.04.2022

Po trzech wystêpach w delegacjach i bolesnym blama¿u tydzieñ temu w Odporyszowie seniorów czeka pierwszy mecz tej wiosny na w³asnym stadionie. Rywalem LZS'u bêdzie przeciêtnie graj±ca dru¿yna Luszowic która w 18 starciach zgromadzi³a 20 punktów. Pierwszy gwizdek sêdziego w Wielk± Sobotê o godzinie 15:00.


"Seniorzy: Dwucyfrówka " 12.04.2022

" Ikar Odporyszów - LZS Mêdrzechów 11:0 (5:0) "


Seniorzy z Odporyszowa wracaj± z baga¿em a¿ 11 goli co jest najwy¿sz± pora¿ka w 46-letniej historii Mêdrzechowskiego klubu. Ikar by³ o dwie klasy lepszy i pokaza³ to na boisku rozbijaj±c pogr±¿ony w kryzysie nasz zespó³. Wiêcej

"Trampkarze: Przegrana w Szczucinie " 12.04.2022

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 3:1 (1:0) "


Trampkarze w pochmurn± sobotê zainaugurowali rozgrywki nowego sezonu. Na pocz±tek ulegli w Szczucinie miejscowej Wi¶le. Niestety zawiod³a skuteczno¶æ bo wynik móg³ byæ nieco lepszy, a jedynego gola z rzutu karnego zdoby³ Daniel Chlastawa.

"Seniorzy: Wyjazd do lidera" 08.04.2022

Naszych seniorów czeka trzeci wiosenny wyjazd i to na teren lidera. Ikar to g³ówny faworyt do awansu który z 39 punktami w swoim dorobku przwodzi w stawce. Spotkanie które zakoñczy 19 kolejkê odbêdzie siê w niedzielê o godzinie 17:00 na stadionie w Odporyszowie.


"Seniorzy: Wracamy do siebie" 01.04.2022

W niedzielê po raz pierwszy tej wiosny nasza dru¿yna rozegra mecz ligowy na w³asnym stadionie. Rywalem LZS'u bêdzie Victoria Szarwark - zespó³ który ¶wietnie wystartowa³ notuj±c komplet 6 punktów i nie trac±c na razie jeszcze gola. Pocz±tek meczu zaplanowano na godzinê 14:00.

Ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne spotkanie prze³o¿ono na 25.05. godzina 18:00.

"Seniorzy: Niespodziewany remis " 29.03.2022

" FC Pawêzów - LZS Mêdrzechów 2:2 (1:1) "


Brawa dla naszych seniorów którzy pojechali w sobotê do Pawêzowa w dziesi±tkê i potrafili sprawiæ niespodziankê remisuj±c z trzeci± dru¿yn± w tabeli!. Gospodarze nie potrafili wykorzystaæ gry w przewadze, a m±drze graj±cy mêdrzechowianie do koñca walczyli o zdobycz puntktow±. Wiêcej

"Trampkarze: Pierwszy sparing " 29.03.2022

" K³os S³upiec - LZS Mêdrzechów 4:2 (2:0) "


Trampkarze w sobotê sparingowo zmierzyli siê w S³upcu z miejscowym K³osem. Mecz zakoñczy³ siê wygran± gospodarzy. Bramki dla naszej dru¿yny strzelali Daniel Chlastawa i Mateusz Jurczyk.

"Seniorzy: S³abe rozpoczêcie wiosny " 21.03.2022

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 6:0 (1:0) "


Seniorzy maj±cy problemy kadrowe pojechali do £êgu Tarnowskiego zaledwie w jedenastoosobowym sk³adzie. Si³ wystarczy³o na 60 minut w ci±gu których gospodarze trafili tylko raz z rzutu wolnego. Ostatnie pó³ godziny to ju¿ zdecydowana dominacja £êgovii i mecz koñczy siê wynikiem 6:0. Wiêcej

"Seniorzy: Wraca A klasa" 17.03.2022

Pogoda robi siê co raz lepsza wiêc to znak, ¿e do gry powraca A klasa ¯abno. Jako pierwsi rundê wiosenn± zainauguruj± nasi zawodnicy rozpoczynaj±c w sobotê o godzinie 15:30 swój mecz w £êgu Tarnowskim. Rywalem LZS'u bêdzie miejscowa £êgovia która z 24 punktami okupuje aktualnie 7 pozycjê w tabeli."Seniorzy: Radosny futbol na zakoñczenie przygotowañ" 17.03.2022

W ostatnim meczu towarzyskim nasza dru¿yna zremisowa³a 5:5 (2:2) z K³osem S³upiec. Bramki dla LZS'u strzelali: Marcin Bo¿ek, Konrad Czupryna, Mateusz Marzec, Zbigniew Ziêtara i gol samobójczy. W meczu zagra³o 15 naszych zawodników.

"Seniorzy: Strzelanina w drugim sparingu" 08.03.2022

W drugim meczu towarzyskim zdecydowanie lepiej dysponowani go¶cie z Radgoszczy rozbili nasz zespó³ a¿ 1:10 (0:4). Honorowego gola zdoby³ Wojciech Ziêtara. Kadra na ten mecz liczy³a 12 zawódników (zabrak³o 5 graczy obecnych w pierwszym sparingu).

"Seniorzy: Pierwszy sparing" 01.03.2022

Seniorzy powrócili do gry po przerwie zimowej. W pierwszym sparingu mêdrzechowianie pokonali na wyje¼dzie 5:3 (1:1) Czarnych Smêgorzów. Bramki: 2x Kamil Filipski, Marcin Bo¿ek, Mateusz Marzec i Piotr Kaczor. W meczu wyst±pi³o 13 zawodników.

"Trampkarze wicemistrzem ligi halowej" 01.03.2022


Zakoñczy³y siê zmagania halowe we wszystkich kategoriach wiekowych. W rozgrywkach trampkarzy wyst±pi³i dwa nasze zespo³y. Pierwszy z nich okaza³ siê wicemistrzem ligi, druga dru¿yna zajê³a ostatecznie 5 miejsce w stawce 11 zespo³ów. ¯aki i orliki rywalizowali systemem turniejowym bez podzia³u na miejsca.

"PODSUMOWANIE Ferii 2022 w Mêdrzechowie " 01.02.2022


Ca³y czas odbywaj± siê szkoleniowe turnieje halowe w których udzia³ bior± dzieci ze szkó³ki pi³karskiej Mêdrzechowa. Dodatkowo w ramach Ferii 2022 w naszej hali rozegrany zosta³ cykl turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie LZS Gminy Mêdrzechów. ¯aki, orliki i trampkarze rywalizowali z rówie¶nikami wielu lokalnych zespo³ów. Ka¿de dziecko które pojawi³o siê na parkiecie nagrodzone zosta³o medalem. Zwyciêskie dru¿yny w poszczególnych kategoriach otrzyma³y pami±tkowy puchar. Nagrodami wyró¿niono te¿ najlepszych strzelców, bramkarzy i zawodników turnieju. Wiêcej

"Wyniki turniejów o B³êkitn± Wstêge Wis³y " 01.02.2022


Jeet Chandra (KS Polonia Kielce) w kategorii zrzeszonych w PZTS oraz Dariusz Cholewa (¯abno) w kategorii amator wygrywaj± turnieje o B³êkitn± Wstêgê Wis³y które w niedziele odby³y siê w Mêdrzechowie. Wiêcej

"Tenis Sto³owy: B³êkitna Wstêga Wis³y" 17.01.2022


KOMUNIKAT

"Trampkarze: Za nami druga seria " 17.01.2022


W sobotê w Mêdrzechowie rozegrana zosta³a druga runda halowej ligi trampkarzy. Znowu z bardzo dobrej strony pokaza³y siê nasze zespo³y. Zarówno pierwsza jak i druga dru¿yna zanotowa³y po dwa zwyciêstwa i jeden remis. Tabela oraz wyniki znajduj± siê na naszym facebooku: Wiêcej

"Trampkarze liderem po pierwszej serii halowej ligi!" 13.12.2021


W sobotê w Mêdrzechowie rozegrano pierwszy turniej halowej ligi PPN ¯abno w kategorii trampkarz (roczniki 2007-2008). Reprezentowa³y nas dwa zespo³y. Tabela oraz wyniki znajduj± siê na naszym facebooku: Wiêcej

"Upominki od ¦wiêtego Miko³aja" 13.12.2021


Na treningu 7 grudnia dzieci z najm³odszych grup trenuj±cych w naszym klubie otrzyma³y upominki od ¦wiêtego Miko³aja.

"Podsumowanie seniorów" 13.12.2021


Seniorów podobnie jak w dwóch ostatnich latach na wiosnê czeka walka o utrzymanie. W rundzie jesiennej mêdrzechowianie zgromadzili zaledwie 5 punktów i okupuj± ostatnie miejsce w tabeli. W 15 meczach wyst±pi³o a¿ 22 zawodników nie prze³o¿y³o siê to jednak na wyniki. G³ównym problemem by³a w³a¶nie frekwencja naszych graczy. Co mecz inny sk³ad, nie wspominaj±c ju¿ o jak¿e istotnej pozycji bramkarza na której mieli¶my wiele roszad i problemów. Braki treningów równie¿ wysz³y w trakcie sezonu. Czy mêdrzechowianie bêd± w stanie odmieniæ swoj± pozycjê w tabeli ? - przekonamy siê na wiosnê.

"Podsumowanie trampkarzy " 13.12.2021


Bardzo udany sezon maj± za sob± trampkarze (roczniki: 2007,2008,2009). Nasza dru¿yna przez wiêkszo¶æ czasu zajmowa³a pozycjê lidera zarówno w grupie zasadniczej jak i mistrzowskiej ale ostatecznie zajê³a 2 miejsce w III lidze PPN ¯abno. Mimo przegranego awansu w ostatnim starciu du¿e brawa nale¿± siê ch³opakom którzy dodatkowo strzelili najwiêcej bramek w lidze (a¿ 63 w 10 meczach). Pierwsze miejsce zajê³a D±brovia II która otrzyma³a promocje do wy¿szej ligi.

"Podsumowanie ¿aków i orlików " 13.12.2021


Podsumowanie letnio-jesiennych rozgrywek zaczynamy od naszych najm³odszych dru¿yn. ¯aki (roczniki: 2013,2014,2015) i Orliki (roczniki: 2011,2012) oprócz systematycznych treningów rywalizowali w szkoleniowych turniejach organizowanych przez PPN ¯abno które rozgrywane by³y w: Mêdrzechowie, Ole¶nie, Szczucinie, ¯abnie, D±browie Tarnowskiej czy Grêboszowie. Nasze dru¿yny nale¿a³y do czo³owych zespo³ów w swoich kategoriach wiekowych.

"Seniorzy: Derby tak¿e przegrane " 13.11.2021

" Ava Gr±dy - LZS Mêdrzechów 4:0 (1:0) "


Seniorzy na zakoñczenie s³abej rundy jesiennej przegrywaj± mecz derbowy z Av± Gr±dy. Pierwsza po³owa jeszcze w miarê wyrównana i gospodarze prowadz± skromnie 1:0. Po zmianie stron Ava przycisnê³a i zas³u¿enie zgarnê³a komplet punktów.

Teraz czeka nas przerwa zimowa któr± trzeba dobrze przepracowaæ bo inaczej na wiosnê spadek do B klasy bêdzie nieunikniony.

"Seniorzy: Na koniec Derby" 10.11.2021

Seniorzy s³ab± rundê jesienn± zakoñcz± derbowym pojedynkiem w Gr±dach. Spotkanie rozegrane zostanie 11 Listopada. Ava równie¿ obecny sezon nie mo¿e zaliczyæ do udanych. W dotychczasowych 14 meczach Gr±dy zgromadzi³y 16 punktów (w tym jedna wygrana walkowerem).
"Seniorzy: Z Rad³ovi± równie¿ bez punktów " 09.11.2021

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia II Rad³ów 0:2 (0:1) "


W ostatnim domowym meczu rundy jesiennej nasi seniorzy ulegli Rad³ovii II Rad³ów. Spotkanie nie nale¿a³o do najciekawszych, a lepsz± skuteczno¶æ zaprezentowali go¶cie. Mêdrzechowianie powinni strzeliæ przynajmniej jednego gola ale nie wykorzystali nawet rzutu karnego w 75 minucie.

"Seniorzy: Klêska na D±brówkach " 09.11.2021

" Iskra D±brówki Breñskie - LZS Mêdrzechów 8:0 (6:0) "


Choroby czy kontuzje da³y siê we znaki w wyjazdowym pojedynku w D±brówkach Breñskich. Gospodarze potrafili wykorzystaæ s³abo¶ci w tym dniu naszej dru¿yny i pewnie pokonali zespó³ LZS'u. Gracze Iskry a¿ o¶miokrotnie pakowali pi³kê do bramki mêdrzechowian.

"Trampkarze: Decyduj±ca pora¿ka" 09.11.2021

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 3:1 (2:1) "


Trampkarze przegrywaj± awans na ostatniej prostej. W decyduj±cym sobotnim starciu lepsi od naszej dru¿yny okazuj± siê gracze £êgovii £êg Tarnowski - bramka Kacper Zaj±c. Swój mecz wygra³a D±brovia która rzutem na ta¶mê wyprzedza nasz zespó³. Mimo to ten sezon trzeba uznaæ za bardzo dobry.

"Seniorzy: Zgasiæ Iskrê" 29.10.2021

W niedziele nasi seniorzy jad± do niedalekich D±brówek Breñskich gdzie o kolejne ligowe punkty powalcz± z miejscow± Iskr±. Rywale po 12 kolejkach zgromadzili dotychczas 16 punktów co daje im 11 pozycjê w tabeli. Pocz±tek spotkania o godzinie 14:00
"Trampkarze: D±brovia znowu gór± " 26.10.2021

" D±brovia II D±browa Tar. - LZS Mêdrzechów 6:3 (0:2) "


Trampkarze po emocjonuj±cym meczu przegrywaj± drugi pojedynek w sezonie. Znów patent na nasz± dru¿ynê znalaz³a D±brovia. Do przerwy mêdrzechowianie prowadzili 0:2 ale po zmianie stron wiêcej goli zdobyli gospodarze i spotkanie koñczy siê wynikiem 6:3 (0:2). Bramki: 2x Kacper Zaj±c i Daniel Chlastawa. W sobotê ostatni mecz sezonu z £êgovi± na wyje¼dzie gdzie nasi trampkarze broniæ bêd± pozycjê lidera.

"Seniorzy: Postraszyli wicelidera " 26.10.2021

" LZS Mêdrzechów - Dunajec Konary 0:3 (0:1) "


Seniorzy postawili siê wczoraj wiceliderowi ale ostatecznie ulegli Dunajcowi. Go¶cie z Konar zaprezentowali lepsz± skuteczno¶æ i po bramkach z 40, 75 i 94 minuty wywie¼li z Mêdrzechowa trzy punkty. Nasza dru¿yna stworzy³a sobie wiele sytuacji strzeleckich ale nikt nie potrafi³ skierowaæ pi³ki do bramki rywali.

"Seniorzy: Na rozk³adzie wicelider" 22.10.2021

Seniorów czeka kolejne ciê¿kie zadanie na w³asnym stadionie. W sobotnim meczu mêdrzechowianie zmierz± siê z wiceliderem rozgrywek. Dunajec po s³abszym pocz±tku ostatnio odprawia z kwitkiem kolejnych przeciwników nie trac±c przy tym wielu bramek. Gracze z Konar na koncie maj± ju¿ 24 punkty co daje drugie miejsce w tabeli. Pierwszy gwizdek o godzinie 15:00.


"Orliki: Turniej w Mêdrzechowie" 22.10.2021


Orliki wczoraj szkoleniowo mierzyli siê w turnieju rozgrywanym w Mêdrzechowie. Oprócz naszej dru¿yny gra³y: Football Academy D±browa Tarnowska, K³os S³upiec i Brzoza Brzezówka. Tym razem zgodnie uda³o siê wygraæ jeden mecz, jeden zremisowaæ i przytrafi³a siê równie¿ pora¿ka.

"Seniorzy: Sekundy od wygranej " 19.10.2021

" Stra¿ak Karsy - LZS Mêdrzechów 1:1 (0:1) "


Seniorzy tylko remisuj± niedzielny mecz ze Stra¿akiem Karsy. Bramkê tracimy w doliczonym czasie spotkania. Du¿y niedosyt bo sekundy dzieli³y nas od zgarniêcia 3 punktów. W pierwszej po³owie bramkarza rywali pokona³ Tomasz Tabor. Wiêcej

"Trampkarze: Jeden krok do awansu " 19.10.2021

" LZS Mêdrzechów - KS Nowa Jastrz±bka 9:3 (3:1) "


Trampkarze nadal id± jak burza. Tym razem w pierwszym meczu grupy mistrzowskiej rozgromili KS Now± Jastrz±bkê. Na listê strzelców wpisali siê: 6x Kacper Zaj±c, 2x Kacper Szajor i Mateusz Jurczyk. Warto jeszcze zaznaczyæ, ¿e nasz bramkarz Adrian Wo¼niak obroni³ rzut karny. Brawo!.

"Seniorzy: Wyjazdowo ze Stra¿akiem" 15.10.2021

Tym razem dru¿ynê LZS'u czeka niedzielny pojedynek. O godzinie 11:00 w Karsach miejscowy Stra¿ak podejmowaæ bêdzie nasz zespó³. Mêdrzechowianie na wyjazdach spisuj± siê jak na razie tragicznie. Czas wiêc to prze³amaæ tym bardziej, ¿e gramy z dru¿yn± która u siebie równie¿ nie b³yszczy. Stra¿ak obecnie z 13 punktami zajmuje 8 pozycjê w tabeli."¯aki: Turniej w Mêdrzechowie" 15.10.2021


¯aki szkoleniowo rywalizowa³y w Mêdrzechowskiej hali. Przeciwnikami by³y dwie dru¿yny £êgovii £êg Tarnowski i Brzoza Brzezówka, a grano 2x ka¿dy z ka¿dym. Nasi ch³opcy spisali siê rewelacyjnie wygrywaj±c wszystkie mecze - bilans bramkowy 27:2!.

"Seniorzy: Skuteczna Unia " 11.10.2021

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 0:4 (0:2) "


Seniorzy zostali wypunktowali w sobotnim pojedynku z Uni± Niedomice. Go¶cie po bramkach w 40 i 43 minucie prowadzili do przerwy 0:2. Po zmianie stron Unia nadal prezentowa³a wysoki poziom i spotkanie koñczy siê wynikiem 0:4. Na plus frekwencja. Na mecz przysz³o a¿ 19 zawodników. Wiêcej

"Trampkarze: Wyszarpane punkty " 11.10.2021

" Szkó³ka Pi³karska Olesno - LZS Mêdrzechów 1:3 (1:0) "


Trampkarze po ciê¿kim meczu pokonuj± na wyje¼dzie Szkó³kê Pi³karsk± Olesno. Bramki: 2x Kacper Zaj±c i Mateusz Jurczyk. Nasza dru¿yna z 18 punktami na koncie koñczy rundê zasadnicz± na pierwszym miejscu. Teraz tabela zostanie podzielona na dwie czê¶ci i mêdrzechowian czekaj± jeszcze trzy mecze.

"Seniorzy: Gramy z trzecim spadkowiczem " 08.10.2021

Po niez³ym meczu w Wietrzychowicach pasowa³oby zapunktowaæ w sobotnim starciu na w³asnym obiekcie. Rywalem LZS'u bêdzie solidna marka jak± niew±tpliwie jest Unia Niedomice. Jak na razie ze spadkowiczami z ligi okrêgowej gra nam siê dobrze (minimalna pora¿ka 3:4 z Ikarem i wygrana 3:1 z Wol± Rad³owsk±). Unia zgromadzi³a dotychczas 15 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Bêdzie to ciê¿ki mecz w którym tylko solidna gra pozwoli mêdrzechowianom uzyskaæ zamierzony cel. Pierwszy gwizdek o godzinie 15:00.

"Orliki: Turniej w Mêdrzechowie" 24.09.2021


W czwartek w Mêdrzechowie rozegrano kolejny turniej ligi orlików tym razem w hali. Nasza dru¿yna mierzy³a siê z zespo³ami: D±brovii, Wis³y Szczucin i Szkó³ki Pi³karskiej Olesno. M³odzi mêdrzechowianie wypadli bardzo dobrze wygrywaj±c trzy mecze i ponosz±c jedn± minimaln± pora¿kê.

"¯aki: Turniej w Mêdrzechowie" 08.10.2021


Tym razem dru¿yna ¿aków swój turniej szkoleniowy rozgrywa³a w Mêdrzechowie. Ich rywalami byli rówie¶nicy ze Szkó³ki Pi³karskiej Olesno oraz Akademii Pi³karskiej Wierzchos³awice. Grano trzy serie ka¿dy z ka¿dym. Nasi ch³opcy wypadli bardzo dobrze. Bilans turnieju to 4 zwyciêstwa, remis i pora¿ka.

"Seniorzy: Gorsi o jedn± bramkê " 05.10.2021

" LKS Wietrzychowice - LZS Mêdrzechów 1:0 (0:0) "


Du¿y niedosyt po sobotnim meczu seniorów. Po ca³kiem wyrównanym starciu przegrywamy nieznacznie z czo³owa dru¿yna ligi. Do przerwy remis. W drugiej po³owie obie dru¿yny maj± swoje szanse ale tylko miejscowi raz znale¼li drogê do bramki. No có¿... Walczymy dalej. Wiêcej

"Trampkarze: Pogrom " 05.10.2021

" LZS Mêdrzechów - Orze³ Miechowice Ma³e 19:0 (12:0) "


Trampkarze nadal s± nie do zatrzymania. Tym razem na w³asnym stadionie rozbili Orze³ Miechowice Ma³e. Bramki: 10x Kacper Zaj±c, 6x Mateusz Jurczyk, Kamil Kic, Szymon Nagórzañski oraz Piotr Sobieraj.

"Seniorzy: Daleki wyjazd " 30.09.2021

W 9 kolejce mêdrzechowian czeka 40-kilometrowy wyjazd do Wietrzychowic. Tamtejszy LKS to czo³owy zespó³ A klasy w ostatnich latach. Podobnie dru¿yna ta spisuje siê w obecnych rozgrywkach. Wietrzychowice z 17 punktami na koncie zajmujê pozycje na najni¿szym stopniu podium. Pocz±tek sobotniego pojedynku o godzinie 16:15.

"Trampkarze: Pewny triumf w Szczucinie " 30.09.2021

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 0:6 (0:2) "


Trampkarze nadal wygrywaj±. W poniedzia³kowym meczu zaleg³ym pokonali na wyje¼dzie Wis³ê Szczucin. Na listê strzelców wpisali siê: 5x Kacper Zaj±c oraz Kacper Szajor. Dziêki tej wygranej nasza dru¿yna wskoczy³a na pozycjê lidera tabeli.

"Seniorzy: Prze³amanie! " 27.09.2021

" LZS Mêdrzechów - LUKS Wola Rad³owska 3:1 (1:0) "


Kolejna wysoka pora¿ka naszych seniorów ? Nie proszê Pañstwa! W sobotê pokonujemy LUKS Wolê Rad³owsk±. Bramki strzelali 2x Marcin Bo¿ek i Piotr Kaczor. W koñcu prze³amanie. Wiêcej

"Trampkarze: Kolejne zwyciêstwo" 27.09.2021

" K³os S³upiec - LZS Mêdrzechów 4:7 (3:3) "


Kolejna wygrana naszych trampkarzy. W sobotnim meczu pokonali oni K³os S³upiec. Pi³kê do bramki przeciwnika kierowali: 5x Kacper Zaj±c, Mateusz Jurczyk oraz Daniel Chlastawa.

"Seniorzy: Powalczyæ u siebie " 24.09.2021

Po prawdziwym blama¿u w £ukowej seniorzy wracaj± na w³asny stadion gdzie przynajmniej w dotychczasowych meczach postawili siê swoim rywalom. Kolejnym z nich bêdzie Wola Rad³owska. LUKS po jednym sezonie w lidze okrêgowej znów wystêpuje w A klasie. Spadkowicz w 6 kolejkach zgromadzi³ 7 punktów co daje 12 miejsce w tabeli. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 16:00.TYPUJ 8 KOLEJKE

"Orliki: Turniej w Mêdrzechowie" 24.09.2021


W czwartek w Mêdrzechowie rozegrano kolejny turniej ligi orlików tym razem w hali. Nasza dru¿yna mierzy³a siê z zespo³ami: D±brovii, Wis³y Szczucin i Szkó³ki Pi³karskiej Olesno. M³odzi mêdrzechowianie wypadli bardzo dobrze wygrywaj±c trzy mecze i ponosz±c jedn± minimaln± pora¿kê.

"¯aki: Turniej w Ole¶nie" 21.09.2021


¯aki rywalizowa³y w poniedzia³ek na turnieju w Ole¶nie, a ich rywalami byli: Football Academy D±browa Tarnowska, Wis³a Szczucin i Szkó³ka Pi³karska Olesno. Kolejne zebrane do¶wiadczenie.

"Seniorzy: Katastrofa w £ukowej " 21.09.2021

" £ukovia £ukowa - LZS Mêdrzechów 10:0 (4:0) "


Ni¿ej upa¶æ ju¿ nie mo¿na... Kolejny mecz na który nie przychodzi wielu zawodników i do £ukowej jedziemy ledwo w 12-stu... Rozpêdzony lider który prezentowa³ dzi¶ prawie 100% skuteczno¶æ zmia¿d¿y³ nasz zespó³. Wiêcej

"Seniorzy: Pojedynek Dawida z Goliatem " 17.09.2021

Seniorzy w sobotê jad± do £ukowej gdzie czekaæ bêdzie aktualny lider tabeli. £ukovia po ostatniej wygranej przewodzi w stawce z 15 punktami na koncie (piêæ zwyciêstw i tylko jedna pora¿ka). Mêdrzechowianie oczywi¶cie nie s± faworytem spotkania ale bêd± chcieli postawiæ siê przeciwnikom. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:45."Trampkarze: Z £êgovi± na plus" 13.09.2021

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 4:1 (1:1) "


Trampkarze po bardzo dobrym meczu i czterech bramkach Kacpra Zaj±ca pokonali dzisiaj £êgovie £êg Tarnowski. Brawa dla ca³ej dru¿yny która walczy³a od pierwszej do ostatniej minuty.

"Seniorzy: Przegrany wa¿ny mecz " 13.09.2021

" LZS Mêdrzechów - KS Wójcina 1:3 (0:1) "


Seniorzy przegrywaj± derbowy mecz z Wójcin±. Do przerwy skromne prowadzenie go¶ci. Po zmianie stron mêdrzechowianie osi±gnêli delikatn± przewagê i po golu Piotra £abuza doprowadzili do wyrównania. Koñcówka nale¿a³a jednak do Wójciny która po bramkach z 75 i 86 minuty zdoby³a pierwsze historyczne 3 punkty w A klasie. Wiêcej

"Orliki: Turniej w Ole¶nie" 13.09.2021


Wystartowa³y turnieje dla najm³odszych naszych dru¿yn. Orliki w czwartek rywalizowa³y w Ole¶nie a ich rywalami by³y zespo³y: Szkó³ka Pi³karska Olesno, K³os S³upiec i Football Academy D±browa Tarnowska I i II. Bilans to jedno zwyciêstwo i trzy pora¿ki.

"Seniorzy: Historyczne Derby " 10.09.2021

Pierwszy raz w historii dojdzie do derbowego pojedynku z Wójcin± na poziomie A klasy. Zespó³ beniaminka znajduje siê obecnie w podobnej sytuacji jak mêdrzechowianie. Jedna i druga dru¿yna ma na swoim koncie tylko 1 punkcik. Jest to bardzo istotny mecz na tzw. prze³amanie. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00 na stadionie w Mêdrzechowie."Seniorzy: Tragiczna pierwsza po³owa " 10.09.2021

" LKS Luszowice - LZS Mêdrzechów 6:2 (5:1) "


Losy spotkania rozstrzygnê³y siê ju¿ w pierwszej po³owie kiedy to Luszowicom wychodzi³o praktycznie wszystko, a mêdrzechowianie stali i patrzyli siê jak pi³ka wpada do ich bramki. Po zmianie stron mecz troche siê wyrówna³ ale wynik koñcowy i tak nie napawa optymizmem. Bramki dla LZS'u zdobywali Mateusz Marzec i Bart³omiej Krupa. Wiêcej

"Seniorzy: Drugi wyjazd w to samo miejsce " 07.09.2021

Seniorzy w ci±gu 10 dni po raz drugi zawitaj± do Szarwarku. Ze wzglêdu na z³y stan w³asnego boiska to w³a¶nie tam w roli gospodarza wyst±pi zespó³ Luszowic. Nasi przeciwnicy podobnie jak my w tamtym sezonie do koñca walczyli o utrzymanie. W obecnych rozgrywkach zespó³ z Gminy Radgoszcz spisuje siê bardzo dobrze i ma ju¿ na koncie 9 punktów. Pocz±tek ¶rodowego meczu o godzinie 17:30.


"Seniorzy: Walka do koñca" 06.09.2021

" LZS Mêdrzechów - Ikar Odporyszów 3:4 (1:1) "


Sporo emocji dostarczy³o sobotnie spotkanie seniorów z Ikarem Odporyszów. Do przerwy remis a gola dla nas strza³em z dystansu zdobywa Piotr Kaczor. Po zmianie stron Ikar wyszed³ na prowadzenie 1:3 ale chwilê potem Mateusz Marzec da³ nam trafienie kontaktowe. Strzelanie na tym siê jednak nie zakoñczy³o bo przyjezdni znów wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Medrzechowianie gonili wynik i po golu Kamila Filipskiego po raz kolejny dzisiaj z³apali kontakt. Wiêcej bramek ju¿ nie pad³o i ten emocjonuj±cy mecz koñczy siê wygran± gosci. Wiêcej

"Trampkarze: Grad bramek" 06.09.2021

" LZS Mêdrzechów - D±brovia II D.T. 5:9 (2:5) "


Festiwal bramek w sobotnim otwartym meczu trampkarzy. Skuteczniejsza okaza³a siê D±brovia i to ona zgarnê³a 3 punkty. Wszystkie gole dla mêdrzechowian zdoby³ Kacper Zaj±c.

"Seniorzy: Czas na spadkowicza " 03.09.2021

W 4 kolejce do Mêdrzechowa przyjedzie pierwszy ze spadkowiczów z ligi okrêgowej. Ikar po rocznej przygodzie w tej klasie rozgrywkowej znów musi wystêpowaæ ligê ni¿ej. Gracze z Odporyszowa po 3 kolejkach zgromadzili na razie 5 punktów i s± jedn± z dwóch niepokonanych dotychczas zespo³ów. Planowany pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00."Nabór do szkó³ki" 03.09.2021


Treningi odbywaj± siê na orliku, stadionie lub w przypadku z³ej pogody w hali w Mêdrzechowie. Zapraszamy!

"Seniorzy: Lanie w Szarwarku" 31.08.2021

" Victoria Szarwark - LZS Mêdrzechów 6:1 (3:1) "


Bolesna pora¿ka w Szarwarku. Nasi seniorzy przegrywaj± z bardzo dobrze graj±c± Victori±. Gospodarze kontrolowali ten mecz od 1 do 90 minuty i systematycznie punktowali mêdrzechowian. Honorowego gola dla LZS'u zdoby³ Piotr £abuz. Wiêcej

"Trampkarze: Udany start" 31.08.2021

" LKS Nowa Jastrz±bka - LZS Mêdrzechów 3:6 (2:2) "


Udany start nowego sezonu w wykonaniu naszych trampkarzy. W meczu wyjazdowym pokonali oni Now± Jastrz±bke. Bramki strzelali: 2x Mateusz Jurczyk, Daniel Chlastawa, Kamil Kic, Kacper Szajor i Szymon Surowiec.

"Seniorzy: Pierwsza delegacja " 26.08.2021

Tym razem zespó³ Mêdrzechowa swój mecz rozegra w niedzielê. O godzinie 16:00 rozpocznie siê pojedynek w Szarwarku. Victoria w ubieg³ym sezonie mia³a aspiracjê na awans ale ostatecznie w drugiej czê¶ci sezonu pogrzeba³a swoje szansê. Obecne rozgrywki równie¿ nie zapowiadaj± walki o czo³owe lokaty. Gracze Szarwarku po dwóch kolejkach s± jedyn± dru¿yn± bez punktu i zajmuj± ostatni± pozycjê w tabeli."Seniorzy: Ciekawy mecz bez bramek" 23.08.2021

" LZS Mêdrzechów - FC Pawêzów 0:0 (0:0) "


Pierwszy punkt seniorów w nowym sezonie. Po meczu walki remisujemy 0:0 z dru¿yn± Pawêzowa. Go¶cie maj± lepsze sytuacjê strzeleckie ale w dniu dzisiejszym nikt nie potrafi³ skierowaæ pi³ki do siatki. Wiêcej

"Trampkarze: Turniejowo w Grêboszowie" 23.08.2021


W sobotê nasi trampkarze (roczniki 2007,2008) wyst±pili w mini towarzyskim turnieju w Grêboszowie. Mierzyli¶my siê z dru¿ynami gospodarzy (wynik 6:2) oraz Olesnem (4:2). Ju¿ w najbli¿sz± sobotê m³odzi mêdrzechowianie rozegraj± pierwszy mecz ligowy w Nowej Jastrz±bce.

"Seniorzy: Znowu u siebie" 20.08.2021

Seniorzy w drugim pojedynku ligowym znowu zagraj± na w³asnym stadionie. Rywalem mêdrzechowian bêdzie dru¿yna FC Pawêzów. Nasi sobotni przeciwnicy w pierwszym meczu pokonali 1:0 Avê Gr±dy i na starcie zainkasowali cenne 3 punkty. Pocz±tek spotkania na które zapraszamy o godzinie 18:00.
"Seniorzy: Bez punktów w pierwszym meczu" 16.08.2021

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 1:4 (0:2) "


Seniorzy w pierwszym meczu sezonu przegrywaj± z £êgovi± £êg Tarnowski. Go¶cie do przerwy s± lepsi i zdobywaj± dwa gole. Nasza dru¿yna mog³a trafiæ przynajmniej jedn± bramkê ale dwukrotnie W.Zietara i Marzec obijaj± poprzeczkê. Tu¿ po przerwie piêknego gola z dystansu zdobywa Kaczor i miejscowi ³api± kontakt. Ostatnie s³owo nale¿a³o jednak do graczy £êgu Tarnowskiego którzy wykorzystali b³êdy medrzechowian i wywalczyli 3 punkty. Wiêcej

"Seniorzy: Nowy sezon czas start" 12.08.2021

Po wakacyjnej przerwie rozgrywki w ten weekend wznawia A klasa ¯abno. O mistrzostwo w bardzo ciekawie zapowiadaj±cym siê sezonie bêdzie walczy³o 16 klubów. Mêdrzechowianie na pocz±tek na w³asnym stadionie podejmowaæ bêd± £êgoviê £êg Tarnowski. Pocz±tek sobotniego pojedynku o godzinie 18:00. Zapraszamy!."Seniorzy: Drugi i ostatni sparing" 11.08.2021


Seniorzy zaprezentowali w niedzielê wakacyjn± formê i wysoko przegrali z Wis³± Borusowa. Go¶cie byli dru¿yn± lepsz± i wykorzystali s³abo¶ci mêdrzechowian w tym dniu. Bramki dla LZS'u: 2x Krzysztof Rojowski i Marcin Bo¿ek.

Sk³ad: Konrad Czupryna - Grzegorz Zapa³a, Zbigniew Ziêtara, Dariusz Jasak, Rados³aw Woliñski - Wojciech Ziêtara, Marcin Bo¿ek, Mateusz Marzec, Bart³omiej Krupa - Piotr Kaczor, Krzysztof Rojowski oraz Szymon Tobiasz, Grzegorz Jasak, Tomasz Tabor.

"Seniorzy: Pierwsze granie po przerwie" 02.08.2021


Seniorzy rozegrali w niedzielê mecz towarzyski, a ich rywalem by³ zespó³ Czarnych Smêgorzów. Spotkanie zakoñczy³o wygran± naszej dru¿yny. Bramki: 2x Krzysztof Rojowski, Grzegorz Jasak i Marcin Bo¿ek.

Sk³ad: £ukasz Ziêtara - Grzegorz Zapa³a, Dariusz Jasak, Zbigniew Ziêtara, Pawe³ ¦wiêtochowski - Wojciech Ziêtara, Zawodnik Testowany, Marcin Bo¿ek, Mateusz Marzec - Piotr Kaczor, Krzysztof Rojowski oraz Szymon Tobiasz, Rados³aw Woliñski, Grzegorz Jasak i Konrad Czupryna.

"Seniorzy: Okres przygotowawczy" 23.07.2021

Seniorzy wrócili do treningów i w okresie przygotowawczym maj± w planach rozegraæ trzy mecze kontrolne. Rywalami bêd± Czarni Smêgorzów, Wis³a Borusowa i juniorzy D±brovii. Wszystkie sparingi odbêd± siê na stadionie w Mêdrzechowie, a dok³adne daty i godziny nie s± jeszcze znane.

Poznali¶my te¿ wstêpny terminarz A klasy ¯abno na sezon 2021/2022. Rozgrywki wystartuj± 14 sierpnia, a nasza dru¿yna w pierwszym meczu na w³asnym stadionie zmierzy siê z £êgovi±. Rundê jesienn± zakoñczymy 11 listopada derbami w Gr±dach.

"Seniorzy: Puchar Wójta 2021" 05.07.2021


W sobotê na obiekcie Wójciny rozegrano Puchar Wójta Gminy Mêdrzechów 2021. Rywalizowa³y ze sob± trzy dru¿yny: Wójcina, Gr±dy i Mêdrzechów. Nasz zespó³ bêd±cy po ciê¿kim i wyczerpuj±cym sezonie wyst±pi³ tylko w 12-osobowym sk³adzie i ostatecznie zaj±³ 3 miejsce. Grano ka¿dy z ka¿dym 2x 30 minut.

Wyniki:
Wójcina - Gr±dy 0:3 (0:1)
Mêdrzechów - Wójcina 2:3 (1:2)
bramki: 2x Krzysztof Rojowski
Gr±dy - Mêdrzechów - 4:0 (2:0)

"Seniorzy: Utrzymanie rzutem na ta¶me" 01.07.2021

" LZS Mêdrzechów - Orze³ Miechowice Ma³e 5:1 (3:0) "


Seniorzy wykonali dzi¶ zadanie i pokonali Orze³ Miechowice Ma³e. Bramki strzelili: 2x Piotr Kaczor, 2x Krzysztof Rojowski i Marcin Bo¿ek. Koñczymy sezon na 14 miejscu które najprawdopodobniej daje nam utrzymanie i w przysz³ym sezonie nadal zagramy w A klasie !!!! Brawo, brawo, brawo !!! Wiêcej

"Seniorzy: Ostatnia kolejka" 29.06.2021

Dzisiaj oko³o godziny 20:00 bêdzie wszystko jasne. A¿ 4 dru¿yny walcz± jeszcze o utrzymanie, w¶ród nich jest nasz LZS który by my¶leæ o zachowaniu ligowego bytu musi pokonaæ Miechowice Ma³e. Orze³ po niedzielnej pora¿ce w Luszowicach jest ju¿ pewny zdegradowania do klasy B. Najlepszy scenariusz to zwyciêstwo mêdrzechowian i potkniêcie siê przynajmniej jednego z rywali. Pocz±tek dzisiejszych pojedynków o godzinie 18:00."Seniorzy: Emocje w koñcówce" 28.06.2021

" LZS Mêdrzechów - Victoria Szarwark 2:0 (0:0) "


Co¶ niesamowitego! Mêdrzechowianie pokonuj± Victoriê Szarwark. Do przerwy bezbramkowy remis. W drugiej po³owie po golu Mateusza Marca wychodzimy na prowadzenie. Prawdziwe emocje nadesz³y dopiero w samej koñcówce. W 88 minucie sêdzia Tomasz Wnêk odgwizduje karnego z kapelusza. Na szczê¶cie zawodnik go¶ci nie trafia w bramkê, , a chwilê potem Krzysztof Rojowski ustala wynik meczu. Brawa dla wszystkich za walkê !!!. Wiêcej

"Seniorzy: Decyduj±ce starcia" 25.06.2021

Za parê dni wiadomo bêdzie na którym miejscu sezon zakoñczy nasza dru¿yna. Nadal jest du¿a szansa na utrzymanie ale najpierw trzeba pokonaæ Victoriê Szarwark. Rywale przez wiêkszo¶æ sezonu mieli aspiracje na wygranie ligi ale w pewnym momencie odpadli z walki o awans i w ostatnich tygodniach notuj± s³abe wyniki. Pocz±tek sobotniego starcia o godzinie 18:00 w Mêdrzechowie."Seniorzy: Pora¿ka w meczu zaleg³ym" 25.06.2021

" LZS Mêdrzechów - LKS Wietrzychowice 1:3 (0:2) "


Ogromny upa³ dawa³ siê we znaki zawodnikom rozgrywaj±cym zaleg³y mecz A klasy. Niestety ¿ó³to-niebiescy przegrywaj± z Wietrzychowicami. Pierwsza po³owa dla go¶ci i prowadzenie 0:2. Po zmianie stron nasza dru¿yna osi±gnê³a przewagê, a przyjezdni gro¼nie kontrowali. Gola kontaktowego strzeli³ Krzysztof Rojowski ale to Wietrzychowice jeszcze raz "uk±si³y" i zgarnê³y 3 punkty. Wiêcej

"Seniorzy: Zaleg³e spotkanie" 21.06.2021

Tylko oko³o 48 godzin na odpoczynek ma nasza dru¿yna. Ju¿ we wtorek mêdrzechowianie rozegraj± jeden z trzech bardzo wa¿nych meczy. W zaleg³ym pojedynku o godzinie 18:00 podejmowaæ bêdziemy Wietrzychowice. Dobrze by³oby zapunktowaæ i jeszcze bardziej poprawiæ swoj± sytuacje przed decyduj±cymi starciami."Seniorzy: Biskupice na kolanach" 21.06.2021

" Olimpia Biskupice Rad³owskie - LZS Mêdrzechów 0:6 (0:3) "


Seniorzy robi± mega wa¿ny krok w kierunku walki o utrzymanie. Mêdrzechowianie rozgromili w niedzielê Olimpiê Biskupice Rad³owskie. Przewaga naszej dru¿yny nie podlega³a dyskusji. Teraz czekaj± nas trzy mecze na w³asnym stadionie o byæ albo nie byæ. Wiêcej

"Seniorzy: Mega wa¿ny mecz" 19.06.2021

To ju¿ ostatni dzwonek by daæ sobie szansê na utrzymanie w A klasie. Nasza dru¿yna by o tym my¶leæ musi w niedzielê wygraæ w Biskupicach Rad³owskich. Olimpia z 25 punktami na koncie plasuje siê na 13 pozycji w tabeli. Bêdzie to jednocze¶nie ostatni mecz wyjazdowy LZS'u. Pó¼niej zagramy trzy pojedynki na w³asnym stadionie. Pierwszy gwizdek w Biskupicach Rad³owskich o godzinie 17:00.


"Seniorzy: Brak³o si³" 21.06.2021

" Iskra D±brówki Breñskie - LZS Mêdrzechów 5:0 (0:0) "


Seniorzy pojechali do D±brówek Breñskich go³± jedenastk± i si³ wystarczy³o tylko na 45 minut po których wynik brzmia³ 0:0. Worek z bramkami rozwi±za³ siê w drugiej po³owie i mecz koñczy siê wygran± Iskry. Wiêcej

"Seniorzy: W czwartek Iskra" 16.06.2021

W ¶rodku tygodnia dru¿yny z A klasy ¯abno odrobi± kolejne zaleg³o¶ci, tym razem z 21 kolejki. Nasz zespó³ uda siê w czwartek do niedalekich D±brówek Breñskich na mecz z Iskr±. Rywale z 52 punktami na koncie okupuj± 6 pozycjê w tabeli. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00."Seniorzy: Walka do koñca ale znów przegrana" 14.06.2021

" LZS Mêdrzechów - £ukovia £ukowa 3:4 (2:2) "


Seniorzy nadal nie punktuj±. W sobotê po walce przegrali z £ukovi± £ukowa. Go¶cie szybko prowadz± 0:2 ale mêdrzechowianie podnie¶li siê i po golach Wojciecha Garbarza i Marcina Bo¿ka wyrównali stan meczu. Po 70 minutach £ukovia prowadzi³a 2:4. W 85 minucie gola kontaktowego zdobywa Rados³aw Woliñski ale czasu na bramkê daj±ca remis ju¿ nie wystarczy³o. Wiêcej

"M³odziki: D±brovia równie¿ rozbita " 14.06.2021

" LZS Mêdrzechów - D±brovia II D±browa Tarn. 6:0 (2:0) "


M³odziki po sobotnim pewnym zwyciêstwie z D±brovi± wskakuj± na pozycjê wicelidera. Bramki strzelali: 3x Mateusz Jurczyk, Daniel Chlastawa, Piotr Sobieraj i Szymon Surowiec.

"Orliki: Szkoleniowy turniej Grêboszów" 14.06.2021


Grupa orlików w pi±tek rozgrywa³a swój szkoleniowy turniej w Grêboszowie. M³odzi mêdrzechowianie mierzyli siê z Olesnem i Karsami (mecz i rewan¿).

Wyniki:
Olesno - Mêdrzechów 3:0
Mêdrzechów - Karsy 1:1
Mêdrzechów - Olesno 0:2
Karsy - Mêdrzechów 0:5

"Seniorzy: £ukovia na rozk³adzie" 12.06.2021

£ukovia £ukowa jest kolejnym rywalem naszej dru¿yny. Solidny zespó³ który dobre mecze przeplata tymi s³abszymi. Aktualnie w tabeli rywale z 48 punktami na koncie zajmuj± 8 pozycjê. Pocz±tek ligowego starcia w Mêdrzechowie w sobotê o godzinie 17:00.

TYPUJ 33 KOLEJKE

"Seniorzy: Znów czego¶ brakuje" 08.06.2021

" FC Pawêzów - LZS Mêdrzechów 2:1 (2:1) "


Seniorom znowu zabrak³o niewiele by zapunktowaæ. Tym razem przegrywamy w Pawêzowie. Gospodarze prowadzili 2:0 ale od 30 minuty po czerwonej kartce musieli graæ w dziesi±tke. Przed przerw± gola kontaktowego z rzutu karnego zdoby³ Marcin Bo¿ek. Druga po³owa to du¿o walki, mêdrzechowianie stworzyli sobie dwie ¶wietne okazjê do wyrównania ale wynik ju¿ nie uleg³ zmiany. Wiêcej

"M³odziki: Kolejny pogrom " 05.06.2021

" Orze³ Miechowice Ma³e - LZS Mêdrzechów 1:16 (1:6) "


M³odziki powrócili na zwyciêsk± ¶cie¿kê i po bardzo ³adnej grze rozgromili Orze³ Miechowice Ma³e. Bramki strzelali: 4x Daniel Chlastawa, 4x Mateusz Jurczyk, 2x Szymon Nagórzañski, 2x Szymon Surowiec, 2x Tomasz Deszcz, Kamil Kic i Damian Szczawiñski.

"Seniorzy: Niedziela w Pawêzowie" 04.06.2021

Kolejny mecz ligowy nasza dru¿yna rozegra w niedzielê. W Pawêzowie dojdzie do pojedynku jednych z najs³abiej punktuj±cych zespo³ów na wiosnê. Nasz LZS dotychczas zgromadzi³ w tym roku 4 punkty, o 1 punkcik wiêcej "uciu³a³" Pawêzów. Gospodarze s± jednak w du¿o lepszej sytuacji bo dziêki ¶wietnej jesieni praktycznie ju¿ zapewnili sobie utrzymanie. Pocz±tek meczu o godzinie 17:00.TYPUJ 32 KOLEJKE

"Seniorzy: Znów bez punktów" 04.06.2021

" LZS Mêdrzechów - Stra¿ak Karsy 2:4 (1:1) "


Seniorzy przegrywaj± ¶rodowy mecz ze Stra¿akiem Karsy. Do przerwy remis, a bramkê dla nas zdoby³ Kamil Filipski . W drugiej po³owie go¶cie wyszli na prowadzenie 2:1, ale w 75 minucie z rzutu karnego wyrówna³ Marcin Bo¿ek. Niestety mêdrzechowianie nie utrzymali remisu i po bramkach z 87 i 90 minuty trzy punkty pojecha³y do Kars. Wiêcej

"M³odziki: Przegrana z FA " 04.06.2021

" LZS Mêdrzechów - FA D±browa Tarnowska II 2:4 (1:3) "


M³odziki przegrywaj± ¶rodowy mecz z Football Academy D±browa Tarnowska. Go¶cie zaprezentowali siê z lepszej strony i zas³u¿enie zgarnêli komplet punktów. Dla mêdrzechowian bramki strzelali: Kamil Kic i Daniel Chlastawa.

"Seniorzy: ¦rodowo ze Stra¿akiem 01.06.2021"

8 spotkañ pozosta³o naszym seniorom do zakoñczenia rozgrywek. Bêd± to mecze o byæ albo nie byæ w A klasie ¯abno. Wiêkszo¶æ pojedynków mêdrzechowianie stocz± z dru¿ynami ze ¶rodka i z do³u tabeli. Ka¿dy punkt bêdzie wa¿ny tym bardziej, ¿e nie wiadomo do koñca ile zespo³ów spadnie do B klasy. W ¶rodê na w³asnym stadionie nasz LZS podejmowaæ bêdzie 11 w tabeli Stra¿ak Karsy. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:15."Seniorzy: Lider wyra¼nie lepszy" 31.05.2021

" LUKS Zalipie - LZS Mêdrzechów 7:0 (1:0) "


Seniorzy po zaledwie dwóch dniach przerwy na odpoczynek wysoko przegrywaj± na boisku lidera. Si³ wystarczy³o tylko na 45 minut kiedy to miejscowi prowadzili 1:0. W drugiej po³owiê przy intensywnych opadach deszczu, a potem nawet gradu Zalipie wpakowa³o naszym graczom kolejnych sze¶æ bramek i spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 7:0. Wiêcej

"Seniorzy: Wyjazd do lidera 29.05.2021"

Tylko nieca³e dwa dni przerwy mieli nasi zawodnicy i dzisiaj znów wybiegn± na boisko. Czeka ich teoretycznie najtrudniejsze zadanie w tym sezonie bo ich rywalem bêdzie lider ¯abieñskiej A klasy. LUKS Zalipie ogrywa po kolei wszystkich przeciwników i jak na razie pewnie prowadzi w tabeli. Pocz±tek sobotniego spotkania o godzinie 17:00.
"Seniorzy: Zawalona druga po³owa" 29.05.2021

" Rad³ovia II Rad³ów - LZS Mêdrzechów 6:0 (1:0) "


Seniorzy przegrywaj± wa¿ny mecz z Rad³ovi± II Rad³ów. Do 60 minuty utrzymywa³ siê wynik 1:0 i nic nie zapowiada³o takiej katastrofy w koñcówce. Gospodarze pó¼niej podkrêcili tempo i spotkanie zakoñczy³ siê wysokim wynikiem 6:0. Wiêkszo¶æ bramek rywale strzelili po indywidualnych b³êdach naszych graczy. Wiêcej

"Seniorzy: Odrabianie zaleg³o¶ci 26.05.2021"

A klasa ¯abno rozkrêca siê na dobre. W ¶rodku tygodnia rozegrana zostanie zaleg³a 19 kolejka. Nasza dru¿yna zmierzy siê w Rad³owie z miejscowymi rezerwami Rad³ovii. W tabeli obie ekipy maj± po tyle samo punktów dlatego jest to wa¿ny mecz w kontek¶cie utrzymania. Pierwszy gwizdek w czwartek o godzinie 18:00.


"Seniorzy: Wicelider zatrzymany" 24.05.2021

" LZS Mêdrzechów - LKS Nowa Jastrz±bka 1:1 (1:1) "


Seniorzy sensacyjnie remisuj± sobotni mecz z Now± Jastrz±bk±! Du¿o szczê¶cia, walka i zaanga¿owanie do ostatniej sekundy spotkania daj± nam punkt. Wreszcie nasza dru¿yna pokaza³a charakter. Wiêcej

"M³odziki: Kolejny festiwal strzelecki" 24.05.2021

" K³os S³upiec - LZS Mêdrzechów 0:14 (0:6) "


M³odziki w drugim meczu z rzêdu wygrywaj± w dwucyfrowych rozmiarach. Tym razem na wyje¼dzie pokonali K³os S³upiec. Bramki: 4x Kamil Kic, 3x Szymon Nagórzañski, 2x Daniel Chlastawa, 2x Maksymilian Sztorc, Piotr Sobieraj, Dawid Wiêcek i Damian Szczawiñski.

"Seniorzy: Teraz wicelider 21.05.2021"

Kolejnym rywalem LZS'u z samej czo³ówki tabeli bêdzie wicelider. KS Nowa Jastrz±bka od pocz±tku sezonu zg³asza aspiracje do awansu ale przed nimi jeszcze daleka droga. Jak na razie zespó³ naszego sobotniego przeciwnika z 51 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Pocz±tek spotkania o godzinie 17:00.
"Orliki: Szkoleniowy turniej Olesno" 20.05.2021


Orliki w drugim turnieju szkoleniowym rywalizowa³y w Ole¶nie. Tym razem grali¶my z D±brovi±, Now± Jastrz±bk±, K³osem S³upiec i Szkó³k± Pi³karsk± Olesno.

Wyniki:
Mêdrzechów - D±brovia 1:2
Mêdrzechów - K³os S³upiec 2:1
Mêdrzechów - Nowa Jastrz±bka 0:3
Mêdrzechów - Olesno 0:2


"Seniorzy:Wysoka pora¿ka w derbach" 20.05.2021

" Ava Gr±dy - LZS Mêdrzechów 6:0 (4:0) "


Nie ma siê co rozpisywaæ na temat ¶rodowych derbów z Av± Gr±dy. Gospodarze pod ka¿dym wzglêdem byli dru¿yn± lepsz± i wysoko pokonali nasz zespó³. Ju¿ po pierwszej po³owiê w której Avie wychodzi³o praktycznie wszystko wiadomo by³o kto zgarnie 3 punkty. Trzeba siê pogodziæ z pora¿k± i skupiæ na kolejnych meczach, szczególnie z rywalami z do³u tabeli. Wiêcej

"Seniorzy: Derby! 18.05.2021"

W tym roku Derby Gminy Mêdrzechów rozegrane zostan± w ¶rodku tygodnia, a dok³adniej w ¶rodê. Obie dru¿yny walcz± o odmienne cele. Mêdrzechowianie musz± rywalizowaæ o utrzymanie, natomiast Ava znajduje siê w czubie tabeli i chce jeszcze zapewne postraszyæ rywali zamieszanych w walkê o awans. Pocz±tek derbowego pojedynku o godzinie 18:00 w Gr±dach."Seniorzy: £atwo zdobyte punkty" 17.05.2021

" LZS Mêdrzechów - Brzoza Brzezówka 6:1 (4:1) "


Seniorzy wygrywaj± bardzo wa¿ny mecz z Brzoz± Brzezówka. Tym razem to rywale grali w dziewi±tkê ale z powodu kontuzji trzech graczy zesz³o z boiska oko³o 60 minuty i sêdzia zakoñczy³ spotkanie. Wiêcej

"M³odziki: Pogrom Polanu" 17.05.2021

" LZS Mêdrzechów - Polan ¯abno 10:1 (4:1) "


M³odziki urz±dzili sobie festiwal strzelecki i pokonali w dwucyfrowych rozmiarach Polan ¯abno. Bramki: 3x Tomasz Deszcz, 2x Mateusz Jurczyk, 2x Piotr Sobieraj, Kamil Kic, Daniel Chlastawa i Szymon Nagórzañski.

"Seniorzy: Mecz o "6" punktów 13.05.2021"

W sobotê seniorzy na w³asnym stadionie zmierz± siê z Brzezówk±. £atwiejszego przeciwnika na prze³amanie i odbudowanie swojej sytuacji byæ ju¿ nie mo¿e bo Brzoza z zaledwie 11 punktami na koncie zamyka ligow± tabele. Dla jednych i drugich bêdzie to wiêc spotkanie o przys³owiowe "6" punktów. Pocz±tek ciekawie zapowiadaj±cego siê pojedynku o godzinie 17:00."Seniorzy: Mecz z Wietrzychowicami w innym terminie " 12.05.2021"UWAGA! WA¯NA INFORMACJA!!!

Z powodu braku mo¿liwo¶ci zapewnienia obsady sêdziowskiej na dzisiejszy mecz LZS Mêdrzechów - LKS Wietrzychowice spotkanie zostaje przeniesione na 23 Czerwca !!!."Seniorzy: Znowu pojechali w dziesiêciu" 12.05.2021

"Dunajec Konary - LZS Mêdrzechów 4:0 (1:0) "


Fatalna sytuacja kadrowa seniorów na pocz±tku rundy rewan¿owej nadal daje siê we znaki. Ju¿ na drugi mecz wyjazdowy jedziemy w dziesi±tkê, na dodatek po 15 minutach z powodu kontuzji naszego kapitana resztê spotkania musimy graæ w dziewi±tkê!. Mimo ambitnej walki bardzo dobrze dysponowany na wiosnê Dunajec Konary ostatecznie wygrywa ten mecz. Wiêcej

"M³odziki: Minimalna przegrana" 08.05.2021

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 1:0 (1:0) "


M³odziki w dzisiejszym meczu przegrali w Szczucinie z miejscow± Wis³±. Spotkanie by³o bardzo wyrównane, a o skromnej wygranej gospodarzy zdecydowa³a bramka z pierwszej po³owy.

"Seniorzy: Trudny rywal " 07.05.2021"

Po pora¿kach z dru¿ynami z do³u tabeli seniorów czeka wyjazd do ekipy która na wiosnê zgarnê³a 7 punktów i plasuje siê w ¶rodku stawki. Dunajec po remisie w Miechowicach Ma³ych pokona³ dwie czo³owe ekipy - Iskrê D±brówki Breñskie i lidera Victoriê Szarwark. Pocz±tek niedzielnego meczu o godzinie 11:00 w Konarach."Orliki: Szkoleniowy turniej Mêdrzechów" 07.05.2021


W czwartek w Mêdrzechowie rozegrany zosta³ pierwszy w tym roku turniej szkoleniowy w kategorii Orlik. Nasza dru¿yna mierzy³a siê z zespo³ami: Wis³a Szczucin, Brzoza Brzezówka, Stra¿ak Karsy i Szkó³ka Pi³karska Olesno.

Wyniki:
Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 1:1
Mêdrzechów - Brzoza Brzezówka 1:0
Mêdrzechów - Stra¿ak Karsy 10:0
Mêdrzechów - Szkó³ka Pi³karska Olesno 0:3

"M³odziki: Wygrana w os³abieniu" 05.05.2021

" LZS Mêdrzechów - KS Nowa Jastrz±bka II 3:1 (1:0) "


M³odziki w os³abionym sk³adzie po bardzo dobrze rozegranym taktycznie meczu pokonali w ¶rodê KS Now± Jastrz±bkê. Bramki strzelali: Daniel Chlastawa, Mateusz Jurczyk i Tomasz Deszcz.

"Seniorzy: Majówka na du¿y minus" 04.05.2021

"LZS Mêdrzechów - LKS Luszowice 1:3 (0:1) "


Seniorzy w drugim meczu na wiosnê przegrywaj± na w³asnym stadionie z Luszowicami. Tym razem frekwencja by³a ju¿ du¿o lepsza ale nasza gra nadal pozostawia wiele do ¿yczenia. Rywale przez ca³e spotkanie byli lepsi i zas³u¿enie zgarnêli komplet punktów. Wiêcej

"Seniorzy: Falstart" 04.05.2021

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 7:1 (5:0) "


Seniorzy pojechali w dziesi±tkê "odbêbniæ" sobotni mecz z £êgovi±. Z ró¿nych przyczyn zabrak³o wielu zawodników z pola oraz dwóch nominalnych bramkarzy. Gospodarze szybko wypracowali sobie poka¼n± zaliczkê i ju¿ do koñca kontrolowali spotkanie. Wiêcej

"Seniorzy: Czas zacz±æ " 30.04.2021"

LZS Mêdrzechów to jedyna dru¿yna która na wiosnê jeszcze nie zagra³a o ligowe punkty. Tydzieñ temu mêdrzechowianie pauzowali ale ju¿ w sobotê wkrocz± do gry. Pierwszym naszym rywalem bêdzie £êgovia £êg Tarnowski która z 16 punktami na koncie wyprzedza nas w tabeli o 1 punkcik. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:00 w Bia³ej ko³o Tarnowa (ze wzglêdu na remont boiska tam swoje mecze rozgrywa £êgovia)."M³odziki: Na inauguracje remis" 26.04.2021

" Szkó³ka Pi³karska Olesno - LZS Mêdrzechów 1:1 (1:1) "


M³odziki w sobotê rozpoczêli wiosenny sezon. W pierwszym meczu wyjazdowym remisuj± ze Szkó³k± Pi³karsk± Olesno. Jedynego gola dla naszej dru¿yny strzeli³ Mateusz Jurczyk.

"Seniorzy: Wracamy do grania" 23.04.2021"

Jak ju¿ wiadomo od najbli¿szego weekendu rozgrywki wznawiaj± ni¿sze ligi. Startuje te¿ Keeza A klasa ¯abno. Nasza dru¿yna w 23 kolejce pauzuje, a wiêc na pierwszy mecz o ligowe punkty w tym roku przyjdzie nam poczekaæ do przysz³ej soboty.

" CA£KOWITY ZAKAZ GRANIA " 08.04.2021


Ma³opolski Zwi±zek Pi³ki No¿nej wyda³ komunikat dotycz±cy rozgrywania meczy w ni¿szych ligach oraz rozgrywkach m³odzie¿owych. W zwi±zku z nowymi obostrzeniami obowi±zuje zakaz uprawiania sportu amatorskiego co najmniej do 18 kwietnia!.

"Seniorzy: Trzeci sparing na minus" 11.03.2021

" LZS Mêdrzechów - Czarni Smêgorzów 2:6 (1:2) "


Seniorzy w trzecim sparingu przegrywaj± z Czarnymi Smêgorzów. Bramki strzeli³ Krzysztof Rojowski. Nasza gra pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Jedynie na plus sytuacja kadrowa. W meczu wyst±pi³o 18 zawodników.

"Seniorzy: Braki kadrowe w drugim sparingu" 02.03.2021

" LZS Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 3:6 (2:2,3:4) "


W drugim sparingu przegrywy 3:6 z juniorami Wis³y Szczucin (+ kilku seniorów). Nasza kadra na tym meczu liczy³a tylko 9 zawodników.... Sk³ad uzupe³niali gracze Wis³y. Bramki strzelali Grzesiek Zapa³a, Mateusz Marzec i jeden z zawodników Wis³y.

"Dru¿yny m³odzie¿owe: Sparingi" 26.02.2021


W Ostatnim czasie nasze dru¿yny m³odzie¿owe rozegra³y kilka sparingów w hali. M³odziki mierzyli siê z Wis³± Szczucin, K³osem S³upiec i D±brovi± D±browa Tarnowska, natomiast orliki grali z Bruk-Betem Termalic± Nieciecza i Wis³± Szczucin.

W naszej szkó³ce aktualnie prowadzone s± zajêcia z trzema grupami na które zapraszamy!.
M³odziki (roczniki 2008/2009)
Orliki (roczniki 2010/2011/2012)
Skrzaty (roczniki 2013/2014/2015)

"Tenis Sto³owy: Wznowienie rozgrywek" 26.02.2021


W ostatnim tygodniu do ligowej gry powrócili nasi tenisi¶ci sto³owi. Dru¿yna wystêpuj±ca w 4 lidze ponios³a pierwsz± pora¿kê w sezonie ulegaj±c we w³asnej hali 6:8 KS Startowi Nowy S±cz. Drugi zespó³ rozegra³ trzy 5-ligowe spotkania zakoñczone zwyciêstwami: 13:5 z UKS Sokó³ ¯abno, 14:4 z MKS Tarnovia Tarnów II i 17:1 z UKS Królewski Biecz. Wyniki i tabele

"Seniorzy: Ruszy³y sparingi" 23.02.2021

" LZS Mêdrzechów - K³os S³upiec 7:1 (2:1) "


Seniorzy w meczu na ¶niegu pokonuj± K³osa S³upiec. Bramki strzelali: 2x Krzysztof Rojowski, Piotr Kaczor, Rados³aw Woliñski, Zawodnik testowany, Piotr £abuz i Pawe³ Kowal z rzutu karnego.

Sk³ad: Pawe³ Kowal - Grzegorz Jasak, Zawodnik Testowany, Dariusz Jasak, Wojciech Ziêtara - Piotr £abuz, Mateusz Marzec, Marcin Bo¿ek, Zawodnik Testowany 2 - Piotr Kaczor, Krzysztof Rojowski oraz Rados³aw Woliñski, Krystian Broda, Konrad Czupryna, Zawodnik Testowany 3.

"Seniorzy: Wymêczony remis na koniec" 17.11.2020

" LZS Mêdrzechów - FC Pawêzów 2:2 (2:1) "


Seniorzy remisuj± z Pawêzowem w ostatnim meczu rundy jesiennej. Go¶cie wyszli na prowadzenie w 14 minucie. Do wyrównania po indywidualnej akcji w 20 minucie doprowadzi³ Bart³omiej Rachmaciej. Chwile potem zawodnik przyjezdnych za zagranie rêk± w polu karnym otrzyma³ czerwon± kartkê, a jedenastkê na gola zamieni³ Marcin Bo¿ek. Mimo gry w przewadze do koñca pojedynku lepsz± dru¿yn± by³ Pawêzów który w 78 minucie wyrówna³. Go¶cie m.in. nie wykorzystali jeszcze rzutu karnego (obroni³ £ukasz Ziêtara) i trafili w s³upek. Spotkanie zakoñczy³o siê wiêc podzia³em punktów. Wiêcej

"Seniorzy: Ostatni mecz" 13.11.2020"

Wszystko wskazuje na to, ¿e mimo wielu ograniczeñ zwi±zanych z epidemi± mêdrzechowianom uda siê bez problemów rozegraæ wszystkie mecze rundy jesiennej. Ostatnim rywalem bêd±cego w du¿ym kryzysie LZS'u bêdzie FC Pawêzów. Beniaminek z przytupem rozgrywa swój historyczny sezon w A klasie i z 25 punktami na koncie plasuje siê na 8 pozycji w tabeli. Pocz±tek niedzielnego pojedynku o godzinie 13:00 na stadionie w Mêdrzechowie.


TYPUJ 15 KOLEJKE

"Seniorzy: Tragedia..." 13.11.2020

" LZS Mêdrzechów - Olimpia Biskupice Rad³owskie 2:7 (0:3) "


Dramatyczny wystêp naszych seniorów. Przegrywamy bardzo wysoko z Olimpi± Biskupice Rad³owskie. Wynik odzwierciedla to co dzia³o siê na boisku. Bramki dla LZS'u strzelili Wojciech Ziêtara i Marcin Bo¿ek z rzutu wolnego. Na szczê¶cie w niedzielê ju¿ ostatni mecz rundy jesiennej bo zarówno nasza gra jak i sytuacja kadrowa wygl±da fatalnie... Wiêcej

"Seniorzy: Pokonaæ autsajdera" 10.11.2020"

Zbli¿amy siê wielkimi krokami do zakoñczenia rundy jesiennej. Mêdrzechowianom pozosta³y jeszcze mecze z Biskupicami Rad³owskimi oraz Pawêzowem. Ju¿ w ¶rodê na w³asnym stadionie zagramy z autsajderem. Olimpia obecnie zamyka ligow± tabelê z 7 punktami na koncie. Czeka nas wa¿ne spotkanie które za wszelk± cenê trzeba wygraæ. Pierwszy gwizdek o godzinie 13:30.


"Seniorzy: Bez punktów w £ukowej" 10.11.2020

" £ukovia £ukowa - LZS Mêdrzechów 4:2 (2:1) "


Seniorzy wracaj± z £ukowej do domu bez zdobyczy punktowej. Do przerwy 2:1 dla gospodarzy którzy po 60 minutach podwy¿szaj± prowadzenie. Pó¼niej mêdrzechowianie znów ³api± kontakt ale ostatecznie to £ukovia wygrywa 4:2. Bramki dla LZS'u strzelili debiutuj±cy w naszej dru¿ynie Wojciech Garbarz i Mateusz Marzec. Wiêcej

"Seniorzy: Wracamy do grania" 06.11.2020"

Po dwu tygodniowej przerwie do gry próbuje wróciæ A klasa ¯abno. Ju¿ wiadomo, ¿e ca³a kolejka nie dojdzie do skutku i przynajmniej jeden mecz zostanie prze³o¿ony. Spotkanie naszego LZS'u nie jest obecnie zagro¿one. W niedzielê o godzinie 12:00 zmierzymy siê na wyje¼dzie z £ukow±. Ekipa £ukovii ma za sob± rozegranych 12 meczy i z 23 punktami plasuje siê na 6 pozycji w tabeli. Nasi rywale szczególnie gro¼ni s± na w³asnym obiekcie gdzie przegrali tylko z liderem i zremisowali z Iskr±.


"Seniorzy: UWAGA!!! KOMUNIKAT PPN ¯ABNO! W WEEKEND NIE GRAMY!" 27.10.2020


W zwi±zku z panuj±c± sytuacj± epidemiologiczn± (cze¶æ zawodników i sêdziów w kwarantannie) a tak¿e brakiem mo¿liwo¶ci obsadzenia tak du¿ej ilo¶æ zawodów w tym samym terminie (braki sêdziów) Zarz±d PPN w ¯abnie zdecydowa³ o odwo³aniu ca³ej kolejki (z dnia 31.10) A klasy (nowe terminy zostan± podane w systemie extranet).

"Seniorzy: Wa¿na wygrana!" 27.10.2020

" Stra¿ak Karsy - LZS Mêdrzechów 0:1 (0:1) "


Wa¿na wygrana seniorów w Karsach. W 8 minucie Stra¿ak nie wykorzystuje rzutu karnego, a w kolejnych minutach dwukrotnie ratuje nas Jaros³aw Dynak. Po pó³ godzinie gry i rzucie wolnym na prowadzenie wyprowadza LZS Marcin Bo¿ek po uderzeniu g³ow±. Druga po³owa to nerwowa gra obu dru¿yn ale wynik ju¿ nie uleg³ zmianie i Mêdrzechowie zgarniaj± 3 punkty. Wiêcej

"M³odziki: Sezon zakoñczony na podium" 27.10.2020

" LZS Mêdrzechów - Orze³ Miechowice Ma³e 4:3 (1:1) "


M³odziki koñcz± sezon zwyciêstwem. Na w³asnym stadionie pokonali Orze³ Miechowice Ma³e. Bramki strzelili : Daniel Pyzik, Kami Kic, Piotr Sobieraj i Mateusz Jurczyk. Rozgrywki Mêdrzechowianie zakoñczyli na podium - dok³adniej wysokim 3 miejscu!.

"Seniorzy: Po 3 punkty!" 23.10.2020"

Po trzech wysokich pora¿kach z rzêdu nasza dru¿yna bêdzie chcia³a wróciæ do punktowania. Jedziemy na zawsze trudny dla nas teren do Kars po to by wróciæ do domu z kompletem trzech oczek. Stra¿ak to zespó³ który jak na razie zgromadzi³ 8 punktów. Warto jeszcze podkre¶liæ, ¿e z ca³ej stawki to w³a¶nie Karsy straci³y najwiêcej goli. Pocz±tek niedzielnego pojedynku o godzinie 14:00.


"Seniorzy: Spadek formy" 19.10.2020

" LZS Mêdrzechów - LUKS Zalipie 0:3 (0:2) "


Seniorzy nadal znajduj± siê w s³abszej formie. W sobotnim meczu na w³asnym stadionie musieli uznaæ wy¿szo¶æ LUKS Zalipie. Go¶cie po bramkach z 25 i 37 minuty prowadz± 0:2. Zaraz na pocz±tku drugiej po³owy podwy¿szaj± swoje prowadzenie i ju¿ do koñca wynik nie ulega zmianie. Wiêcej

"M³odziki: Pierwszy remis" 19.10.2020

"KS Nowa Jastrz±bka II - LZS Mêdrzechów 3:3 (2:2) "


M³odziki po trzech bramkach Mateusza Jurczyka remisuj± i wywo¿± punkt z Nowej Jastrz±bki. Ostatni mecz sezonu rozegraj± w sobotê o godzinie 11:30 na w³asnym stadionie z Or³em Miechowice Ma³e.

"Seniorzy: Na rozk³adzie Zalipie" 16.10.2020"

Co raz gorzej wygl±da sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Jak na razie mecze ligowe nie zostaj± jednak odwo³ane i zgodnie z planem w sobotê dojdzie do pojedynku na stadionie w Mêdrzechowie. Rywalem LZS'u bêdzie dru¿yna z górnej czê¶ci tabeli - LUKS Zalipie. Gracze z Malowanej Wsi po 10 kolejkach zgromadzili na swoim koncie 18 punktów. Pocz±tek pojedynku o godzinie 15:00.
TYPUJ 12 KOLEJKE

"Seniorzy: Znowu wysoka pora¿ka" 13.10.2020

" KS Nowa Jastrz±bka - LZS Mêdrzechów 5:0 (1:0) "


Druga wysoka pora¿ka z rzêdu naszej dru¿yny. Przegrywamy w Nowej Jastrz±bce z czo³owym zespo³em ligi. Pierwsza po³owa jeszcze wyrównana, miejscowi prowadz± 1:0 po rzucie wolnym. O drugiej po³owie lepiej zapomnieæ. KS znów po rzucie wolnym i karnym szybko za³atwi³ sprawê, a pó¼niej do³o¿y³ jeszcze dwa trafienia. Wiêcej

"M³odziki: Olesno pokonane" 13.10.2020

"LZS Mêdrzechów - Szkó³ka Pi³karska Olesno 2:1 (1:0) "


M³odziki znów zwyciê¿aj±. Po bramkach Szymków: Nagórzañskiego i Surowca pokonali Szkó³kê Pi³karsk± Olesno. Do zakoñczenia sezonu pozosta³y im jeszcze dwa mecze.

"Seniorzy: Ciê¿ki wyjazd" 9.10.2020"

Niedziela godzina 11:00 stadion w Nowej Jastrz±bce. To tam kolejny ligowy mecz rozegraj± nasi seniorzy. Mêdrzechowian czeka trudne zadanie bo miejscowy LKS po 10 kolejkach z 23 punktami na koncie plasuje siê w ¶cis³ej czo³ówce tabeli. Mimo, ¿e gospodarze bêd± zdecydowanym faworytem to gracze LZS'u nie s± na straconej pozycji."Seniorzy: Derby na du¿y minus" 05.10.2020

" LZS Mêdrzechów - Ava Gr±dy 2:6 (1:4) "


Derby dla Avy Gr±dy. Po najs³abszym meczu naszej dru¿yny w tym sezonie wysoko przegrywamy. Trzeba to przyznaæ, ¿e Ava by³a wyra¼nie lepsza, a mêdrzechowianie zagrali s³abiutko. Bramki strzelali: Krzysztof Rojowski i Marcin Bo¿ek z karnego. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Wygrana w os³abieniu" 05.10.2020

" Polan ¯abno - LZS Mêdrzechów 1:6 (1:3) "


M³odziki pokazali w sobotê klasê. Na wyje¼dzie wysoko pokonali Polan ¯abno. Warto zaznaczyæ, ¿e znów z powodu braków kadrowych ca³y mecz musieli graæ dwóch mniej ni¿ rywale. Bramki strzelali: 3x Najlepszy na boisku Szymon Surowiec, 2x Szymon Nagórzañski i jednego gola do³o¿y³ Kamil Kic.

"Seniorzy: DERBY!!!" 1.10.2020"

W sobotê Derby Gminy Mêdrzechów!. Spotkanie zapowiada siê niezwykle intersuj±co. Nasza dru¿yna jest niepokonana od czterech meczów. Ava równie¿ regularnie punktuje i ma ju¿ na swoim koncie 20 oczek. Przed zawodnikami LZS'u prawdziwy sprawdzian. Pocz±tek tego sobotniego starcia o godzinie 16:00."M³odziki: Postraszyli Wis³ê" 01.10.2020

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 2:0 (0:0) "


M³odziki w spotkaniu lidera z wiceliderem przegrali nieznacznie z Wis³± Szczucin. Z powodu chorób kilku graczy nasza dru¿yna ca³y mecz gra³a w siódemkê przeciwko dziewiêciu rywalom, a mimo to postawi³a wysoko poprzeczkê Wi¶le. Brawa dla ch³opaków za walkê przez ca³e 60 minut.

"Seniorzy: Znów podzia³ punktów" 22.09.2020

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 2:2 (0:1) "


Drugi remis z rzêdu naszych seniorów. Do przerwy po golu Krystiana Brody prowadzimy 1:0. W drugiej po³owie obie dru¿yny bramki strzela³y ju¿ tylko z rzutów karnych. Dla nas na 2:1 trafi³ Marcin Bo¿ek. Mecz z Brzoz± Brzezówka koñczy siê podzia³em punktów. Wiêcej

"Seniorzy: Wyjazdowo" 25.09.2020"

Brzezówka bêdzie kolejnym rywalem LZS'u. Dru¿yna Brzozy po s³abym pocz±tku sezonu ostatnio zaczê³a ju¿ punktowaæ i znacznie poprawi³a swoj± sytuacje w tabeli. Nasi niedzielni przeciwnicy maj± 7 oczek na koncie. Jest to zespó³ ambitny którego nie mo¿na lekcewa¿yæ. Pocz±tek ciekawie zapowiadaj±cego siê starcia o godzinie 16:00.

"Orliki: Turniej w Mêdrzechowie" 25.09.2020


W czwartek w Mêdrzechowie swój turniej mia³a grupa orlików (roczniki 2010-2011). Oprócz naszej dru¿yny wyst±pi³a Wis³a Szczucin i Rad³ovia Rad³ów. Grano 2x ka¿dy z ka¿dym. Dru¿yna Mêdrzechowa z³o¿ona z roczników 2011 i 2012 mimo pora¿ek pokaza³a siê z dobrej strony na tle starszych rywali. Wyniki: Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 1:2, Rad³ovia - Wis³a Szczucin 4:2, Mêdrzechów - Rad³ovia 2:5, Wis³a Szczucin - Mêdrzechów 2:0, Rad³ovia - Wis³a Szczucin 3:2, Mêdrzechów - Rad³ovia 0:4.

"Seniorzy: Tylko remis" 22.09.2020

" LZS Mêdrzechów - Dunajec Konary 2:2 (1:0) "


Niedosyt po dzisiejszym meczu. Remisujemy z Dunajcem Konary. Do przerwy po golu Rados³awa Woliñskiego prowadzimy 1:0. W 65 minucie Krzysztof Rojowski podwy¿sza na 2:0 i wydawa³o siê, ¿e 3 punkty zostan± w Mêdrzechowie. Wiele niewykorzystanych sytuacji przez naszych graczy zem¶ci³o siê w koñcowych minutach kiedy to Konary doprowadzi³y do wyrównania i mecz zakoñczy³ siê podzia³em punktów. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Niedzielne starcie" 18.09.2020"

Dwie wygrane z rzêdu pozwoli³y naszej dru¿ynie wskoczyæ do ¶rodkowej czê¶ci tabeli. By w niej zostaæ trzeba jednak nadal punktowaæ bo liga jest w tym sezonie bardzo wyrównana. Kolejnym rywalem LZS'u bêdzie Dunajec Konary który z 13 oczkami na koncie plasuje siê na 6 pozycji. Pocz±tek spotkania w niedzielê o godzinie 17:00 na naszym stadionie.TYPUJ 8 KOLEJKE

"M³odziki: Pora¿ka w meczu na szczycie" 18.09.2020

" LZS Mêdrzechów - D±brovia D±browa Tarn. 2:5 (2:1) "


M³odziki w meczu niepokonanych dru¿yn musieli uznaæ wy¿szo¶æ D±brovii. Go¶cie z D±browy Tarnowskiej wygrali 2:5 (2:1). Nasza dru¿yna po golach Tomasza Deszcza i Szymona Surowca prowadzi³a do przerwy 2:1 ale w drugiej po³owiê ju¿ tylko rywale strzelali bramki.

"Seniorzy: Poszli za ciosem" 15.09.2020

" LKS Luszowice - LZS Mêdrzechów 1:3 (0:1) "


Tak jest !!! Seniorzy wygrywaj± na zawsze ciê¿kim terenie w Luszowicach. Do przerwy jedynego gola zdoby³ Mateusz Marzec. W drugiej po³owie na 2:0 podwy¿sza Krzysztof Rojowski ale gospodarze szybko ³api± kontakt. Ostateczny cios zadaje jednak Piotr Kaczor i mêdrzechowianie znów zwyciê¿aj±. Wiêcej

"M³odziki: Znów festiwal strzelecki" 15.09.2020

" FA D±browa Tarnowska II - LZS Mêdrzechów 0:14 (0:7) "


M³odziki znów gromi± swoich rywali. Dzisiaj na wyje¼dzie pokonali drug± dru¿ynê Football Academy D±browa Tarnowska. Bramki strzelali: 5x Mateusz Jurczyk, 3x Kamil Kic, 2x Piotr Sobieraj, 2x Tomasz Deszcz, 1x Szymon Surowiec, 1x Daniel Chlastawa.

"Seniorzy: 8 kolejka" 11.09.2020"

Po ¶rodowej wygranej apetyty na kolejne punkty znowu wzros³y. W niedzielê dru¿yna LZS'u rozegra mecz wyjazdowy w Luszowicach. Tamtejszy zespó³ na tê chwilê zgromadzi³ 9 punktów i zajmuje 10 miejsce w tabeli. Pocz±tek spotkania o godzinie 11:00.TYPUJ 8 KOLEJKE

"Seniorzy: Prze³amanie u siebie" 11.09.2020

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 3:2 (2:0) "


Du¿o emocji w Mêdrzechowie. Nasza dru¿yna pokonuje w ¶rodê £êgoviê £êg Tarnowski. Do przerwy bramki strzelali aktywni w ofensywie Piotr £abuz i Piotr Kaczor. W drugiej po³owie kontakt ³api± go¶cie. W 73 minucie piêknego gola zdobywa Piotr Kaczor. Ostatnie 20 minut to ataki przyjezdnych którzy przycisnêli ale ostatecznie 3 wywalczone punkty zostaj± w Mêdrzechowie. Wiêcej

"M³odziki: Pogrom" 08.09.2020

" LZS Mêdrzechów - K³os S³upiec 22:0 (8:0) "


M³odziki nie zwalniaj± tempa i po dzisiejszym meczu s± liderem ligi. Tym razem urz±dzili sobie festiwal strzelecki pokonuj±c 22:0 (8:0) K³osa S³upiec. £upem bramkowym podzielili siê: 5x Szymon Nagórzañski, 3x Piotr Sobieraj, 3x Daniel Chlastawa, 3x Kamil Kic, 2x Tomasz Deszcz, 2x Szymon Surowiec, 2x Daniel Pyzik, 1x Damian Szczawiñski, 1x Bramka Samobójcza.

"Seniorzy: Wracamy po pauzie" 08.09.2020"

7 kolejka A klasy ¯abno zostanie prawie w ca³o¶ci rozegrana w ¶rodku tygodnia. Mêdrzechowianie bêd± chciêli w trzecim domowym spotkaniu w koñcu zapunktowaæ. Zadanie trudne ale do wykonania, a rywalem solidna £êgovia £êg Tarnowski która jak na razie zgromadzi³a 8 punktów. Pierwszy gwizdek w ¶rodê o godzinie 17:30.


"M³odziki: Pewna wygrana" 08.09.2020

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 0:6 (0:4) "


Drugi mecz naszych m³odzików i drugie zwyciêstwo. Tym razem na wyje¼dzie pokonujemy £êgoviê £êg Tarnowski. Bramki strzelali: 2x Daniel Chlastawa, 2x Mateusz Jurczyk, Kamil Kic i Szymon Surowiec.

"Seniorzy: Pauza" 03.09.2020"

Z powodu nieparzystej liczby dru¿yn co kolejkê jeden zespó³ ze stawki musi pauzowaæ. W najbli¿szy weekend odpoczywaæ bêd± gracze mêdrzechowskiego LZS'u. Na pozosta³ych 8 boiskach rozegrana zostanie 6 kolejka.

"Seniorzy: Brak³o niewiele" 01.09.2020

" Victoria Szarwark - LZS Mêdrzechów 1:0 (1:0) "


Seniorom zabrak³o skuteczno¶ci by wywie¼æ choæby punkt z Szarwarku. Przegrywamy z Victori± i po tym meczu pozostaje niedosyt bo rywal aspiruj±cy do wygrania ligi tego upalnego dnia by³ w naszym zasiêgu. Wiêcej

"M³odziki: Udany pocz±tek" 01.09.2020

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia Rad³ów 2:1 (1:0) "


M³odziki w pierwszym meczu sezonu po bramkach Kamila Kica i Piotra Sobieraja pokonali u siebie Rad³ovie Rad³ów. Brawa dla ca³ej dru¿yny za walkê do koñca.

"Seniorzy: Ciê¿ki wyjazd" 27.08.2020"

Niedziela 11:00 o tej godzinie w tym sezonie mêdrzechowianie jeszcze nie grali. Pierwszy taki pojedynek przyjdzie im stoczyæ w Szarwarku z miejscow± Victori±. Rywale to jeden z g³ównych faworytów do awansu. Poprzedni skrócony sezon zakoñczyli na 3 miejscu, a w obecnych rozgrywkach nadal s± niepokonani. O punkty bêdzie ciê¿ko ale jak zawsze wszystko jest mo¿liwe."Seniorzy: Znów mizeria" 25.08.2020

" LZS Mêdrzechów - Iskra D±brówki Breñskie 0:4 (0:2) "


Seniorzy nadal s± bez punktu i nawet bramki na w³asnym stadionie. W sobotê po s³abej grze polegli z Iskr± D±brówki Breñskie. Go¶cie szczególnie w drugiej po³owie osi±gnêli du¿a przewagê i zas³u¿enie zwyciê¿yli. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Pój¶æ za ciosem" 20.08.2020"

Kolejnym rywalem LZS'u bêdzie dru¿yna z niedalekich D±brówek Breñskich. Iskra ju¿ w poprzednim sezonie na¶ci±ga³a wielu zawodników z ró¿nych miejscowo¶ci i ma ambicje walczyæ o najwy¿sze cele. Po wygranej w Miechowicach Ma³ych i pauzie, bole¶nie zweryfikowa³a ich Victoria Szarwark wygrywaj±c 0:5. Trzeba powalczyæ o kolejne punkty bo rywal jest na pewno w naszym zasiêgu. Pocz±tek sobotniego starcia o godzinie 18:00.

"M³odziki: Sparing z Wis³±" 21.08.2020

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 4:8 (0:1,0:5,4:2) "


M³odziki (roczniki 2008,2009 + 3 z 2007) rozegrali w czwartek sparing z Wis³± Szczucin który zakoñczy³ siê wygran± naszej dru¿yny. Grano 3x 20 minut. Bramki strzelali: 2x Mateusz Jurczyk, 2x Szymon Nagórzañski, Piotr Sobieraj, Kacper Szajor, Kamil Kic, Igor Czupryna.

"Seniorzy: D³ugo wyczekiwane zwyciêstwo" 18.08.2020

" Orze³ Miechowice Ma³e - LZS Mêdrzechów 1:2 (1:1) "


Wreszcie!!! Nasi seniorzy w koñcu zdobywaj± 3 punkty. Prze³amanie nadesz³o w Miechowicach Ma³ych gdzie mêdrzechowianie po bramkach Krzysztofa Rojowskiego i Mateusza Marca z rzutu karnego pokonali miejscowego Or³a!. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Drugi daleki wyjazd" 14.08.2020"

W 3 kolejce nasza dru¿yna pojedzie do Miechowic Ma³ych. To tam w niedzielê o 17:00 miejscowy Orze³ bêdzie chcia³ zapewne pokonaæ zespó³ LZS'u. Mêdrzechowianie nadal nie potrafi± przerwaæ passy pora¿ek wiêc mo¿e akurat uda siê pokrzy¿owaæ plany gospodarzom i wreszcie zej¶æ z boiska z tarcz±. Przekonamy siê w niedzielê.

"Seniorzy: S³aba druga po³owa" 11.08.2020

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia Rad³ów II 0:3 (0:1) "


Drugi mecz seniorów z Radlovi± II Rad³ów koñczy siê nasza pora¿ka. Go¶cie szybko strzelaj± bramkê na pocz±tku spotkania. Pó¼niej to mêdrzechowianie mogli/powinni wyrównaæ ale zabrak³o skuteczno¶ci. O drugiej po³owie lepiej nie wspominaæ bo nasza gra wygl±da³a co najmniej s³abo. Wiêcej

"Seniorzy: U siebie z beniaminkiem" 07.08.2020"

W najbli¿sz± sobotê A klasa ¯abno po d³ugiej przerwie zawita na mêdrzechowski stadion. To tam zostanie rozegrany mecz 2 kolejki. Przeciwnikiem LZS'u bêdzie Rad³ovia II Rad³ów czyli beniaminek który na starcie poleg³ z Victori± Szarwark. Nieca³y miesi±c temu wygrali¶my z nimi 3:1 w sparingu ale jak wiadomo mecz towarzyski to co innego ni¿ ligowy. Pocz±tek sobotniego pojedynku o godzinie 17:00.

"Nowe stroje " 07.08.2020

Dru¿yna seniorów wzbogaci³a siê o nowy komplet strojów meczowych! Powrócili¶my do tradycyjnych niebiesko-¿ó³tych barw.

Serdecznie dziêkujemy firmie RENT-POL WYPO¯YCZALNIA SPRZÊTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO za przekazanie czê¶ci kwoty na nowe stroje!

"Seniorzy: Minimalna pora¿ka na starcie" 04.08.2020

" LKS Wietrzychowice - LZS Mêdrzechów 2:1 (1:1) "


Seniorzy minimalnie przegrywaj± sobotni mecz w Wietrzychowicach. Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze którzy bramkê zdobyli w 37 minucie. Tu¿ przed przerw± po akcji Piotra £abuza z Krzysztofem Rojowskim mêdrzechowianie doprowadzili do wyrównania. Na pocz±tku drugiej po³owy znów to gospodarze obejmuj± prowadzenie. Wynik ca³y czas by³ spraw± otwart± ale ostatecznie to Wietrzychowice zgarniaj± 3 punkty. No có¿, walczymy dalej! Wiêcej

"Seniorzy: Wraca A klasa" 31.07.2020"

Po d³ugiej przerwie wreszcie mo¿na bêdzie emocjonowaæ siê meczami w A klasie ¯abno. Nasza dru¿yna ju¿ zapomnia³a o poprzednim krótkim ale fatalnym sezonie i w nowych rozgrywkach jak najszybciej bêdzie chcia³a zapunktowaæ. Na pocz±tek mêdrzechowian czeka wyjazd do Wietrzychowic gdzie swoje mecze rozgrywa miejscowy LKS. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00.

"M³odziki: Turniej w S³upcu " 31.07.2020


M³odziki niedzielnym mini turniejem w S³upcu rozpoczêli nowy sezon. Na pocz±tek spisali siê ¶wietnie zajmuj±c pierwsze miejsce. W meczach rozgrywanych 2x20 minut pokonali 3:1 Pacanów oraz 11:1 S³upiec. Dodatkowo najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Tomasza Deszcza. Dziekujemy gospodarzom za zaproszenie!.

"Seniorzy: Ostatni sparing " 13.07.2020

Ostatni sparing naszych seniorów koñczy siê wygran± KS Wójciny 3:2 (0:2). Dwie bramki dla mêdrzechowian strzeli³ Krzysztof Rojowski. Dru¿ynê LZS'u w tym meczu reprezentowa³o 18 graczy.

Po raz kolejny seniorzy wybiegn± na boisko ju¿ w meczu o stawkê, a ich pierwszym rywalem ligowym bêd± Wietrzychowice.

"Seniorzy: Wygrana w Rad³owie " 13.07.2020

Seniorzy w czwartym sparingu wygrywaj± na wyje¼dzie 1:3 (1:2) z Rad³ovi± II Rad³ów. Bramki strzelali: Mateusz Marzec, Piotr Kaczor i Bart³omiej Rachmaciej. W kadrze na to spotkanie znalaz³o siê 16 zawodników.

Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie w sobotê z KS Wójcina. Miejsce i godzina nie zosta³y jeszcze ustalone.

"Seniorzy: ¦rodowe starcie " 08.07.2020

Seniorzy w ¶rodowym sparingu rozegranym w Mêdrzechowie przegrywaj± 1:5 (1:2,1:4) z wystêpuj±ca na co dzieñ w lidze okrêgowej Wis³± Szczucin. Bramkê dla naszej dru¿yny po rzucie ró¿nym i zamieszaniu zdoby³ Piotr Kaczor. Tym razem brak³o kilku podstawowych zawodników, a kadra liczy³a 15 graczy.

Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie w sobotê na wyje¼dzie o godzinie 16:30 z Rad³ovi± II Rad³ów.

"Seniorzy: W Szczucinie z m³od± Wis³± " 03.07.2020

W ¶rodê seniorzy w Szczucinie rozegrali drugi sparing tym razem z juniorami Wis³y (+kilku seniorów). Mimo wielu sytuacji bramkowych mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:0 (0:0,0:0,1,0) dla gospodarzy, a grano 3x30 minut. Kadra naszej dru¿yny liczy³a 17 zawodników.

Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie w ¶rodê o 19:00 w Mêdrzechowie, a rywalem tym razem seniorzy Wis³y Szczucin.

"Seniorzy: Wrócili po przerwie " 29.06.2020

Seniorzy po przerwie wygrywaj± 4:0 (3:0) z Wis³± Borusowa. Bramki strzelali: Krzysztof Rojowski, Marcin Bo¿ek, Mateusz Marzec i Tomasz Tabor. Cieszy wysoka frekwencja. W sparingu zagra³o 20 zawodników.

Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie w ¶rodê o 19:00 w Szczucinie z juniorami miejscowej Wis³y.

"Seniorzy: Zostajemy w A klasie!" 05.06.2020


Prezydium Zarz±du Ma³opolskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej podczas ostatniego posiedzenia zarekomendowa³o zakoñczenie sezonu 2019/2020. Zachowane zosta³y zasady awansów, zrezygnowano natomiast ze spadków. Zakoñczenie sezonu dotyczy wszystkich rozgrywek ligowych, od IV ligi (awansuj± do niej mistrzowie 8 "okrêgówek") w dó³ wraz z rozgrywkami kobiet i m³odzie¿owymi.

Oznacza to, ¿e nasza dru¿yna nadal bêdzie wystêpowaæ na tym samym szczeblu rozgrywkowym co obecnie. A klasa ¯abno w sezonie 2020/2021 liczyæ bêdzie 17 zespo³ów.

"Seniorzy: Sparing numer 3 " 10.03.2020

W trzecim sparingu seniorzy urz±dzili sobie festiwal strzelecki. Mêdrzechowianie pokonali na wyje¼dziê Wójcinê a¿ 3:10 (1:4). Do siatki trafiali: 3x Marcin Bo¿ek, 3x Rados³aw Woliñski, Bart³omiej Krupa, Bart³omiej Rachmaciej, Zbigniew Ziêtara, £ukasz Klara.
Ostatni mecz towarzyski rozegrany zostanie w niedzielê 15.03 o godzinie 11:00 w Mêdrzechowie, a przeciwnikiem Wis³a Szczucin.

"Seniorzy: Sparing numer 2 " 02.03.2020

Drugi sparing w niedzielê rozegra³ zespó³ LZS'u. Tym razem mêdrzechowianie pokonali 5:3 (4:2) Wis³ê Borusowa. Bramki strzelali: 2x Marcin Bo¿ek, Testowany 2, Piotr Kaczor i Bart³omiej Rachmaciej.
Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie na wyje¼dziê w niedzielê 8.03 o godzinie 10:30, a rywalem Wójcina.

"Seniorzy: Sparing numer 1 " 27.02.2020

W pierwszym sparingu nasza dru¿yna pokonuje 8:2 (3:2) Powi¶le Boles³aw. Grano 2x 40 minut. Bramki dla LZS'u strzelali: 3x Rados³aw Woliñski, 2x Marcin Bo¿ek, 2x Piotr Kaczor i Grzegorz Zapa³a.
Kolejny mecz towarzyski rozegrany zostanie w niedzielê 1.03 o godzinie 12:00. Mêdrzechowianie u siebie podejmowaæ bêd± Wis³ê Borusowa.

"Skrzaty: Turniej w Mêdrzechowie" 27.02.2020


25 lutego we wtorek skrzaty (roczniki 2013-2014) rozegra³y kolejny szkoleniowy turniej który ponownie odby³ siê w Mêdrzechowie. Nasza dru¿yna tym razem rywalizowa³a z Wis³± Szczucin, D±brovi± i AP Wierzchos³awice.

"M³odziki: Turniej w D±browie Tarnowskiej" 27.02.2020


22 Lutego w sobotê m³odziki (roczniki 2007-2008) udali siê do D±browy Tarnowskiej gdzie rozegrano halowy turniej o Puchar Pos³a na Sejm RP Piotra Saka. Nasza dru¿yna spisa³a siê s³abo zajmuj±c ostatecznie 5 miejsce. MLKS D±brovii dziêkujemy za zaproszenie.

"¯aki: Halowy turniej Mêdrzechów" 27.02.2020


¯aki 18 lutego zagra³y zaleg³y turniej w Mêdrzechowie. Nasi m³odzi pi³karze mierzyli siê z trzema zespo³ami AP Wierzchos³awic i dwoma £êgovii £êg Tarnowski. Bilans to trzy zwyciêstwa, jeden remis i jedna minimalna pora¿ka.

"Seniorzy: Lista sparingów" 20.02.2020


Trochê po nad miesi±c czasu pozosta³o do wznowienia A klasy ¯abno. Mimo katastrofalnej rundy jesiennej nasza dru¿yna nie sk³ada broni i przygotowujê siê do rozgrywek. Po treningach i turniejach halowych czas na sparingi na ¶wie¿ym powietrzu.

22.02 Sobota: LZS Mêdrzechów - Powi¶le Boles³aw 15:30
01.03 Niedziela: LZS Mêdrzechów - Wis³a Borusowa 12:00
7/8.03 Sobota lub Niedziela: KS Wójcina - LZS Mêdrzechów ??:??
15.03 Niedziela: LZS Mêdrzechów - Wis³a Szczucin ??:??

Dok³adne terminy i godziny podawane bêd± na przed sparingiem.

"Seniorzy: Halowe Mistrzostwa Gminy" 20.02.2020


W sobotê 15.02 rozegrano Halowe Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów 2020. Do turnieju zg³osi³o siê sze¶æ dru¿yn które rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym - 10 minut jeden mecz. Wiêcej

"Podsumowanie FERII 2020 w Mêdrzechowie" 11.02.2020


W ferie dru¿yny m³odzie¿owe wyst±pi³y w halowych turniejach organizowanych przez nasz klub. Skrzaty, ¿aki i m³odziki rywalizowali z rówiesnikami wielu lokalnych zespo³ów. Ka¿de dziecko które pojawi³o siê na parkiecie nagrodzone zosta³o medalem. Zwyciêskie dru¿yny w poszczególnych kategoriach otrzyma³y pami±tkowy puchar.Nagrodami wyró¿niono te¿ najlepszych strzelców, bramkarzy i zawodników turnieju. Organizatorem wszystkich zawodów by³ Rados³aw Woliñski. Wiêcej Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Wyniki Turnieju o Puchar Starosty" 11.02.2020


2 lutego 2020 roku, w Mêdrzechowie odby³ siê IX Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Starosty D±browskiego, w którym wziê³o udzia³ blisko 70 zawodników z województwa ma³opolskiego, podkarpackiego i ¶wiêtokrzyskiego. Wiêcej Zdjêcia

"Turniej tenisa sto³owego " 30.01.2020Zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa sto³owego do Mêdrzechowa na turniej o Puchar Starosty. KOMUNIKAT

"M³odziki: Liga Halowa - Olesno" 23.01.2020


W niedzielê m³odziki zakoñczyli zmagania w Halowej lidze. Ostatecznie pierwsza dru¿yna uplasowa³a siê na pi±tym miejscu w tabeli, natomiast drugi zespó³ na dziesi±tym miejscu. W ostatnim turnieju rozgrywanym w Ole¶nie mêdrzechowianie zanotowali nastêpuj±ce wyniki: Wiêcej

"Skrzaty: Halowy turniej " 14.01.2020


W poniedzia³ek 13.01 na parkiecie walczy³a nasza najm³odsza dru¿yna czyli skrzaty (roczniki 2013-2014). Rywalami by³y dwa zespo³y Akademii Pi³karskiej Wierzchos³awice oraz D±brovia D±browa Tarnowska.

"M³odziki: Halowa liga - Mêdrzechów " 14.01.2020


W niedzielê 12.01 od rana w naszej hali rozgrywano drug± kolejkê halowej ligi m³odzików. Wyniki dru¿yn Mêdrzechowa oraz tabela po dwóch turniejach: Wiêcej

"Trampkarze i ¯aki: Liga Halowa - Szczucin" 07.01.2020


W weekend nasze dru¿yny m³odzie¿owe uda³y siê na turnieje do Szczucina. W sobotê trampkarze zagrali w lidze halowej gdzie ponie¶li cztery pora¿ki. Du¿o lepiej w niedzielê posz³o ¿akom. Trzy wygrane, remis i tylko jedna przegrana.

"Tenis sto³owy: Wyniki Turnieju ¦wi±tecznego" 07.01.2020


28 Grudnia 2019 roku w Mêdrzechowie odby³ siê ¦wi±teczno-Noworoczny turniej tenisa sto³owego. Rywalizowano w dwóch kategoriach - amatorzy (58 zawodników) oraz zrzeszeni (16 zawodników). Turnieje wygrali Andrzej Szczepañski oraz Mateusz Malik. Wiêcej

"¦wi±teczny turniej tenisa sto³owego " 17.12.2019Zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa sto³owego do Mêdrzechowa na ¦wi±teczno-Noworoczny turniej!.KOMUNIKAT

"M³odziki: Liga Halowa - ¯abno" 17.12.2019


W niedzielê w ¯abnie odby³ siê pierwszy halowy turniej ligi m³odzików (roczniki 2007 i 2008). Do tych rozgrywek zg³osili¶my dwie dru¿yny które zanotowa³y nastêpuj±ce wyniki Wiêcej

"Skrzaty i ¯aki: Turniej Miko³ajkowy" 10.12.2019


Dru¿yny skrzatów i ¿aków skorzysta³y z zaproszenia od Football Academy i uda³y siê na turniej do D±browy Tarnowskiej. Oprócz rozgrywania meczy na koniec by³a te¿ okazja spotkaæ siê ze ¦wiêtym Miko³ajem!. Gospodarzom dziêkujemy za zaproszenie!.

"Skrzaty: Halowy turniej Mêdrzechów" 10.12.2019


3 Grudnia rozgrywki halowe rozpoczê³a grupa skrzatów. Czterech naszych ch³opców dzielnie walczy³o z rówie¶nikami reprezentuj±cymi AP Wierzchos³awice i D±broviê D±browê Tarnowsk±. By³y zwyciêstwa, remisy, przytrafi³y siê te¿ pora¿ki ale najwa¿niejsze jest kolejne do¶wiadczenie turniejowe.

"¯aki: Halowy turniej Mêdrzechów" 10.12.2019


30 listopada sezon halowy rozpoczê³y nasze dru¿yny m³odzie¿owe. Na pierwszy ogieñ posz³y ¿aki które w turnieju rozgrywanym w Mêdrzechowie wygrali cztery mecze ( z £êgovi± I i II, AP Wierzchos³awice I i II)i ponie¶li tylko jedn± pora¿kê (z AP Lisia Góra) zajmuj±c ostatecznie 2 miejsce.

"Seniorzy: Sprawdzi³ siê czarny scenariusz - 0 punktów" 11.11.2019

" LZS Mêdrzechów - LKS Nowa Jastrz±bka 1:5 (0:3) "


Wreszcie zakoñczy³a siê runda jesienna A klasy sezonu 2019/2020 która w wykonaniu naszych seniorów by³a katastrofalna. Mêdrzechowianie nie zdobyli nawet punktu i na pó³metku rozgrywek zajmuj± ostatni± pozycjê. Z solidnej dru¿yny tej ligi stali¶my siê dostarczycielem punktów.

W sobotnim meczu przegrywamy z Now± Jastrz±bka. Wynik nie odzwierciedla tego co dzia³o siê na boisku. Gracze LZS'u zmarnowali rzut karny i cztery sytuacje sam na sam!. Ostatni pojedynek jest podsumowaniem s³abej dyspozycji mêdrzechowian w tej rundzie.

Teraz czeka nas kilku miesiêczna przerwa któr± trzeba bardzo dobrze przepracowaæ i na wiosnê pokazaæ wszystkim, ¿e ten zespó³ staæ jeszcze na odbudowê i du¿o lepsze wyniki. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wreszcie koniec" 08.11.2019"

Seniorzy mog± odetchn±æ z ulg± bo wreszcie koñczy siê katastrofalna w ich wykonaniu runda jesienna. Ostatnim rywalem LZS'u bêdzie Nowa Jastrz±bka która d³ugo prezentowa³a tak± sam± formê jak Mêdrzechów ale dziêki ¶wietnej serii czterech wygranych z rzêdu ma na swoim koncie ju¿ 15 punktów. Faworytem nie w±tpliwie s± go¶cie ale dopóki pi³ka w grze wszystko jest mo¿liwe. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 14:00.

"Seniorzy: Wstyd, hañba, kompromitacja..." 05.11.2019

" Olimpia Biskupice Rad³owskie - LZS Mêdrzechów 7:3 (2:1) "


Seniorzy w sobotê potwierdzili, ¿e s± obecnie zdecydowanie najs³absz± dru¿yn± w lidze. W kompromituj±cym stylu przegrywamy w Biskupicach Rad³owskich z rywalem który wydawa³o siê jest w naszym zasiêgu. Olimpia w 13 meczach strzeli³a piêæ bramek, a nam siedem co pokazuje jak ¿enuj±co zaprezentowa³ siê zespó³ LZS'u. Wiêcej

"Seniorzy: Jak nie z Olimpi± to z kim?" 31.10.2019"

Chyba nawet najwiêksi pesymi¶ci nie spodziewali siê, ¿e po 13 kolejkach nasza dru¿yna bêdzie mia³a okr±g³e 0 punktów na koncie. Choæ zespó³ LZS'u wyszed³ z kryzysu polegaj±cego na braku ludzi do grania to wyniki i styl nadal jest marniutki. Idealna okazja na prze³amanie nadejdzie w niedzielê bo zagramy z dru¿yn± która podobnie jak my ci±gle jest bez wygranej. Olimpia uciu³a³a zaledwie 1 punkcik. Pocz±tek meczu o godzinie 11:00 w Biskupicach Rad³owskich.

"Teni sto³owy: Raport z rozgrywek" 31.10.2019

LZS Mêdrzechów to nie tylko pi³ka no¿na ale tak¿e tenis sto³owy. Warto wiêc wspomnieæ kilka zdaæ o sekcji która swoje rozgrywki rozpoczê³a miesi±c temu. Nasz klub podobnie jak w latach ubieg³ych reprezentuj± dwie dru¿yny wystêpuj±ce w 4 oraz 5 lidze.

LZS Solidarni Mêdrzechów I po 3 kolejkach maj± na koncie dwie wygrane z MKS Tarnovi± Tarnów i KS Start Nowy S±cz oraz wyjazdow± pora¿kê z LUKS Galux Skrzyszów II. Kolejny mecz zaplanowany jest w Wokowicach z miejscowym beniaminkiem.
LZS Solidarni Mêdrzechów II rozegrali dwa spotkania ligowe. We w³asnej hali pewnie zwyciê¿yli z LUKS Sobolik Sobolów, a na wyje¼dzie polegli z LUKS Galux Skrzyszów III. Kolejny mecz w Czchowie z miejscowym MOKSiRem. Wiêcej

"Seniorzy: Opadli z si³" 29.10.2019

" LZS Mêdrzechów - Orze³ Miechowice Ma³e 2:4 (1:1) "


Nie ma co ukrywaæ, ¿e seniorzy liczyli na pierwsze punkty w sobotnim meczu z beniaminkiem. Skoñczy³o siê jednak tak jak zawsze czyli pora¿k±. Mêdrzechowianie zagrali dobr± pierwsz± po³owê ale do szatni schodzili tylko remisuj±c (bramka Wojciecha Ziêtary). Po zmianie stron znów na prowadzenie wyszed³ Orze³ Miechowice Ma³e ale w 70 minucie wyrówna³ z rzutu karnego Mateusz Marzec. Niestety nic to nie da³o bo w ostatnich 10 minutach rywale a¿ dwukrotnie kierowali pi³kê do naszej bramki i znów dru¿yna LZS'u schodzi³a z boiska pokonana.

Nie martwi jedynie frekwencja bo na sobotnim meczu gotowo¶æ do gry zg³osi³o a¿ 19 zawodników. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: 5 miejsce na koniec " 29.10.2019

" Szkó³ka Pi³karska Olesno - LZS Mêdrzechów 5:1 (2:1) "


Nasza dru¿yna m³odzików w ostatnim ligowym meczu uleg³a ekipie z Olesna. Jedynego gola strzeli³ Kamil Kic. Mêdrzechowianie z 10 punktami na koncie zakoñczyli sezon na 5 miejscu w tabeli. Zdjêcia

"Seniorzy: W sobotê z Or³em" 24.10.2019"

Nasza dru¿yna mia³a powalczyæ w Karsach tym czasem mecz ten okaza³ siê kompletn± klap±. Pierwszych punktów trzeba wiêc szukaæ na w³asnym stadionie. Najbli¿szy rywal to Orze³ Miechowice Ma³e który jako beniaminek zgromadzi³ na swoim koncie ju¿ 16 oczek. Co ciekawe nigdy w naszej histroii nie mierzyli¶my siê z tym klubem. Pocz±tek sobotniego meczu o godzinie 15:00.

"Skrzaty: Turniej w Ole¶nie" 23.10.2019


Skrzaty zakoñczy³y wczoraj jesienne zmagania turniejem w Ole¶nie. Zagrali¶my z AP Wierzchos³awice, Wis³± Szczucin, FA D±browa Tarnowska, Rad³ovi± Rad³ów, Szkó³k± Pi³karsk± Olesno. Kolejne do¶wiadczenie dla naszych najm³odszych adeptów.

"M³odziki: Wicelider za mocny " 22.10.2019

" LZS Mêdrzechów - B-B Termalica Nieciecza II 0:4 (0:3) "


M³odziki ulegli wczoraj wiceliderowi rozgrywek dru¿ynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza II. Do zakoñczenia sezonu pozosta³ im jeszcze sobotni mecz wyjazdowy ze Szkó³k± Pi³karsk± Olesno.

"Seniorzy: Stra¿ak te¿ gór± " 22.10.2019

" Stra¿ak Karsy - LZS Mêdrzechów 5:0 (2:0) "


Seniorzy znów wysoko przegrywaj±. Tym razem s³ab± formê zespo³u LZS'u wykorzysta³ Stra¿ak Karsy. Nasza dru¿yna od 35 minuty musia³a graæ w dziesi±tkê bo za dyskusje z sêdzi± dwie ¿ó³te kartki i w konsekwencji czerwon± obejrza³ Zbigniew Ziêtara os³abiaj±c tym samym mêdrzechowian. W drugiej po³owiê widaæ by³o ju¿ ró¿nicê i miejscowi do³o¿yli jeszcze trzy trafienia. Wiêcej

" Mecz ligowy z 1990 roku!!! " 18.10.2019


Czê¶æ meczu i fragmenty z przerwy w spotkaniu LZS Mêdrzechów - LKS £êgovia £êg Tarnowski który rozgrywany by³ w 1990 roku na boisku w Kupieninie!.

W sk³adzie Mêdrzechowa zagrali: Janusz Szajor, Dariusz Chmura, Janusz Lech, Józef Szajor, Jan Ko³odziej, Waldemar Jasak, Leszek Jasak, Miros³aw Z±bkowski, Andrzej Woliñski, Marek ¦wiêch, Pawe³ Kaczor, Witold Mastalerz. Mecz sêdziowa³ Adam Soja ze Szczucina. Autorem nagrania: Ma³gorzata P³aneta Monta¿: Andrzej Woliñski

"Seniorzy: Decyduj±ce mecze " 18.10.2019"

Przed nami ostatnia prosta do zamkniêcia pi³karskich zmagañ w tym roku. Je¿eli dru¿yna Mêdrzechowa nie chce zakoñczyæ go jako najs³abszy zespó³ A klasy to musi zacz±æ w koñcu punktowaæ. Do¶æ spora okazja pojawia siê w niedzielê bo zmierzymy siê z graj±cym w kratkê Stra¿akiem Karsy. Czeka nas trudne zadanie, ale przy optymalnym sk³adzie i odpowiedniej mobilizacji do wykonania. Pierwszy gwizdek o 11:00 w Karsach.

"¯aki: Turniej w Niedomicach" 18.10.2019


¯aki w czwartek rozegra³y ostatni jesienny turniej. Aren± zmagañ 14 dru¿yn by³ stadion w Niedomicach. Mêdrzechowianie wygrali z £êgovi±, dwa razy zremisowali z FA D±browa Tarnowska i Polanem ¯abno oraz przegrali z Wis³± Szczucin I.

"M³odziki: Niespodziewana pora¿ka " 18.10.2019

" Unia Niedomice - LZS Mêdrzechów 3:2 (1:1) "


M³odziki nie zdo³ali przywie¶æ punktów z Niedomic mimo, ¿e na 3 minuty przed koñcem po dwóch trafieniach Kacpra Szajora prowadzili 1:2. W samej koñcówce Unia strzeli³a jednak dwa gole i wygra³a ten mecz 3:2.

"Trampkarze: Problemy kadrowe " 18.10.2019

" LZS Mêdrzechów - Polan ¯abno 1:7 (1:3) "


Nasi trampkarze w ostatnich dwóch meczach z powodu braków kadrowych przyst±pili do meczów w o¶mio osobowym sk³adzie. Do przerwy jeszcze toczyli w miare wyrównan± walkê, ale po zmianie stron ju¿ tylko rywale trafiali do siatki.

"¯aki: Turniej w Rad³owie" 15.10.2019


Bardzo dobrze w poniedzia³kowym turnieju rozgrywanym w Rad³owie wypad³a nasza dru¿yna ¿aków. Mêdrzechowianie w gronie 11 zespo³ów zajêli ostatecznie wysokie 4 miejsce. Bilans to dwa zwyciêstwa (z £êgovi± i Polanem ¯abno) remis z Wis³± Szczucin II oraz dwie pora¿ki (z Rad³ovi± i Szkó³k± Pi³karsk± Olesno). Zdjêcia

"Seniorzy: Brakuje jako¶ci w ofensywie " 15.10.2019

" LZS Mêdrzechów - Victoria Szarwark 1:4 (1:2) "


Seniorzy po raz kolejny schodz± z boiska pokonani. W sobotê lepsza okaza³a siê byæ Victoria Szarwark która wygra³a z naszym zespo³em. Zaczê³o siê dobrze bo od 10 minuty po akcji Mateusza Marca i nieporozumieniu go¶ci wyszli¶my na prowadzenie. Mimo ca³kiem dobrej gry naszej dru¿yny rywale na przerwê schodzili prowadz±c 1:2. Po zmianie stron ju¿ zdecydowan± przewagê osi±gnê³a Victoria która dwukrotnie potrafi³a jeszcze sforsowaæ defensywê LZS'u. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Z K³osem znów grad bramek " 15.10.2019

" LZS Mêdrzechów - K³os S³upiec 7:5 (4:0) "


W meczu m³odzików znów pad³o mnóstwo bramek. Nasza dru¿yna pokona³a K³os S³upiec. Gole strzelali: 2x Kacper Szajor, 2x Tomasz Deszcz, Mateusz Jurczyk, Daniel Chlastawa i Kamil Kic.

"Skrzaty: Turniej w Mêdrzechowie" 15.10.2019


Skrzaty wyst±pi³y w turnieju który tym razem rozgrywany by³ w Mêdrzechowie. Naszymi rywalami byli: Wis³a Szczucin, Szkó³ka Pi³karska Olesno, Rad³ovia Rad³ów, Football Academy D±browa Tarnowska i Akademia Pi³karska Wierzchos³awice. Zdjêcia

"Seniorzy: Zatrzymaæ Victoriê " 10.10.2019"

W 11 kolejce na stadion w Mêdrzechowie zawita bardzo dobrze radz±cy sobie beniaminek. Victoria Szarwark z 20 punktami na koncie zajmuje miejsce w czo³ówce tabeli. Nasi rywale nie przegrali jeszcze meczu u siebie ale du¿o s³abiej spisuj± siê na wyjazdach i w tym trzeba wypatrywaæ nasz± szansê. Pocz±tek sobotniego meczu o godzinie 16:00.

TYPUJ 11 KOLEJKE

"Seniorzy: To ju¿ 10 pora¿ka w sezonie " 7.10.2019

" LKS Wietrzychowice - LZS Mêdrzechów 4:1 (0:0) "


Seniorzy znowu wracaj± do domu bez punktów. Przegrywamy w Wietrzychowicach choæ wcale tak nie musia³o byæ. Przy otwartym wyniku nasza dru¿yna zmarnowa³a m.in. dwie sytuacje sam na sam. Gospodarze strzelili nam gole po prostych b³êdach graczy LZS'u (np. dwa rzuty karne).

Na uwagê zas³uguje co raz lepsza gra naszych m³odych zawodników. Dzisiaj ca³e 90 minut rozegra³o czterech mêdrzechowian którzy nie skoñczyli nawet jeszcze 18 lat. Honorow± bramkê strzeli³ w³asnie jeden z nich - Bart³omiej Rachmaciej. Wiêcej

"Trampkarze: Walczyli w os³abieniu " 07.10.2019

" Ikar Odporyszów - LZS Mêdrzechów 6:4 (3:1) "


Swój mecz rozegrali w sobotê trampkarze. Graj±c ca³y mecz w dziewi±tkê byli bliscy urwania punktów Ikarowi Odporyszów. Na 5 minut przed koñcem wynik brzmia³ 4:4 ale w samej koñcówce gospodarze do³o¿yli dwa trafienia i wygrali 6:4. Bramki dla naszej dru¿yny zdobyli 2x Damian Salwa, Szymon Tobiasz oraz Jakub Kic.

"M³odziki: Przegrana w Rad³owie " 07.10.2019

" Rad³ovia Rad³ów - LZS Mêdrzechów 5:2 (2:2) "


M³odziki w pi±tek zostali pokonani przez Rad³oviê Rad³ów. Mimo braków kadrowych mêdrzechowianie prowadzili 0:2 ale pó¼niej do siatki trafiali ju¿ tylko miejscowi. Bramki: Kamil Kic i Kacper Szajor.

"Seniorzy: Daleki wyjazd " 02.10.2019"

Przed nami ju¿ 10 kolejka zmagañ w A klasie ¯abno. Nigdy w historii nasza dru¿yna a¿ tak d³ugo nie czeka³a na punkty. W ostatnim meczu by³o bardzo blisko, wiêc kto wie mo¿e teraz? Rywalem LZS'u bêd± Wietrzychowice, aktualnie dwunasta dru¿yna w tabeli która zgromadzi³a 12 punktów. Pocz±tek sobotniego spotkania o godzinie 16:00.

"M³odziki: Druga wysoka pora¿ka " 02.10.2019

" LZS Mêdrzechów - LKS Nowa Jastrz±bka 0:9 (0:6) "


M³odziki przegrali wysoko drugi mecz w tym sezonie. Tym razem wyra¼nie lepsi od naszego zespo³o ukazali siê zawodnicy Nowej Jastrz±bki którzy lideruj± w tabeli i pewnie zmierzaj± po awans.

"¯aki: Turniej w Ole¶nie" 27.09.2018


¯aki wyst±pi³y w czwartek na turnieju w Ole¶nie. Bilans to trzy zwyciêstwa (z £êgovi± II, Wis³± Szczucin II i Polanem ¯abno II) oraz dwie pora¿ki (z D±brovi± i FA D±browa Tarnowska).

"Seniorzy: By³o blisko... " 26.09.2019

" LZS Mêdrzechów - LUKS Wola Rad³owska 1:2 (0:1) "


Seniorzy byli bliscy urwania punktów wiceliderowi z Woli Rad³owskiej. Do przerwy go¶cie prowadzili 0:1. W 75 minucie wychodz±cy na czyst± pozycjê Adam Sieradzki zosta³ faulowany w polu karnym i rywale nie do¶æ, ¿e koñcowe minuty po czerwonej kartce musieli graæ w dziesi±tkê to jeszcze stracili bramkê z rzutu karnego którego wykorzysta³ Mateusz Marzec. Pojawi³a siê szansa nawet na wygranie tego meczu ale ostatecznie to go¶cie zgarnêli pe³n± pulê po szczê¶liwym golu w 87 minucie.

Na koniec chcieliby¶my zdementowaæ informacje na temat rzekomego upadku naszego klubu. Wczoraj w protokole meczowym wpisanych by³o 15 zawodników wiêc spokojnie. Z tygodnia na tydzieñ wygl±da to co raz lepiej. Mimo s³abych wyników dru¿yna LZS'u ma siê dobrze i jeszcze w tym sezonie przekona siê o tym nie jeden zespó³. Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: Turniej w Rad³owie" 25.09.2018


Skrzaty (5 i 6 latkowie) bêd±c zaledwie po kilku treningach pojecha³y dzisiaj do Rad³owa na swój pierwszy turniej w ¿yciu. Pierwsze mecze, rado¶æ z pierwszych bramek i co najwa¿niejsze ¶wietna zabawa towarzyszy³a im od pocz±tku do koñca. Nale¿± siê im gratulacjê za walkê i zaanga¿owanie!.

Sk³ad naszych skrzatów w Rad³owie: Roksana Zych, Seba Korzec, Bartek Chrzan, Maks Wójtowicz, Bartek Z±bek i Bartek Stok³osa. Trener: Rados³aw Woliñski Zdjêcia

"Seniorzy: Po liderze czas na wicelidera" 24.09.2019"

W sobotê mêdrzechowianie mierzyli swoje si³y z liderem, w ¶rodê sprawdz± siê na tle wicelidera. LUKS Wola Rad³owska to spadkowicz z okrêgówki który w przysz³ym roku na pewno chcia³by powróciæ do wy¿szej ligi. Jak na razie idzie im bardzo dobrze bo z 19 punktami na koncie zajmuj± miejsce 2 w tabeli. Pocz±tek ¶rodowego spotkania o godzinie 17:00 na naszym stadionie.

"M³odziki: Przegrana w koñcówce " 24.09.2019

" LZS Mêdrzechów - Szkó³ka Pi³karska Olesno 1:3 (1:1) "


M³odziki po wyrównanym meczu ulegli dzisiaj Szkó³ce Pi³karskiej Olesno. Do koñcowych minut utrzymywa³ siê wynik remisowy ale go¶cie w ostatnich chwilach przechylili szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ. Bramkê dla naszej dru¿yny strzeli³ Mateusz Jurczyk. Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Wyniki B³ekitnej Wstêgi Wis³y 2019" 24.09.2018


Daniel Lis (UKS Villa-Verde Olesno) w kategorii zawodowców i Andrzej Szczepañski (Pawêzów) w kategorii amatorów wygrywaj± turnieje tenisa sto³owego o "B³êkitn± Wstêgê Wis³y" które rozgrywane by³y w niedzielê 15 wrze¶nia w Mêdrzechowie. Wiêcej Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Turniej o Puchar Wise³ki" 24.09.2018


Emilia Bajer (Dobczyce), Sylwia Stala (Tarnobrzeg), Kajetan Kanownik (Czchów), Jakub Nowak (Dobczyce), Patryk Zbylut (Zakliczyn), Dominik Szczepañski (Zakliczyn) wygrywaj± poszczególne kategorie w turnieju tenisa sto³owego o "Puchar Wise³ki" które rozgrywane by³y w sobotê 14 wrze¶nia w Mêdrzechowie.

"Seniorzy: Powalczyli... " 23.09.2019

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 2:0 (0:0) "


Patrz±c na ostatnie wyniki i formê naszych seniorów wydawa³o siê, ¿e w sobotnim starciu na boisku lidera zostaniemy rozbici. Brzoza Brzezówka mia³a przewagê ale do 60 minuty utrzymywa³ siê bezbramkowy remis. Gospodarze zdobyli wtedy pierwszego gola, a drugiego do³o¿yli jeszcze w 84 minucie po do¶æ kontrowersyjnym rzucie karnym. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wyjazd do lidera" 20.09.2019"

Seniorów czeka teoretycznie najtrudniejszy mecz jaki obecnie mog± rozegraæ w lidzê. Zmierzymy siê bowiem z liderem rozgrywek. Brzoza Brzezówka jako jedyna dru¿yna nie zazna³a jeszcze goryczy pora¿ki i z 17 punktami na koncie przewodzi w stawcê. Pocz±tek sobotniego meczu o godzinie 17:00.


"M³odziki: W Niecieczy bez szans " 19.09.2019

" B-B Termalica Nieciecza II - LZS Mêdrzechów 7:0 (2:0) "


M³odziki nie mieli wiêkszych szans w meczu ligowym z bardzo dobrze dysponowan± dru¿yn± Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Tym razem to nasi rywale wysoko wygrali. Po 5 kolejkach LZS Mêdrzechów zajmuje 4 miejsce w tabeli. Zdjêcia

"M³odziki: Festiwal strzelecki numer 2" 16.09.2019

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 11:5 (4:1) "


M³odziki w drugim meczu z rzêdu gromi± swoich rywali. Tym razem na w³asnym stadionie pokonali Uniê Niedomice. Form± strzeleck± b³ysn±³ Mateusz Jurczyk który a¿ 7-krotnie pokona³ bramkarza go¶ci. Po jednym golu do³o¿yli Kamil Kic, Piotr Sobieraj, Igor Czupryna i Daniel Chlastawa.

"Seniorzy: Kolejna pora¿ka " 16.09.2019

" LZS Mêdrzechów - Dunajec Konary 0:4 (0:2) "


Nadal bez punktu w lidze jest nasza dru¿yna seniorów. Tym razem mêdrzechowianie przegrali na w³asnym stadionie z Dunajcem Konary. W pierwszej po³owiê go¶cie trafiali do siatki z rzutu wolnego i rzutu karnego. W ostatnim kwadransie meczu do³o¿yli jeszcze dwa gole.
Kolejnych dwóch zawodników zaliczy³o debiuty w naszych barwach. S± nimi 17- letni Maciej Tobiasz i 19-letni Dominik Kiljan sprowadzony z D±brówek Breñskich. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: 7 kolejka" 13.09.2019"

Po nieudanym meczu w D±brówkach Breñskich nasza dru¿yna wraca na w³asny stadion. Tam w sobotê o 17:00 rozpocznie siê pojedynek z Dunajcem Konary który dobrze wszed³ w obecny sezon. Rywale z 12 punktami na koncie utrzymuj± pozycjê w czo³ówce tabeli.


"Trampkarze: Emocje do koñca" 12.09.2019

" Polan ¯abno - LZS Mêdrzechów 4:3 (0:1) "


Trampkarze rozegrali w ¶rodê dobry mecz ze swoimi rówie¶nikami z Polanu ¯abno. Emocje by³y do samego koñca ale ostatecznie to gospodarze okazali siê lepsi o jedn± bramkê. Dla naszej dru¿yny gole strzelali: Damian Salwa, Jakub Kic i Mateusz Kawa.

"W weekend turnieje tenisa sto³owego! " 11.09.2019
Ju¿ nied³ugo wystartuje nowy sezon ligowy tenisa sto³owego. Najpierw jednak zapraszamy na turnieje które odbêd± siê w najbli¿szy weekend w Mêdrzechowie!.KOMUNIKATY

"M³odziki: Festiwal strzelecki" 11.09.2019

" K³os S³upiec - LZS Mêdrzechów 4:9 (0:4) "


Grad bramek pad³ w poniedzia³kowym meczu III ligi m³odzików. Nasza dru¿yna pokona³a na wyje¼dzie K³os S³upiec. Bramki strzelali: 4x Mateusz Jurczyk, Kamil Kic, Piotr Sobieraj, Piotr Jurczyk, Daniel Chlastawa i Daniel Pyzik.

"Seniorzy: Znów to samo " 09.09.2019

" Iskra D±brówki Breñskie - LZS Mêdrzechów 7:0 (4:0) "


Morale naszego zespo³u nadal s± bardzo niskie. Nie ma siê jednak co dziwiæ, bo mêdrzechowianie wysoko przegrywaj± mecz za meczem. Tym razem polegli w D±brówkach Breñskich. Gospodarze którym szczególnie na pocz±tku wszystko wychodzi³o szybko osi±gneli przewagê i pewnie zgarnêli 3 punkty. Wiêcej

"Seniorzy: Niedaleki wyjazd" 06.09.2019"

W 6 kolejce nasz± dru¿yna czeka wyjazd do oddalonych tylko o parê kilometrów D±brówek Breñskich. Tam swoje mecze rozgrywa miejscowa Iskra która na ten moment wygra³a w tym sezonie dwa razy, a trzykrotnie schodzi³a z boiska pokonana. Pocz±tek sobotniego spotkania zaplanowano na godzinê 17:00.


"Trampkrze: Pora¿ka na inauguracje" 03.09.2019

" LZS Mêdrzechów - Ikar Odporyszów 2:4 (0:1) "


W poniedzia³ek swój sezon rozpoczê³a nowo utworzona grupa trampkarzy (g³ównie roczniki 2005 i 2006) nasi gracze po raz pierwszy zagrali na pe³no wymiarowym boisku. Na pocz±tek mêdrzechowianie przegrali z Ikarem Odporyszów. Bramki strzelali Jakub Kic i Szymon Tobiasz.

"Seniorzy: £êgovia te¿ wyra¼nie lepsza " 02.09.2019

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 0:6 (0:3) "


Seniorzy wysoko przegrywaj± trzeci mecz z rzêdu. Tym razem sze¶æ bramek strzela nam £êgovia £êg Tarnowski. Wyst±pili¶my w podobnym sk³adzie jak w poprzednich meczach. Kolejne minuty w A klasie zanotowali nasi m³odzi zawodnicy zarówno w polu jak i w bramce. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Podzia³ punktów" 31.08.2019

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia Rad³ów 1:1 (0:0) "


M³odziki zdobywaj± pierwszy punkt w sezonie. Po emocjonuj±cym meczu w którym by³y s³upki, poprzeczki i wiele siê dzia³o remisuj± z Rad³ovi± Rad³ów. Bramkê wyrównuj±c± zdoby³ Szymek Surowiec. Zdjêcia

"Seniorzy: £êgovia kolejnym rywalem" 31.08.2019"

W drugim meczu przed w³asn± publiczno¶ci± nasza dru¿yna zmierzy siê z £êgovi±. Dru¿yna z £êgu Tarnowskiego to solidny zespó³ który w tym sezonie zgromadzi³ ju¿ 7 punktów. Pocz±tek sobotniego starcia o godzinie 17:00.
"M³odziki: Zaczê³y m³odziki" 27.08.2019

" LKS Nowa Jastrz±bka I - LZS Mêdrzechów 5:2 (2:1) "


W poniedzia³ek swój sezon rozpoczê³a grupa m³odzików (roczniki 2007, 2008) która wystêpuje w 3 lidze. Na pocz±tek nasi ch³opcy polegli 5:2 (2:1) w Nowej Jastrz±bce z pierwsza dru¿yn± LKS'u (w 4 lidze maj± oni jeszcze drugi zespó³). Bramki strzelali Kamil Kic i Mateusz Jurczyk. W pi±tek mêdrzechowianie zagraj± kolejny mecz ligowy. Na w³asnym stadionie o 18:00 podejmowaæ bêd± Rad³oviê Rad³ów. Zdjêcia

"Seniorzy: W Zalipiu bez szans " 27.08.2019

" LUKS Zalipie - LZS Mêdrzechów 7:1 (4:0) "


Niestety trzeba siê z tym pogodziæ, ¿e w tym sezonie nasi seniorzy bêd± do³owaæ w tabeli. Dru¿yna budowana jest na nowo i potrzeba czasu by co¶ konkretnego z tego wynik³o. W drugim meczu z rzêdu tym razem w Zalipiu przegrywamy bardzo wysoko. Kilku do¶wiadczonych zawodników + m³odzie¿ nie poradzi³a sobie z dobrze dysponowanymi gospodarzami. Honorowego gola dla LZSu' strzeli³ £ukasz Klara. Do grona sze¶ciu 16 i 17-latków którzy zadebiutowali w tym sezonie do³±czy³ kolejny - Grzegorz Zapa³a. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Niedziela w Zalipiu" 23.08.2019"

LUKS Zalipie to dru¿yna która jeszcze w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczy³a o utrzymanie. W nowe rozgrywki gracze z "Malowanej Wsi" weszli z przytupem bo wygrali ju¿ dwa spotkania. Nasz LZS nadal czeka na pierwsze punkty i fajnie by³oby gdyby w³asnie w Zalipiu uda³o siê je zdobyæ. Zadanie trudne ale przy odpowiedniej grze do zrealizowania. Pocz±tek niedzielnego pojedynku o godzinie 11:00.

"Seniorzy: S³abizna... " 19.08.2019

" LZS Mêdrzechów - LKS Luszowice 1:7 (0:3) "


Tragicznie wygl±da³a sobotnia gra naszych seniorów w meczu ligowym z Luszowicami. Przegrywamy wysoko i ciê¿ko szukaæ jaki¶ pozytywów. Jedyne wyt³umaczenie to obecno¶æ w podstawowym sk³adzie czterech m³odzie¿owców z roczników 2002 i 2003 którzy dopiero zaczynaj± swoj± przygodê z pi³k± seniorsk±. Na dodatek w bramce musia³ stan±æ zawodnik który pierwszy raz ubra³ rêkawice. Sezon jest d³ugi, dopiero za nami 3 kolejki i oby w przysz³o¶ci takie mecze jak dzisiejszy ju¿ siê nie powtórzy³y. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Po raz pierwszy u siebie" 16.08.2019"

A klasa ¯abno wystartowa³a w ekspresowym tempie. W ci±gu tygodnia rozegrane zostan± a¿ trzy kolejki. W sobotê nasza dru¿yna po raz pierwszy w tym sezonie zagra na w³asnym stadionie. Rywalem LZS'u bêd± Luszowice które po wysokiej pora¿ce na inauguracje, w czwartek pokona³y £ukoviê. Pocz±tek meczu o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Emocje w derbach" 16.08.2019

" Ava Gr±dy - LZS Mêdrzechów 4:2 (2:0) "


Po emocjonuj±cym meczu trzymaj±cym w napiêciu do koñcowego gwizdka niestety seniorzy przegrywaj± derby z Av± Gr±dy. Do 65 minuty gospodarze prowadzili 3:0 i wydawa³o siê, ¿e mecz zakoñczy siê ich pewn± wygran±. Sygna³ do ataku da³ Mateusz Marzec który zdoby³ gola z dystansu. Chwile potem zawodnik Avy otrzyma³ czerwon± kartkê i mêdrzechowianie mieli rzut karny. Strza³ Rados³awa Woliñskiego obroni³ jednak bramkarz Gr±dów. Na 10 minut przed koñcem znów piêknym uderzeniem popisa³ siê Mateusz Marzec i by³o ju¿ tylko 3:2. Mimo prób doprowadzenia do wyrównania nie uda³o siê tego dokonaæ, a w ostatniej akcji meczu Ava podwy¿szy³a jeszcze po kontrze na 4:2. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Czwartkowe derby" 14.08.2019"

Ju¿ w drugiej kolejce zostan± rozegrane Derby Gminy Mêdrzechów pomiêdzy naszym LZS'em, a Av± Gr±dy. Obie dru¿yny nie mog± zaliczyæ startu ligi do udanych bo musia³y uznaæ wy¿szo¶æ swoich rywali. Pocz±tek czwartkowego pojedynku o godzinie 11:00 w Gr±dach. Stawk± pierwsze punkty w sezonie.


"Bruk-Bet Termalica Challenge + mecz " 14.08.2019


W sobotê dzieci z naszej szkó³ki pi³karskiej z roczników od 2007 do 2012 wziê³y udzia³ w festiwalu Bruk-Bet Termalica Challenge który odby³ siê na obiektach w Niecieczy. Ka¿de z dzieci mia³o mo¿liwo¶æ spróbowania swoich si³ w wielu konkurencjach sprawdzaj±cych umiejêtno¶ci pi³karskie. By³a równie¿ okazja zgarniêcia autografów od pi³karzy I-ligowej dru¿yny którzy chêtnie pozowali te¿ do zdjêæ. Na koniec nasi m³odzi zawodnicy mieli mo¿liwo¶æ obejrzenia meczu ligowego pomiêdzy Bruk-Bet Termalic± Nieciecza, a Zag³êbiem Sosnowiec.

Organizatorem ca³ego wyjazdu by³ trener dru¿yn m³odzie¿owych Mêdrzechowa - Rados³aw Woliñski. Podziêkowania za pomoc dla opiekunów: Joanny Kaczor, Beaty Stok³osa i Ryszarda Korzec. Dziêkujemy równie¿ klubowi Bruk-Bet Termalica za zaproszenie i mo¿liwo¶æ spêdzenia wieczoru na sportowo w Niecieczy. Zdjêcia"Seniorzy: Pora¿ka na pocz±tek" 12.08.2019

" £ukovia £ukowa - LZS Mêdrzechów 2:0 (0:0) "


Seniorzy w pierwszym meczu nowego sezonu A klasy przegrali spotkanie wyjazdowe z £ukovi± £ukowa. Pierwsza po³owa wyrównana obie dru¿yny nie stworzy³y sobie wielu sytuacji. Po zmianie stron przewagê osi±gnêli ju¿ gospodarze którzy bramki trafiali w 60 i 78 minucie.

Kilku zawodników zaliczy³o dzi¶ debiuty w meczu ligowym seniorów. S± nimi 17-letni Krzysztof Rojowski i Konrad Czupryna oraz 16-letni £ukasz Klara. Ca³y mecz rozegra³ te¿ sprowadzony z Powi¶la Boles³aw Mateusz Marzec. Wiêcej

"Seniorzy: Rusza A klasa" 7.08.2019"

Wakacje dla klubów wystepuj±cych w A klasie ¯abno dobieg³y koñca. Ju¿ w ten weekend wystartuje sezon 2019/2020. LZS Mêdrzechów zamknie pierwsz± kolejkê. Zagramy bowiem dopiero w niedzielê i to o godzinie 18:00 w £ukowej z miejscow± dru¿yn± £ukovii która poprzednie rozgrywki zakoñczy³a na 6 miejscu. Ubieg³y sezon to ju¿ jednak przesz³o¶æ i zabawa zaczyna siê od nowa.

"Seniorzy: Radosny futbol w sparingu" 07.08.2019

" LZS Mêdrzechów - Wolania Wola ¯elichowska 8:4 (3:2) "

W sobotnim sparingu seniorzy pokonali Wolaniê Wolê ¯elichowsk±. Bramki strzelali 3x Krzysztof Rojowski, 2x Dawid Kogut, 2x Jacek Sieradzki i Wojciech Ziêtara z rzutu karnego.

Sk³ad: Piotr Kaczor - Wojciech Ziêtara, Zbigniew Ziêtara, Mateusz Gabiga, Adam Sieradzki - Dawid Kogut, Rados³aw Woliñski, £ukasz Klara, Mateusz Sieradzki - Jacek Sieradzki, Krzysztof Rojowski oraz Tomasz Tabor, Grzegorz Jasak i Konrad Czupryna.

"Seniorzy: Tydzieñ przed lig±" 02.08.2019

Seniorzy w sobotê na w³asnym stadionie o godzinie 17:00 rozegraj± mecz kontrolny z Wolani± Wola ¯elichowska. Rywale poprzedni sezon zakoñczyli na 4 miejscu w tabeli B klasy.

Za tydzieñ rusza natomiast nowy sezon A klasy. Mêdrzechowianie na pocz±tek pojad± w niedzielê do £ukowej. Pocz±tek spotkania o godzinie 18:00. Runda jesienna potrwa do 9 Listopada kiedy to podejmowaæ bêdziemy w ostatniej kolejce Now± Jastrz±bkê.

"Nabór dzieci do dru¿yny skrzatów" 02.08.2019Zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Mêdrzechów i okolic na treningi skrzatów które startuj± ju¿ w najbli¿sz± ¶rodê. Bêdzie to kolejna (najm³odsza) grupa w naszej szkó³ce pi³karskiej!.

"Seniorzy: Puchar Wójta 2019" 02.08.2019


27 lipca na boisku w Gr±dach rozegrany zosta³ turniej pi³karski seniorów o Puchar Wójta Gminy Mêdrzechów. Tym razem najlepsi okazali siê gospodarze. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym 2x 25 minut. Wiêcej

"Orliki: Fina³ Powiatowy Ma³opolska CUP" 25.07.2019


We wtorek w Ole¶nie odby³ siê Powiatowy turniej Ma³opolska CUP dla roczników 2007-2008. Nasi ch³opcy zajêli drugie miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany zosta³ nasz zawodnik Daniel Chlastawa. ¦wietnie w konkursie wiedzy o pi³ce no¿nej spisa³ siê te¿ Kacper Szajor który w trudnym te¶cie zdoby³ najwiêksz± liczbê 16 punktów. Gratulacje! Zdjêcia niebawem.Wiêcej

"Poprawa infrastruktury" 24.07.2019


W ostatnim czasie na naszym stadionie wykonane zosta³y prace modernizacyjne. Zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych zarówno gospodarzy jak i go¶ci oraz w okolicy budynku klubowego po³o¿ono kostkê brukow±. Zdjêcia

"Orliki: Turnej w Tarnowcu" 02.07.2019


Grupa orlików skorzysta³a z zaproszenia od Akademii Pi³karskiej English Football i uda³a siê w sobotê na turniej rozgrywany w Tarnowcu. Chcieli¶my siê sprawdziæ jak wygl±damy obecnie na tle dru¿yn z regionu Tarnowskiego z którymi ju¿ dawno nie rywalizowali¶my. Wyprawa okaza³a siê ca³kiem udana bo zajêli¶my ostatecznie 2 miejsce. Wiêcej Zdjêcia

"Orliki i ¯aki: Fina³ LMO - Nieciecza" 19.06.2019


W niedzielê 16 Czerwca na obiektach sportowych Bruk-Bet Termalica Nieciecza zorganizowany zosta³ fina³owy turniej Ligi Ma³ych Or³ów. Nasz klub reprezentowany by³ przez dzieci w kategoriach orlik i ¿ak. Ka¿dy z zawodników otrzyma³ pami±tkowy medal by³y tak¿e lody oraz ciep³y posi³ek. Nasze dru¿yny rozegra³y wiele zaciêtych pojedynków. Indywidualnie nagrodzony dyplomem i nagrod± zosta³ Piotr Sobieraj który w konkursie celno¶ci (kategoria orlik) zaj±³ drugie miejsce. Turniej bardzo sprawnie zorganizowany i przeprowadzony.Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Udane zakoñczenie" 17.06.2019

" LZS Mêdrzechów - Szkó³ka Pi³karska Olesno 3:2 (1:1) "


M³odziki na zakoñczenie rozgrywek pokonali dzisiaj Szkó³kê Pi³karsk± Olesno. Bramki strzelali: 2x Mateusz Kawa i Piotr Jurczyk.

Nasza dru¿yna zanotowa³a bardzo udany sezon. Aktualnie zajmuje 3 miejsce w tabeli ale rywale maj± jeszcze swoje mecze do rozegrania. W najgorszym wypadku zakoñczymy ligê na 5 miejscu. M³odzi mêdrzechowianie wygrali 8 meczów i zanotowali 4 pora¿ki. Dziêkujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom z rocznika 2006 dla których by³ to ostatni mecz w tej kategorii wiekowej. W przysz³ym sezonie wystêpowaæ bêd± oni w trampkarzach. Brawa dla ca³ej dru¿yny za ¶wietny sezon!

"Seniorzy: Sezon zamkniêty" 17.06.2019

" LZS Mêdrzechów - LKS Wietrzychowice 1:4 (1:2) "


Ten trudny i mêcz±cy dla nas sezon A klasy dobieg³ koñca. W ostatnim meczu na w³asnym stadionie przegrywamy z Wietrzychowicami. Spotkanie nie sta³o na wysokim poziomie, wszystkim w grze przeszkadza³a upalna pogoda. Lepsz± skuteczno¶ci± wykazali siê go¶cie i to oni zdobyli ostatnie 3 punkty w rozgrywkach 2018/2019. Honorowego gola dla LZS'u strzeli³ Rados³aw Woliñski.Zdjêcia niebawem. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Wracamy z 3 punktami" 15.06.2019

" LKS Nowa Jastrz±bka - LZS Mêdrzechów 1:2 (1:0) "


M³odziki znów pojechali na mecz wyjazdowy w os³abionym sk³adzie bez wielu podstawowych zawodników. Mimo to dziêki walce i zaanga¿owaniu do samego koñca tych którzy stawili siê na tym spotkaniu uda³o siê pokonaæ LKS Now± Jastrz±bkê. Bramki strzelali Damian Salwa i Mateusz Jurczyk.

"Seniorzy: To ju¿ jest koniec" 13.06.2019"

Ten d³ugi i wyczerpuj±cy sezon dobiega koñca. Przed nami ostatnia kolejka. Dru¿ynie LZS'u która tydzieñ temu zapewni³a sobie utrzymanie pozosta³a walka o udane zakoñczenie sezonu. Ostatnim przeciwnikiem bêd± Wietrzychowice które w tabeli z 40 punktami na koncie plasuj± siê na 9 pozycji. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00.

TYPUJ 30 KOLEJKE

"M³odziki: Wygrana po wyrównanym meczu" 13.06.2019

" LZS Mêdrzechów - Polan ¯abno 3:1 (0:0) "


Du¿o lepsza frekwencja by³a ju¿ w ¶rodowym meczu z Polanem ¯abno. Prze³o¿y³o siê to na wynik bo mêdrzechowianie ostatecznie pokonali rywali po szczególnie ¶wietnej samej koñcówce pojedynku. Na listê strzelców wpisali siê: Kuba Kic, Piotrek Jurczyk i Mateusz Kawa.

"M³odziki: Braki kadrowe przyczyn± pora¿ki" 13.06.2019

" Spartakus Radgoszcz - LZS Mêdrzechów 7:2 (4:1) "


Ze wzglêdu na problemy kadrowe (tylko 8 zawodników) poniedzia³kowe spotkanie na wyje¼dzie w Radomy¶lu Wielkim z Radgoszcz± zakoñczy³o siê wysok± pora¿k±. Bramki strzelali Kuba Kic i Szymon Tobiasz.

"Seniorzy: Kolejna wysoka pora¿ka" 10.06.2019

" £êgovia £eg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 5:0 (2:0) "


W ostatnim meczu wyjazdowym tego sezonu nasi seniorzy przegrywaj± w £êgu Tarnowskim. Mimo wielu sytuacji szczególnie w wyrównanej pierwszej po³owie nie uda³o siê strzeliæ nawet gola. £êgovia do przerwy prowadzi³a po dwóch bramkach z rzutu karnego,a w drugiej po³owiê do³o¿y³a jeszcze trzy trafienia.

Pewne jest, ¿e sezon zakoñczymy na 13 miejscu. Daje to utrzymanie które patrz±c na to jak wygl±da sytuacja kadrowa by³o priorytetem. Za tydzieñ sezon skoñczymy na w³asnym stadionie,a rywalem Wietrzychowice. Zdjêcia niebawem. Wiêcej

"Orliki: Wiosenna LMO - ¯abno " 10.06.2019


M³odzi pi³karze z grupy orlik walczyli w pi±tek na turnieju w ¯abnie. Wystawili¶my dwie dru¿yny które po raz kolejny zaprezentowa³y siê z bardzo dobrej strony. W sumie bilans obu zespo³ów to trzy zwyciêstwa, cztery remisy i tylko jedna pora¿ka. Zdjêcia niebawem.Wiêcej

"Seniorzy: Ostatni wyjazd" 07.06.2019"

Sezon 2018/2019 dobiega koñca. W niedzielê czeka mêdrzechowian ostatni wyjazd. Miejscem docelowym £êg Tarnowski gdzie swoje mecze rozgrywa £êgovia. Rywale to beniaminek A klasy który spokojnie zadomowi³ siê w ¶rodkowej czê¶ci tabeli. Fajnie by³oby na koniec ugraæ jakie¶ punkty w delegacji. Pocz±tek spotkania o godzinie 11:00.


"¯aki: Wiosenna LMO - Mêdrzechów " 07.06.2019


Stadion w Mêdrzechowie by³ kolejn± aren± zmagañ ligi ¿aków. We wtorkowym turnieju wyst±pi³y dru¿yny: LZS Mêdrzechów, Szkó³ka Pi³karska Olesno, D±browia D±browa Tarnowska, Football Academy D±browa Tarnowska I i II oraz Wis³a Szczucin I i II.

Ostatni fina³owy turniej rozegrany zostanie 16 Czerwca na obiektach Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

"Seniorzy: Znów koñczymy w 10-tkê..." 06.06.2019

" LZS Mêdrzechów - KS Nowa Jastrz±bka 0:4 (0:1) "


W zaleg³ym meczu seniorzy przegrywaj± z Now± Jastrz±bk±. Do przerwy skromne prowadzenie go¶ci. Kluczowy moment spotkania to 55 minuta kiedy to Wojciech Ziêtara niepotrzebnie wda³ siê w dyskusje z sêdziami i otrzyma³ drug± ¿ó³t± i w konsekwencji czerwon± kartkê os³abiaj±c tym samym nasz zespó³. W 70 minucie mogli¶my doprowadziæ do wyrównania ale Adam Sieradzki trafi³ tylko w s³upek. Przewaga liczebna rywali da³a o sobie znaæ w samej koñcówce kiedy to przyjezdni strzelili nam jeszcze trzy bramki ustalaj±c koñcowy wynik. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Nadrabianie zaleg³o¶ci" 04.06.2019"

W ¶rodê o godzinie 18:00 na stadionie w Mêdrzechowie rozegrane zostanie zaleg³e spotkanie z Now± Jastrz±bk±. Spadkowicz z ligi okrêgowej aktualnie zajmuje 3 pozycjê w tabeli i wszystko wskazuje na to, ¿e zmagania A klasy zakoñczy w³a¶nie na tym miejscu. Mimo, ¿e mêdrzechowianie nie s± faworytem to jak z ka¿dym w tej lidze mo¿na powalczyæ o wygran±.

"Seniorzy: Przegrane derby..." 03.06.2019

" Ava Gr±dy - LZS Mêdrzechów 5:2 (1:1) "


Niedzielne Derby Gminy Mêdrzechów koñcz± siê wygran± Avy Gr±dy. Na ten mecz nasza dru¿yna pojecha³a zaledwie w 11-stu zawodników. Na dodatek po kontuzji jednego z nich ca³± drug± po³owê musieli¶my graæ w 10-tkê.... Do przerwy wyrównana gra i remis (dla nas strzeli³ Jacek Sieradzki). Po zmianie stron zarysowa³a siê przewaga Avy która w pewnym momencie prowadzi³a 3:1 ale po bramce Piotra £abuza znów pojawi³a siê szansa przynajmniej na remis. Niestety Gr±dy w koñcówce dwoma trafieniami rozwia³y te nadziejê. Wiêcej Zdjêcia

"¯aki i Orliki: Wiosenna LMO - Szczucin " 03.05.2019


Niekorzystna pogoda nie przeszkodzi³a w rozegraniu kolejnych turniejów najm³odszych naszych dru¿yn które tym razem rywalizowa³y w Szczucinie. Dobrze spisa³y siê ¿aki które jeden mecz wygra³y, dwa zremisowa³y i ponios³y dwie minimalne pora¿ki. Mierzyli¶my siê z Polanem ¯abno, Szkó³ka Pi³karsk± Olesno, Wis³± Szczucin i FA D±browa Tarnowska I i II. Dru¿yna orlików os³abiona brakiem wielu zawodników musia³a w dwóch meczach uznaæ wy¿szo¶æ lepszych tego dnia rywali. Przegralismy z Wis³± Szczucin I i Szkó³k± Pi³karsk± Olesno, uda³o siê pokonaæ drugi zespó³ Wis³y.

"Seniorzy: Czas na Derby!." 30.05.2019"

Dru¿yna LZS'u po dwóch tygodniach przerwy wraca do gry w ¯abieñskiej A klasie. Przed nami derby Gminy Mêdrzechów które odbêd± siê na boisku w Gr±dach. Ava z 44 punktami zajmuje 6 miejsce w tabeli. Co ciekawe zawdziêcza tê pozycjê g³ównie ¶wietnej rundzie jesiennej w której zdoby³a 29 punktów. Na wiosnê Gr±dy zgromadzi³y znacznie mniej oczek bo 15, czyli o 2 punkty wiêcej ni¿ nasz LZS. Pocz±tek niedzielnego spotkania o godzinie 11:00.

"Orliki: Wiosenna LMO - Olesno " 28.05.2019


Orliki w kolejnym turnieju znów nie przegrywaj± ani jednego meczu. Tym razem w Ole¶nie zanotowali trzy zwyciêstwa i dwa remisy. Zdjêcia niebawem.Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Pora¿ka po prostych b³êdach" 28.05.2019

" B-B Termalica Nieciecza II - LZS Mêdrzechów 6:4 (5:2) "


M³odziki tym razem przegrali mecz wyjazdowy z wiceliderem Bruk-Bet Termalica Nieciecza II. Bramki strzelali: 2x Kuba Kic, Szymon Tobiasz i Mateusz Kawa. Zdjêcia

"Seniorzy: U siebie z trzeci± si³± ligi" 23.05.2019"

Dwa zwyciêstwa z rzêdu znacznie oddali³y widmo spadku i nawet pojawi³a siê szansa na wyprzedzenie rywali znajduj±cych siê przed nami w tabeli. By tego dokonaæ trzeba jednak nadal zdobywaæ punkty. Kolejna okazja nadejdzie w sobotê kiedy to na w³asnym stadionie nasz LZS podejmowaæ bêdzie LKS Now± Jastrz±bkê. Spadkowicz z ligi okrêgowej aktualnie zajmuje 3 pozycjê w tabeli i wszystko wskazuje na to, ¿e zmagania A klasy zakoñczy w³a¶nie na tym miejscu. Mimo, ¿e mêdrzechowianie nie s± faworytem to jak z ka¿dym w tej lidze mo¿na powalczyæ o wygran±. Pocz±tek meczu o godzinie 17:00.

27 kolejka zosta³a ODWO£ANA!!! Nowy termin to 5 Czerwca (¶roda) godzina 18:00.

"Tenis sto³owy: Koniec sezonu" 23.05.2019


Warto kilka s³ów napisaæ o naszych tenisistach sto³owych którzy nie tak dawno zakoñczyli swój sezon. Pierwsza dru¿yna wystêpuj±ca w IV lidzê zajêla ostatecznie czwarte miejsce. Drugi zespó³ w V lidze uplasowa³ siê na drugiej pozycji. Wiêcej

"M³odziki: Postrzelali" 21.05.2019

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 9:5 (6:2) "


M³odziki urz±dzi³y sobie ostre strzelanie w dzisiejszym meczu. Ostatecznie nasza dru¿yna pokona³a Uniê Niedomice. Do siatki trafiali: 4x Kuba Kic, 3x Damian Salwa, Kacper Szajor oraz Szymon Tobiasz.
Kolejny mecz na wyje¼dzie w niedzielê o godzinie 10:00 z Bruk-Bet Termalica Nieciecza II. A stawk± tego spotkania bêdzie drugie miejsce w tabeli. Zdjêcia

"¯aki: Wiosenna LMO - D±browa Tarnowska" 21.05.2019


16 Maja w Szkoleniowym Turnieju w D±browie Tarnowskiej wyst±pi³y nasze ¿aki. Grali¶my z D±brovi± I i II, Szkó³k± Pi³karsk± Olesno, Wis³± Szczucin i Luszowicami.

"Seniorzy: Pogrom w wa¿nym meczu" 20.05.2019

" Olimpia Biskupice Rad³owskie - LZS Mêdrzechów 1:6 (0:2) "


Seniorzy robi± bardzo du¿y krok w kierunku utrzymania. Gromimy w meczu wyjazdowym Olimpiê Biskupice Rad³owskie. Bramki strzelali: 2x Jacek Sieradzki, 2x Wojciech Ziêtara, Bart³omiej Krupa i Rados³aw Woliñski. Spotkanie mog³o zakoñczyæ siê du¿o wy¿szym wynikiem ale mêdrzechowianie zmarnowali mnóstwo sytuacji. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Pój¶æ za ciosem" 16.05.2019"

Co prawda dru¿yna LZS'u wygra³a bardzo wa¿ny mecz z Radgoszcz± ale do utrzymania i pewnego spokoju brakuje jeszcze parê punktów. Okazja siêgn±æ po kolejne zwyciêstwo nadejdzie w niedziele. Naszym rywalem bêdzie Olimpia któr± w tabeli wyprzedzamy od dwa oczka. Stawka meczu jest wiêc spora i jest o co graæ w Biskupicach Rad³owskich. Pocz±tek spotkania o godzinie 17:00.

TYPUJ 26 KOLEJKE

"M³odziki: Brzoza pokonana" 13.05.2019

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 3:6 (0:2) "


Kolejny mecz w tym sezonie wygrywa dru¿yna m³odzików. Tym razem w spotkaniu wyjazdowym nasi m³odzi zawodnicy i zawodniczki pokonali Brzozê Brzezówka. Bramki strzelali: 3x Kuba Kic, 2x Mateusz Kawa oraz Damian Salwa. Zdjêcia

"Seniorzy: Wyszarpana wygrana" 13.05.2019

" LZS Mêdrzechów - RKS Radgoszcz 2:1 (0:1) "


Seniorzy po du¿ych mêczarniach wyszarpali wczoraj zwyciêstwo. Mecz z Radgoszcz± o tzw. "6 punktów" zakoñczy³ siê nasz± wygran±. W 37 minucie Rados³aw Woliñski nie wykorzysta³ rzutu karnego, a chwile potem go¶cie równie¿ po rzucie karnym wychodz± na prowadzenie. W drugiej po³owiê mieli¶my drug± jedenastkê któr± na bramkê zamieni³ Jacek Sieradzki. Decyduj±cego gola w 86 minucie po rzucie ro¿nym i zamieszaniu strzeli³ Piotr Kaczor i wa¿ny komplet punktów zosta³ w Mêdrzechowie. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Liczy siê tylko zwyciêstwo!" 09.05.2019"

A klasa ¯abno wkracza w decyduj±c± fazê. Najbli¿sze dwie kolejki bêd± dla mêdrzechowian bardzo wa¿ne bo gramy z s±siadami w tabeli. Radgoszcz d³ugo okupowa³a ostatnie miejsce ale po remisie i dwóch wygranych z rzêdu poprawili oni nieco swoj± sytuacjê. W sobotnim meczu nasza dru¿yna musi za wszelk± cenê walczyæ o 3 punkty które pozwoli³yby zrobiæ wa¿ny krok w kierunku utrzymania. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:00.

"M³odziki: Pewna wygrana" 09.05.2019

" LZS Mêdrzechów - D±brovia II 7:3 (2:1) "


M³odziki wczoraj pokonali inny zespó³ z D±browy Tarnowskiej - D±broviê II. Bramki dla naszej dru¿yny strzelali: 2x Mateusz Kawa, 2x Damian Salwa, Piotr Jurczyk, Jakub Kic i Szymon Tobiasz. Kolejny mecz mêdrzechowianie zagraj± w poniedzia³ek na wyje¼dzie z Brzoz± Brzezówka. Zdjêcia

"Seniorzy: Tragedia..." 05.05.2019

" Stra¿ak Karsy - LZS Mêdrzechów 6:1 (4:1) "


Nie tak to ma wygl±daæ.... Seniorzy ca³y mecz w Karsach grali w dziesiêciu i polegli wysoko ze Stra¿akiem. Honorowego gola strzeli³ Arkadiusz Cie¶la. Za tydzieñ mêdrzechowian czeka pierwszy "mecz o ¿ycie" z Radgoszcz± oby co¶ siê poprawi³o bo gorzej chyba ju¿ byæ nie mo¿e. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Pogrom w Szarwarku" 29.04.2019

" FA D±browa Tarnowska I - LZS Mêdrzechów 13:2 (5:1) "


M³odziki na mecz z pierwsz± dru¿yna FA D±browa Tarnowska pojechali bez kilku zawodników z podstawowego sk³adu. Lider tabeli który gromi jak narazie wszystkich przeciwników i naszej dru¿ynie nastrzela³ wiele bramek. Dwa gole na otarcie ³ez dla mêdrzechowian zdoby³ Kuba Kic. Zdjêcia

"Seniorzy: Powalczyæ o wygran±" 03.05.2019"

Przed nasz± dru¿yn± mecze o byæ albo nie byæ w A klasie. Co tydzieñ bêdziemy mierzyæ siê z zespo³ami które równie¿ zamieszane s± w walkê o utrzymanie. Co prawda Stra¿ak Karsy zgromadzi³ ju¿ spor± ilo¶æ 27 punktów ale nadal teoretycznie nie jest bezpieczny. Mêdrzechowianie musz± powalczyæ w sobotê o 3 punkty które poprawi³y by nieco sytuacje LZS'u. Pocz±tek spotkania o godzinie 17:30.

"Seniorzy: Lider z 3 punktami" 02.05.2019

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 1:4 (0:1) "


Seniorzy przegrywaj± mecz z liderem tabeli. Przez ca³e spotkanie przewagê optyczn± mia³a Unia Niedomice która do przerwy po b³êdzie naszego bramkarza prowadzi³a 0:1. Go¶cie w drugiej po³owiê szybko dostali prezent od sêdziego jakim by³ rzut karny i by³o ju¿ 0:2. Nasza dru¿yna odpowiedzia³a chwile potem kiedy to Rados³aw Woliñski zdoby³ gola z rzutu wolnego. Niestety Unia dwie minuty pó¼niej znów uzyska³a dwie bramki przewagi, a w koñcówce do³o¿y³a jeszcze jedno trafienie ustalaj± wynik meczu. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Mecz z liderem" 30.04.2019"

Ju¿ w ¶rodê po raz kolejny zawodnicy A klasy wybiegn± na boiska w regionie. Jedno ze spotkañ rozegrane zostanie w Mêdrzechowie. Rywalem LZS'u bêdzie rozpêdzony lider z Niedomic. Unia na wiosnê w 7 meczach wygra³a a¿ sze¶ciokrotnie i tylko raz remisowa³a. Go¶cie nie mog± sobie pozwoliæ na stratê punktów bo po piêtach depcze im Ikar Odporyszów. Nasza dru¿yna nie jest jednak na straconej pozycji i fajnie by by³o gdyby sprawi³a niespodziankê. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Pora¿ka w deszczu" 29.04.2019

" £ukovia £ukowa - LZS Mêdrzechów 3:1 (1:0) "


Mecz seniorów w £ukowej rozgrywany by³ w ekstremalnych warunkach przy ca³y czas padaj±cym deszczu. Mêdrzechowianie na niedzielne spotkanie uzbierali zaledwie 11-stu zawodników i na dodatek po zej¶ciu w 60 minucie jednego z graczy ostatnie pó³ godziny musieli graæ w dziesi±tkê. £ukovia stworzy³a sobie wiêcej sytuacji strzeleckich i zas³u¿enie wygra³a. Bramkê dla naszego zespo³u po piêknej akcji ca³ej dru¿yny strzeli³ Piotr Kaczor. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Minimalna wygrana" 29.04.2019

" LZS Mêdrzechów - FA D±browa Tarnowska II 2:1 (1:0) "


M³odziki wygrywaj± pi±tkowy mecz z Football Academy D±browa Tarnowska II. Spotkanie by³o w miarê wyrównane ale to gospodarze zdobyli o jednego gola wiêcej. Bramki strzelali Kuba Kic i Damian Salwa. Zdjêcia

"Seniorzy: Tym razem w niedzielê" 25.04.2019"

Kolejnych punktów nasza dru¿yna bêdzie szukaæ w oddalonej o 25 km £ukowej. Znów zagramy z rywalem z czo³ówki który prezentuje solidny futbol. Mêdrzechowianie pokazali ju¿ tej wiosny, ¿e potrafi± zmobilizowaæ siê na teoretycznie lepszy zespó³ i odnie¶æ zwyciêstwo. Oby podobnie by³o w niedzielê. Pocz±tek meczu zaplanowano na godzinê 17:00.

"Orliki: Wiosenna LMO - Mêdrzechów " 26.04.2019


Nasze orliki rewelacyjnie spisa³y siê w czwartkowym turnieju rozgrywanym w Mêdrzechowie wygrywaj±c wszystkie swoje mecze. Zarówno pierwsza jak i druga dru¿yna zanotowa³a po piêæ zwyciêstw - w sumie bilans bramkowy 32:3. Brawo i oby tak dalej.Wiêcej Zdjêcia

"¯aki: Wiosenna LMO - Olesno " 25.04.2019


Wczoraj orliki, a dzisiaj grupa ¿aków mia³a swój pierwszy wiosenny turniej. W Ole¶nie nasza dru¿yna rywalizowa³a z zespo³ami: Wis³a Szczucin, Szkó³ka Pi³karska Olesno, Football Academy D±browa Tarnowska i Luszowice.

"Orliki: Wiosenna LMO - Olesno " 24.04.2019


Wystartowa³y wiosenne szkoleniowe turnieje dla najm³odszych naszych dru¿yn. Orliki na pocz±tek rywalizowa³y w Ole¶nie. Bilans to trzy wygrane, remis i pora¿ka.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: ¦wi±teczna wygrana" 23.04.2019

" LZS Mêdrzechów - Brzoza Brzezówka 3:1 (2:1) "


Seniorzy wygrywaj± sobotni mecz z Brzoz± Brzezówka. Bramki dla mêdrzechowian strzelali: Piotr Kaczor i 2x Rados³aw Woliñski. Brawa dla ca³ej dru¿yny która postawi³a siê wy¿ej notowanemu rywalowi i zgarnê³a wa¿ne trzy punkty. Wiêcej Zdjêcia

"Weso³ego Alleluja " 20.04.2019


"Seniorzy: W Wielk± Sobotê z Brzoz±" 18.04.2019"

Gdyby uda³o siê wygraæ z Brzezówk± to dru¿yna sprawi³aby sobie mi³± niespodziankê na ¦wiêta Wielkanocne. Bêdzie jednak tego trudno dokonaæ bo Brzoza notuje jeden z najlepszych sezonów w swojej historii. Po 20 kolejkach nasi najbli¿si rywale maj± 36 punktów co daje 6 miejsce w tabeli. Pocz±tek sobotniego pojedynku o godzinie 16:00 na stadionie LZS'u.

"M³odziki: Pora¿ka w Rad³owie" 18.04.2019

" Rad³ovia Rad³ów - LZS Mêdrzechów 7:3 (1:2) "


M³odziki tym razem przegrali w Rad³owie z miejscow± Rad³ovi±. Do przerwy nasza dru¿yna stawia³a opór i nawet prowadzi³a, ale po zmianie stron widoczna ju¿ by³a przewaga fizyczna gospodarzy. Wszystkie trzy bramki strzeli³ Kuba Kic. Zdjêcia

"Seniorzy: Pukncik w Konarach" 16.04.2019

" Dunajec Konary - LZS Mêdrzechów 1:1 (1:1) "


Seniorzy remisuj± w niedzielnym meczu wyjazdowym z Dunajcem Konary. Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze. Po rzucie ro¿nym i zamieszaniu pod bramk± zdo³ali skierowaæ pi³kê do siatki. Tu¿ przed przerw± wyrówna³ Piotr Kaczor któremu idealnie futbolówkê wy³o¿y³ Rados³aw Woliñski. Mimo przewagi Dunajca w drugiej po³owiê wiêcej goli ju¿ nie pad³o i obie dru¿yny podzieli³y siê punktami. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: W delegacji z Dunajcem" 09.04.2019"

Kolejnym rywalem naszej dru¿yny bêdzie zespó³ z Konar. Dunajec po rundzie jesiennej mia³ dwa punkty wiêcej od mêdrzechowian. Na wiosnê zespó³ ten wywalczy³ jednak ju¿ 9 punktów i aktualnie plasuje siê w ¶rodku tabeli. Pocz±tek niedzielnego pojedynku o godzinie 11:00 w Konarach.


"Orliki: Konsultacja rocznika 2008" 09.04.2019


W ¶rodê czterech ch³opców z naszego klubu: Daniel Chlastawa, Kamil Kic, Mateusz Jurczyk i Piotr Sobieraj brali udzia³ w konsultacji szkoleniowej rocznika 2008 do Reprezentacji Okrêgowego Zwi±zku Pi³ki No¿nej na na XIX Turniej im. Juliana Mytnika.

"M³odziki: Pewna wygrana na pocz±tek" 09.04.2019

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 6:0 (3:0) "


M³odziki ¶wietnie zainaugurowali nowy sezon. Po bardzo dobrym meczu nasza dru¿yna pokona³a £êgoviê £êg Tarnowski. Bramki strzelali: 3x Kuba Kic, 2x Piotr Jurczyk i Piotr Sobieraj. Gratulacje dla ca³ego zespo³u!. Zdjêcia

"Seniorzy: Ikar du¿o mocniejszy..." 09.04.2019

" LZS Mêdrzechów - Ikar Odporyszów 2:7 (0:3) "


Seniorzy tym razem nie sprawili niespodzianki przegrywaj±c wysoko z walcz±cym o awans Ikarem Odporyszów. Po³owê goli nasi gracze stracili po indywidualnych b³êdach. Go¶cie ju¿ do przerwy prowadzili 0:3. Po zmianie stron mêdrzechowianie po dwóch bramkach Rados³awa Woliñskiego z³apali w pewnym momencie kontakt ale Ikar szybko potwierdzi³, ¿e jest lepszym zespo³em i systematycznie dobija³ miejscowych kolejnymi trafieniami. Wiêcej Zdjêcia

Na filmiku otwieraj±ca wynik spotkania bramka Dominika Wi¶niowskiego (Ikar Odporyszów) z rzutu karnego.

"Seniorzy: Z Ikarem w 19 kolejce" 03.04.2019"

Po prze³amaniu w D±brówkach Breñskich mêdrzechowian czeka kolejny mecz z czo³ow± dru¿yn± ligi. Ikar mimo, ¿e na wiosnê wywalczy³ tylko trzy z dziewiêciu mo¿liwych do zdobycia punktów nadal jest jednym z faworytów do awansu. Nasza dru¿yna znów musi rozegraæ wiêc m±dry i pouk³adany futbol by pokonaæ rywali z Odporyszowa. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00.

TYPUJ 19 KOLEJKE

"Seniorzy: Wa¿ne prze³amanie" 01.04.2019

" Iskra D±brówki Breñskie - LZS Mêdrzechów 1:2 (0:1) "


Po m±drej i konsekwentnej grze seniorzy wygrywaj± niedzielny mecz w D±brówkach Breñskich z czo³ow± ekip± A klasy. Dwie bramki dla nas strzeli³ Marcin Bo¿ek który najpierw dobi³ strza³ z rzutu wolnego, a w drugiej po³owiê zabawi³ siê z obroñcami Iskry. Gospodarze zdobyli kontaktowego gola w doliczonym czasie gry ale na wiêcej nie by³o ich ju¿ staæ i 3 punkty pojecha³y do Mêdrzechowa. Brawa dla naszych zawodników którzy ca³y mecz grali "go³±" jedenastk±. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wyjazdowo z Iskr± " 28.03.2019"

Rozpêdzony zespó³ z D±brówek Breñskich bêdzie kolejnym przeciwnikiem naszego LZS'u. Iskra do¶æ niespodziewanie na dobre zadomowi³a siê w ¶cis³ej czo³ówce tabeli i od o¶miu spotkañ jest niepokonana. Mêdrzechowianie s± za to po drugiej stronie bieguna i nie mog± zwyciê¿yæ od sze¶ciu kolejek ligowych. W D±brówkach Breñskich bêdzie bardzo trudno o punkty ale jak pokaza³a runda jesienna (wygrana 2:0) jest to rywal którego potrafimy pokonaæ. Pocz±tek meczu w niedzielê o godzinie 14:00.

"Seniorzy: Zdecydowa³y czerwone kartki" 25.03.2019

"LZS Mêdrzechów - LUKS Zalipie 1:3 (0:0) "


Seniorzy przegrywaj± wa¿ny mecz z Zalipiem. Jeden z dwóch kluczowych momentów spotkania mia³ miejsce w 25 minucie kiedy to Tomasz Tabor otrzyma³ czerwon± kartkê za faul na wychodz±cym sam na sam zawodniku go¶ci. Graj±cy od tego momentu w dziesi±tkê gospodarze d³ugo toczyli wyrównan± walkê i w 65 minucie wyszli nawet na prowadzenie po rzucie karnym pewnie wykonanym przez Rados³awa Woliñskiego. W 75 minucie niestety Arkadiusz Cie¶la w polu karnym zagra³ pi³kê rêk± i nie do¶æ, ¿e go¶cie wykorzystali jedenastkê to mêdrzechowianie po drugim wykluczeniu musieli koñczyæ mecz w dziewi±tkê. Ostatecznie przyjezdni zdo³ali wykorzystaæ grê w podwójnej przewadze strzelaj±c LZS'owi bramki w 82 i 87 minucie... Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Sobotnie starcie u siebie " 20.03.2019"

Po nieudanym wyje¼dzie do Luszowic nasza dru¿yna tym razem wybiegnie na murawê w³asnego stadionu. W sobotê o godzinie 15:00 podejmowaæ bêdzie LUKS Zalipie. Jest to wa¿ne spotkanie dla uk³adu tabeli. Je¶li wygramy odskoczymy od strefy spadkowej, je¶li natomiast gor± bêd± go¶cie to zbli¿± siê do nas ju¿ tylko na jeden punkt. Zapowiada siê mega ciekawy pojedynek.

"Seniorzy: Wracamy na tarczy..." 18.03.2019

" LKS Luszowice - LZS Mêdrzechów 5:2 (4:1) "


Znów wracamy bez punktów z mega ciê¿kiego w ostatnich latach dla nas terenu jakim s± Luszowice. W meczu rozgrywanym na bardzo grz±skim, b³otnistym boisku lepsi okazali siê gospodarze. Bramki dla LZS'u strzelali: Jacek Sieradzki i samobójcz± jeden z graczy Luszowic. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wracamy do gry " 14.03.2019"

Trochê ponad cztery miesi±ce trwa³a przerwa w rozgrywkach A klasy ¯abno. W najbli¿szy weekend znów na boiskach w regionie mo¿na bêdzie zobaczyæ zmagania pi³karzy. LZS Mêdrzechów na pocz±tek pojedzie do Luszowic gdzie w niedzielê o 11:00 podejmie zespó³ gospodarzy maj±cy w tabeli trzy punkty wiêcej . Wyjazd o godzinie 10:00, pierwszy gwizdek sêdziego o 11:00.

"¯aki: Halowa liga " 11.03.2019


W sobotê bardzo dobrze spisa³y siê nasze orliki, dzieñ pó¼niej w ich ¶lady poszli m³odsi koledzy z grupy ¿ak. W turnieju rozgrywanym w Szczucinie nasza dru¿yna wygra³a trzy mecze, dwa zremisowa³a i ponios³a tylko jedn± pora¿kê.Wiêcej

"Orliki: Halowa liga " 11.03.2019


¦wietny wystêp zanotowa³a w sobotê nasza dru¿yna orlików na turnieju szkoleniowym w D±browie Tarnowskiej. Mêdrzechowianie wygrali piêæ z sze¶ciu meczy i zakoñczyli turniej z tak± sam± ilo¶ci± punktów jak Szkó³ka Olesno i D±brovia I.Wiêcej

"Wyniki Mistrzostw Gminy w siatkówce" 11.03.2019


2 Marca odby³y siê Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów w pi³ce siatkowej. Cztery dru¿yny rywalizowa³y ze sob± systemem ka¿dy z ka¿dym do dwóch wygranych setów. Organizatorem i sêdzi± turnieju by³ Rados³aw Woliñski. Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar, a zawodnicy z pierwszych trzech miejsc pami±tkowe medale.Wiêcej

"Seniorzy: Sparing z Wolani±" 05.03.2019

" LZS Mêdrzechów - Wolania Wola ¯elichowska 9:4 (3:1) "


Hokejowym wynikiem zakoñczy³ siê niedzielny sparing seniorów z Wolani± Wola ¯elichowska. Nasza dru¿yna pokona³a rywali. Bramki strzelali: 3x Jacek Sieradzki, 2x Rados³aw Woliñski, 2x Piotr Kaczor, Marcin Bo¿ek i Wojciech Ziêtara.

Sk³ad: Dariusz Jasak - Grzegorz Jasak, Zbigniew Ziêtara, Tomasz Tabor, Wojciech Ziêtara - Adam Sieradzki, Marcin Bo¿ek, Arkadiusz Cie¶la, Jacek Sieradzki - Rados³aw Woliñski, Piotr Kaczor oraz Mateusz Sieradzki (go¶cinnie).

"Wyniki turnieju o Puchar Starosty " 25.02.2019


23 Lutego w Mêdrzechowie odby³a siê ju¿ 8 edycja turnieju tenisa sto³owego o Puchar Starosty D±browskiego. Turniej rozegrany zosta³ w dwóch kategoriach: amatorzy i zrzeszeni w PZTS. Po wielu zaciêtych pojedynkach wy³oniono najlepszych. W kategorii amator zwyciê¿y³ Grzegorz Winkler z Tarnowa, natomiast w kategorii zrzeszonych w PZTS Pawe³ Zaj±c z podkarpackiego klubu PKS Bartek Dêbowiec. Wiêcej Zdjêcia

"Turniej tenisa sto³owego o Puchar Starosty " 19.02.2019Zapraszamy na turniej tenisa sto³owego o Puchar Starosty!.PLAKAT

"Halowe Mistrzostwa Gminy Seniorów " 18.02.2018


W sobotê 16 lutego odby³y siê Halowe Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów seniorów. W turnieju wyst±pi³y po dwie dru¿yny z Mêdrzechowa, Gr±dów i Wójciny. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Wiêcej Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Wyniki Mistrzostw Gminy " 18.02.2018


Za nami Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów 2019 w tenisie sto³owym które odby³y siê w niedzielê 10 lutego. Udzia³ w turnieju brali mieszkañcy naszej Gminy oraz cz³onkowie Stowarzyszenia LZS. W tym roku najlepszy okaza³ siê Dawid Ostrowski przed Dominikiem Gajewskmi i Zenonem Woliñskim. Czo³owa pi±tka zawodów otrzyma³a pami±tkowe puchary i dyplomy. Wiêcej Zdjêcia

"¯aki: Halowa liga " 18.02.2019


10 lutego w Szczucinie rozegrany zosta³ kolejny turniej ligi halowej ¿aków. Nasza dru¿yna wyst±pi³a w sze¶ciu meczach. Kilka pojedynków by³o bardzo zaciêtych, a mierzylismy siê z D±brovi± II, Rad³ovi± II, Wis³± Szczucin I i II, FA D±browa Tarnowska I i Polan ¯abno. Ogrywamy siê dalej.

Przemys³aw Kaczówka, Daniel Wêgiel, Jakub Stok³osa, Bart³omiej Pi±tek, Tomasz Chlastawa, Magdalena Chlastawa, Bart³omiej Korzec. Trener: Rados³aw Woliñski

"Orliki: Halowa liga " 18.02.2019


9 lutego w D±browie Tarnowskiej rozegrany zosta³ kolejny turniej ligi halowej orlików. Nasza dru¿yna wystawi³a dwa sk³ady. Tym razem lepiej zaprezentowa³a siê druga dru¿yna która przegra³a tylko z Uni± Niedomice I i zremisowa³a z D±brovi±. Pierwszy zespó³ zdoby³ punkt mniej - trzy zwyciêstwa i dwie pora¿ki.Wiêcej

"4 Szkolenie AMO" 06.02.2019


Wczoraj w D±browie Tarnowskiej odby³o siê czwarte szkolenie Mobilnej Akademii M³odych Or³ów. W ka¿dym z tych szkoleñ udzia³ bra³ trener grup m³odzie¿owych oraz wyró¿niaj±cy siê zawodnicy naszego klubu. Tym razem byli to Kamil Kic, Daniel Chlastawa - grupa m³odsza, Damian Salwa, Kacper W±¿ - grupa starsza.

"Teni sto³owy: Mistrzostwa Gminy" 06.02.2019

Stowarzyszenie LZS Gminy Mêdrzechów oraz sekcja tenisa sto³owego LZS Solidarni Mêdrzechów zapraszaj± na Mistrzostwa Gminy w tenisie sto³owym które odbêd± siê 10.02.2019 (Niedziela) od godziny 16:00 w hali sportowej przy zespole szkó³ w Mêdrzechowie. Zapisy do 8 lutego - godziny 20:00. W turnieju udzia³ braæ mog± tylko mieszkañcy Gminy i cz³onkowie Stowarzyszenia.

"M³odziki: Koniec ligi halowej" 06.02.2019


M³odziki Mêdrzechowa (roczniki 2006,2007) zakoñczyli zmagania w lidze halowej. Po trzech turniejach i 11 rozegranych meczach zajêli na koniec 8 miejsce. Uda³o siê zgromadziæ 12 punktów co patrz±c na wysoki poziom rozgrywek i mo¿liwo¶ci innych dru¿yn jest ca³kiem niez³ym wynikiem. Najwiêcej bramek dla naszej dru¿yny strzelali 5 - Kuba Kic, 4 - Damian Salwa, 3 - Piotr Jurczyk. Ligê wygra³a Wis³a Szczucin której gratulujemy.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: 7 Halowe Mistrzostwa" 28.01.2019


W weekend 26-27 Stycznia w D±browie Tarnowskiej odby³y siê 7 Halowe Mistrzostwa Powiatu D±browskiego Klubów Sportowych PPN ¯abno. Do turnieju zg³osi³o siê 15 zespo³ów.

LZS Mêdrzechów zanotowa³ bardzo s³aby wystêp i po raz pierwszy w historii nie awansowa³ do drugiego etapu. Turniej wygra³a D±brovia która w finale pokona³a Wis³e Szczucin. Trzecie miejsce dla Victorii Szarwark.Wiêcej

"FERIE 2019 - turniej m³odzików" 28.01.2019


Na koniec halowych zmagañ w ramach Ferii 2019 w czwartek do rywalizacji przyst±pili m³odziki. 8 zespo³ów podzielonych zosta³o na dwie grupy. Pó¼niej rozegrano pó³fina³y, fina³ i mecze o poszczególne miejsca. Pierwsza dru¿yna Mêdrzechowa mimo, ¿e nie przegra³a meczu zajê³a 4 miejsce dwukrotnie ulegaj±c rywalom po rzutach karnych. Dzielnie walczy³a te¿ druga dru¿yna g³ównie z³o¿ona z dziewczyn. Do awansu do pó³fina³u zabrak³o im niespe³na dwóch minut. Ca³e zawody wygra³a Wis³a Szczucin I. Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a Puchar, a ka¿dy z zawodników pami±tkowy medal. Wy³oniono te¿ najlepszych indywidualnie którzy nagrodzeni zostali statuetkami.Wiêcej Zdjêcia

"FERIE 2019 - turniej orlików" 28.01.2019


W ¶rodê 23 stycznia odby³ siê drugi turniej halowy w ramach Ferii 2019 w Mêdrzechowie. Tym razem rywalizowa³y dzieci z grupy orlik. Bardzo dobrze spisa³y siê dru¿yny z Mêdrzechowa. Pierwszy zespó³ zakoñczy³ zmagania bez pora¿ki minimalnie za Olesnem I. Mêdrzechów II walczy³ o podium ale ostatecznie sklasyfikowany zosta³ na 4 miejscu. Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a Puchar, a ka¿dy z zawodników pami±tkowy medal. Wy³oniono te¿ najlepszych indywidualnie którzy nagrodzeni zostali statuetkami.Wiêcej Zdjêcia

"¯aki: Halowa liga - 2 turniej" 21.01.2019


20 stycznia w Szczucinie odby³ siê drugi turniej ¿aków PPN ¯abno. LZS Mêdrzechów rywalizowa³ z D±brovi±, FA D±browa Tarnowska, Rad³ovi±, Wis³± Szczucin I i II oraz Szkó³k± Pi³karsk± Olesno.

Sk³ad: Przemys³aw Kaczówka, Daniel Wêgiel, Tomasz Chlastawa, Krystian Kaczor, Bart³omiej Pi±tek, Jakub Jasiak i Roksana Kaczor.
Trener: Rados³aw Woliñski Zdjêcia

"FERIE 2019 - turniej ¿aków" 21.12.2018


W pi±tek 18 stycznia odby³ siê pierwszy turniej halowy w ramach Ferii 2019 w Mêdrzechowie. Na pocz±tek rywalizowa³y ¿aki g³ównie z rocznika 2011. Zwyciêska dru¿yny otrzyma³a Puchar, a ka¿de z dzieci pami±tkowy medal. Wy³oniono te¿ najlepszych indywidualnie którzy dostali statuetki.Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Halowa liga - 2 turniej" 15.01.2019


13 Stycznia w D±browie Tarnowskiej rozegrano kolejny turniej halowej ligi orlików. Nasza dru¿yna zgromadzi³a w czterech meczach 7 punktów koñcz±c swoj± grupê na drugim miejscu.Wiêcej Zdjêcia

"Teni sto³owy: Wyniki" 11.01.2019

Po przerwie ¶wi±tecznej do rozgrywek wracaj± tenisi¶ci sto³owi wystêpuj±cy w 4 i 5 lidze. Pierwszy zespó³ aktualnie zajmuje 7 lokatê ale ma jeszcze do rozegrania zaleg³y mecz z ostatnim w tabeli KS Talar-Team Szczawa i pojedynki z KS Start Nowy S±cz i MKS Rado¶æ Gorlice. Po 11 kolejkach tabela podzielona zostanie na dwie czê¶ci.

LZS Solidarni Mêdrzechów II zakoñczyli pierwsz± rundê na pozycji wicelidera 5 ligi. Mêdrzechowianie przegrali tylko jedno spotkanie - z liderem Vocovi± Wokowice. Teraz czekaj± ich mecze rewan¿owe.

"Tenis Sto³owy: Wyniki Turnieju ¦wi±tecznego" 05.01.2019


W sobotê 29 Grudnia a¿ 70 zawodników przyjecha³o do Mêdrzechowa by zagraæ w ¶wi±teczno-noworocznym turnieju tenisa sto³owego. W kategorii amator wygra³ Grzegorz Winkler z Wojnicza, natomiast w kategorii zrzeszeni triumfowa³ Jacek Gratkowski (Siemacha Kraków). Wiêcej Zdjêcia

"¦wi±teczny turniej tenisa sto³owego! " 26.12.2018Zapraszamy na noworoczno-¶wi±teczny turniej tenisa sto³owego!. PLAKAT

"Orliki: Puchar Prezesa PZPN" 26.12.2018


23 Grudnia w D±browie Tarnowskiej rozegrano turnieje eliminacyjne PPN ¯abno o Puchar Prezesa PZPN. LZS Mêdrzechów wyst±pi³ w kategorii U-11. Nasi ch³opcy w pierwszej fazie przegrali 3:0 z Rad³ovi± oraz po bramkach Kamila Kica i Szymona Surowca pokonali 2:0 Uniê Niedomice awansuj±c tym samym do fina³owego etapu. Tam polegli 4:0 z ostatecznym triumfatorem ca³ego turnieju FA D±browa Tarnowska. W drugim pojedynku remisujemy 2:2 z D±brovi± (bramki Piotr Sobieraj i Kamil Kic) co ostatecznie daje nam 4 pozycjê na koniec.Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Halowa liga - 1 turniej" 26.12.2018


22 Grudnia w Mêdrzechowie odby³ siê pierwszy turniej halowej ligi m³odzików (roczniki 2006-2007). Nasza dru¿yna zagra³a z trzema zespo³ami Bruk-Bet Termaliki Nieciecza oraz Football Academy D±browa Tarnowska. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w sk³adzie by³y a¿ trzy dziewczyny które w cale nie odstawa³y poziomem od ch³opaków. Wiêcej Zdjêcia

"¯aki: Halowa liga - Szczucin" 13.12.2018

Hala w Szczucinie go¶ci³a 9 Grudnia dru¿yny ¿aków. Turniej rozgrywano na dwóch boiskach, a zespó³ Mêdrzechowa rywalizowa³ z D±brovi±, Wis³± Szczucin, Rad³ovi± i Szkó³k± Olesno.

Sk³ad: Krystian Kaczor, Daniel Wêgiel, Bart³omiej Pi±tek, Bart³omiej Korzec, Jakub Stok³osa, Magdalena Chlastawa, Tomasz Chlastawa, Jakub Jasiak, Roksana Kaczor, Karol Chlastawa.
Trener: Rados³aw Woliñski.

"Orliki: Halowa liga - 1 turniej" 3.12.2018


1 Grudnia w D±browie Tarnowskiej ruszy³y halowe turnieje dla dzieci. Na pocz±tek do rywalizacji przyst±pi³y orliki. Nasza dru¿yna mimo problemów kadrowych spisa³a siê bardzo dobrze wygrywaj±c ostatecznie swoj± grupê. Z powodu braku bramkarza pomaga³ nam Patryk z Rad³ovii.Wiêcej

"Teni sto³owy: Wyniki" 22.11.2018

Trwaj± rozgrywki IV i V ligi tenisa sto³owego w których udzia³ bior± nasze dwie dru¿yny. Pierwszy zespó³ po 5 kolejkach zanotowa³ dwa zwyciêstwa i trzy pora¿ki i plasuje siê na 8 miejscu. Zdecydowanie lepiej radzi sobie druga dru¿yna która z kompletem zwyciêstw prowadzi w tabeli.

W kolejnych meczach LZS Solidarni Mêdrzechów I na wyje¼dzie zagraj± z KS Talar-Team Szczawa, natomiast LZS Solidarni Mêdrzechów II we w³asnej hali podejmowaæ bêd± UKS Villa-Verde Olesno IV.Wyniki

"Seniorzy: Nie dograli do koñca" 12.11.2018

"LKS Wietrzychowice - LZS Mêdrzechów 6:0 (6:0) "


Podsumowaniem s³abiutkiej rundy jesiennej naszych seniorów jest ostatni mecz w Wietrzychowicach. Mêdrzechowianie ju¿ przed spotkaniem mieli ogromne problemy kadrowe. Ostatecznie uda³o siê uzbieraæ zaledwie 10 zawodników ale bez nominalnego bramkarza i z trzema graczami którzy zmagaj± siê z kontuzjami. Do przerwy gospodarze prowadzili a¿ 6:0 dlatego nasza dru¿yna zdecydowa³a siê nie wychodziæ na drug± po³owê co mo¿na uznaæ za kompromitacje. Niektórzy zawodnicy zachowuj± siê nieodpowiedzialnie i nic wiêc dziwnego, ¿e na pó³metku rozgrywek LZS Mêdrzechów znajduje siê dopiero na 14 pozycji... Wiêcej

"Seniorzy: Finisz " 09.11.2018"

Co prawda 75% dru¿yn ju¿ nie wybiegnie na boiska w tym roku, ale runda jesienna nie skoñczy³a siê jeszcze dla czterech zespo³ów. Jednym z nich jest nasz LZS który w prze³o¿onym meczu zmierzy siê na wyje¼dzie w Wietrzychowicach. Stawka tego pojedynku jest bardzo du¿a. Mêdrzechowianie maj± 3 punkty straty do rywala i przy ewentualnej wygranej mog± zakoñczyæ rundê nawet na 10 miejscu. Pocz±tek meczu w sobotê o godzinie 13:00.

"Orliki: Liga orlików - Mêdrzechów" 6.11.2018


W sobotê 3 Listopada hala w Mêdrzechowie go¶ci³a 13 zespo³ów wystêpuj±cych w lidze orlików PPN ¯abno (roczniki 2008,2009). Nasza dru¿yna wystawi³a dwa sk³ady i rywalizowa³a w grupie pierwszej.Wiêcej

"Seniorzy: Ostatnia kolejka A klasy " 02.11.2018"

Na najbli¿szy weekend zaplanowano 15 kolejke A klasy. Ligowe ostatki odbêd± siê jednak tylko na siedmiu boiskach. LZS Mêdrzechów swój mecz rozegra dopiero za tydzieñ. Na pro¶bê naszej dru¿yny spotkanie z Wietrzychowicami przeniesione zosta³o na 10 listopada (sobota) - godzina 13:00.


"¯aki: Liga ¯aków - Mêdrzechów" 02.11.2018


We wtorek tym razem w Mêdrzechowskiej hali odby³ siê kolejny turniej ¿aków. Nasza dru¿yna pokaza³a siê z dobrej strony walcz±c zaciekle z ka¿dym rywalem. Grali¶my z Rad³ovi± Rad³ów I i II, £êgovi± £eg Tarnowski i Szkó³k± Olesno.

"M³odziki: Sezon zakoñczyli wygran±" 30.10.2018

" LZS Mêdrzechów - MLKS Polan ¯abno 2:1 (0:1) "


M³odziki zakoñczyli w poniedzia³ek sezon 2018 (w tej kategorii wiekowej gra siê jednorundowo). W ostatnim meczu pokonali Polan ¯abno. Bramki strzelali Damian Salwa i Daniel Chlastawa, a dwie asysty zaliczy³ Piotr Jurczyk.

Nasza dru¿yna zakoñczy³a rozgrywki III Ligi okrêgowej na 4 miejscu. W dziewiêciu spotkaniach m³odziki LZS'u zdobyli 13 punktów (4 wygrane, 1 remis i 4 pora¿ki). Awans do II ligi wywalczy³a Wis³a Szczucin której sk³adamy gratulacje. Tabela

"Seniorzy: Niewykorzystana szansa..." 29.10.2018

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £eg Tarnowski 1:1 (0:1) "


Nasza dru¿yna nie wykorzysta³a ogromnej szansy na zdobycie 3 punktów. Remisujemy w sobotnim meczu z £êgovi± £eg Tarnowski. Do przerwy po bramce z rzutu karnego prowadzili przyjezdni. W 58 minucie do wyrównania doprowadzi³ Marcin Bo¿ek. Pó¼niej wiêcej szans mia³a £êgovia ale to nasza dru¿yna mog³a zwyciê¿yæ. W ostatniej minucie meczu po faulu na Marcinie Bo¿ku mêdrzechowianie mieli rzut karny. Strza³ poszkodowanego obroni³ jednak bramkarz go¶ci i gospodarze musz± zadowoliæ siê tylko z 1 punktu. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Po raz ostatni u siebie " 25.10.2018"

S³aba runda jesienna w wykonaniu naszej dru¿yny dobiega koñca. Przed nami jeszcze dwie okazje na poprawienie bilansu punktowego. W sobotê mêdrzechowianie po raz ostatni w tym roku wyst±pi± przed w³asn± publiczno¶ci±. Ich rywalem bêdzie £êgovia £êg Tarnowski która dobre mecze przeplata s³abszymi i z 17 punktami na koncie plasuje siê na 9 pozycji w tabeli. Pocz±tek tego pojedynku o godzinie 15:00.


"Seniorzy: Wypunktowani..." 23.10.2018

" LZS Mêdrzechów - Ava Gr±dy 0:5 (0:2) "


S³abo w ofensywie, a jeszcze gorzej w defensywie - tak wygl±da³a w sobotê nasza dru¿yna w pojedynku derbowym. Przegrywamy a¿ 0:5 z Av± Gr±dy. W pierwszej po³owiê to skuteczno¶æ by³a kluczowa i w tym elemencie gry gór± byli go¶cie. Do oko³o 60 minuty mecz by³ jeszcze w miarê wyrównany ale pó¼niej Ava nie pozostawi³a z³udzeñ kto na obecn± chwilê jest lepszym zespo³em i systematycznie dobija³a mêdrzechowian zgarnaj±c jak najbardziej zas³u¿one 3 punkty. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Pora¿ka w Radomy¶lu" 23.10.2018

" Spartakus Radgoszcz - LZS Mêdrzechów 5:2 (1:2) "


M³odziki w Radomy¶lu Wielkim przegrali z zepo³em z³o¿onym z graczy Radomy¶lanki i Radgoszczy. Do meczu nasza dru¿yna przyst±pi³a w mocno os³abionym sk³adzie ale prowadzi³a do przerwy. W drugiej po³owiê mêdrzechowianom zabrak³o si³ i ju¿ tylko miejscowi trafiali do siatki. Bramki dla LZS'u strzeli³ Damian Salwa i Iwona Orszulak.

"Seniorzy: Derby! " 18.10.2018"

W sobotê na stadionie w Mêdrzechowie odbêd± siê derby Gminy Mêdrzechów. Nasz LZS który zajmuje pozycjê w dolnej czê¶ci tabeli podejmowaæ bêdzie Avê Gr±dy. Rywale od kilku kolejek s± liderem rozgrywek z 26 punktami na koncie. Obecnie to Ava jest w lepszej formie ale mêdrzechowianie nie s± na straconej pozycji. Nasi pi³karze musz± walczyæ przez 90 minut bo jak wiadomo Derby to Derby!. Pocz±tek spotkania o godzinie 15:30.

"M³odziki: Wis³a mocniejsza" 17.10.2018

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 6:2 (3:1) "


M³odziki przegrali we wtorkowym wyjazdowym meczu z liderem rozgrywek którym jest Wis³a Szczucin. Gospodarze lepiej operowali pi³k± i zas³u¿enie siêgneli po wygran±. Bramki dla naszej dru¿yny strzeli³ 2x Jakub Kic.

"Seniorzy: S³aba druga po³owa" 15.10.2018

" LKS Nowa Jastrz±bka - LZS Mêdrzechów 6:2 (3:2) "


Seniorzy nie dali rady rozpêdzonemu rywalowi i przegrali niedzelny mecz w Nowej Jastrz±bce. Wynik spotkania w 11 minucie otworzy³ Dawid Bañdo po ³adnym strzale z dystansu. Niespe³na 60 sekund pó¼niej miejscowi wyrównali by w 20 minucie po rzucie ro¿nym wyj¶c na prowadzenie. Mêdrzechowianie nie poddawali siê i chwile potem w polu karnym faulowany by³ Piotr £abuz, a jedenastkê wykorzysta³ Rados³aw Woliñski. Gospodarze przed przerw± strzelili jednak trzeciego gola. W drugiej po³owie nasza dru¿yna opad³a z si³ co bezlito¶nie wykorzysta³a Nowa Jastrz±bka dok³adaj±c jeszcze kolejne bramki.Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Liga orlików - Szczucin" 15.10.2018


Nasze orliki nie zwalniaj± tempa. Znów zajêli 1 miejscie tym razem w czwartkowym turnieju który odby³ siê w Szczucinie.Wiêcej

"Seniorzy: Wyjazd do spadkowicza " 12.10.2018"

Seniorzy bêd± chcieli i¶æ za ciosem i wygraæ trzeci mecz z rzêdu. Czeka ich jednak bardzo trudne zadanie bo jed± do rozpêdzonego rywala. Nowa Jastrz±bka nie przegra³a od 5 kolejek i ma ju¿ na swoim koncie 20 punktów. Spadkowicz z ligi okrêgowej na dodatek traci najmniej bramek w lidze (na razie tylko 11). Nie ma siê co oszukiwaæ, przed mêdrzechowianami trudne zadanie ale w A klasie ¯abno wszystko jest mo¿liwe. Pocz±tek spotkania w niedzielê o godzinie 11:00.

"¯aki: Liga ¯aków - £êg Tarnowski" 11.10.2018


We wtorek grupa ¿aków na swój turniej wybra³a siê do £êgu Tarnowskiego. Rozgrywali¶my mecze z dru¿ynami: Football Academy D±browa Tarnowska I i II, Wis³a Szczucin, £êgovia £êg Tarnowski, Polan ¯abno oraz ¦migno.

Kadra: Krystian Kaczor, Jakub Jasiak, Roksana Kaczor, Magdalena Chlastawa, Tomasz Chlastawa, Bart³omiej Korzec i Sebastian Korzec.
Trener: Rados³aw Woliñski

"M³odziki: Pewne zwyciêstwo" 09.09.2018

" LZS Mêdrzechów - Football Academy D±browa Tarnowska II 5:1 (4:0) "


M³odziki zdobywaj± kolejne 3 punkty. W poniedzia³ek u siebie wysoko pokonali Football Academy D±browa Tarnowska II. Bramki strzelali 4x Jakub Kic i Damian Salwa z rzutu wolnego. Asysty: 3x Damian Salwa i Oliwia Surowiec. Brawa dla ca³ej dru¿yny.

"Seniorzy: Znów wygrywaj±" 08.10.2018

" LZS Mêdrzechów - Olimpia Biskupice Rad³owskie 5:3 (1:1) "


Seniorzy poszli za ciosem i po wygranej w Radgoszczy tym razem na w³asnym stadionie pokonali Olimpiê Biskupice Rad³owskie. W 6 minucie wynik spotkania otworzy³ R.Woliñski, Olimpia wyrówna³a w 30 minucie po rzucie wolnym. Druga po³owa to dominacja Mêdrzechowian i mase sytuacji. W 51 minucie rzut karny pewnie wykorzysta³ R.Woliñski, ale 60 sekund pó¼niej go¶cie znów wyrównali. Po godzinie gry bramkê na 3:2 strzeli³ J.Sieradzki, a w 72 minucie hat-tricka skompletowa³ R.Woliñski. Pó¼niej nasi gracze marnuj± cztery 100% okazje. Zem¶ci³o siê to dwie minuty przed koñcem kiedy to Biskupice znów ³api± kontakt (rzut karny). Ostatnie s³owo nale¿a³o jednak do LZS'u. Po kontrze wynik meczu ustala Kaczor. Wiêcej Zdjêcia

"¯aki: Liga ¯aków - Szczucin" 08.10.2018


¯aki tym razem swój turniej rozgrywa³y w Szczucinie gdzie mierzyli siê z nastêpuj±cymi dru¿ynami: Termalica Bruk-Bet Nieciecza I i II, Football Academy D±browa Tarnowska I i II, Wis³a Szczucin, Szkó³ka Pi³karska Olesno oraz ¦migno. Du¿o grania i kolejne do¶wiadczenie.

Kadra: Jakub Stok³osa, Krystian Kaczor, Daniel Wêgiel, Jakub Jasiak, Roksana Kaczor, Magdalena Chlastawa, Tomasz Chlastawa, Przemys³aw Kaczówka. Trener: Rados³aw Woliñski Zdjêcia

"Seniorzy: Na rozk³adzie Olimpia " 05.10.2018"

Po wa¿nej wygranej w Radgoszczy seniorów czeka kolejny mecz w którym pasowa³oby zapunktowaæ. Rywalem LZS'u bêd± Biskupice Rad³owskie. Olimpia to nieobliczalny zespó³ potrafi±cy w tym sezonie urwaæ punkty czo³owym dru¿ynom. W sumie nasi sobotni przeciwnicy uzbierali 11 oczek do tabeli. Mecz na pewno nie bêdzie nale¿a³ do ³atwych ale miejmy nadzieje, ¿e na w³asnym stadionie mêdrzechowianie siêgn±³ po pe³n± pulê. Pierwszy gwizdek o godzinie 16:00.

"Seniorzy: Nareszcie..." 01.10.2018

" RKS Radgoszcz - LZS Mêdrzechów 2:3 (1:1) "


Seniorzy po wielkich mêczarniach wyszarpali 3 punkty przerywaj±c tym samym seriê wielu pora¿ek z rzêdu. W Radgoszczy udaje siê pokonaæ miejscowy RKS. Pierwsi na prowadzenie w 20 minucie wyszli miejscowi. Do remisu tu¿ przed przerw± po sk³adnej akcji doprowadzi³ Jacek Sieradzki. Druga po³owa to nadal wyrównana gra ale to gospodarze po rzucie ro¿nym kwadrans przed koñcem znów obejmuj± prowadzenie. Ostatnie s³owo nale¿a³o na szczê¶cie do mêdrzechowian, a konkretnie do Marcin Bo¿ka który w 85 i 90 minucie dwukrotnie trafiaj±c do pustej bramki da³ nam jak¿e wa¿ne 3 punkty. Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Liga orlików - Mêdrzechów" 01.10.2018


Kolejny raz bardzo dobrze zaprezentowa³y siê orliki. W turnieju który rozgrywany by³ w Mêdrzechowie nasza dru¿yna jako gospodarz wygra³a wszystkie mecze i z kompletem 15 punktów (bilans bramkowy 11:2) okaza³a siê zdecydowanie najlepsza.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Mecz o 6 punktów " 28.09.2018"

Nie ma lepszego momentu na prze³amanie jak niedzielny pojedynek w Radgoszczy. Zmierzymy siê bowiem z beniaminkiem który z jednym punktem na koncie zamyka tabele. Na dodatek rywale dotychczas strzelili najmniej bramek w lidze, a stracili natomiast zdecydowanie najwiêcej. Na niedzielny mecz trzeba po prostu wyj¶æ, wybiegaæ i wywalczyæ zwyciêstwo. Pocz±tek spotkania o godzinie 14:00.

"M³odziki: Znów punktuj±" 25.09.2018

" LZS Mêdrzechów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza II 3:2 (1:1) "


M³odziki po bardzo dobrej grze pokonali w poniedzia³kowym meczu Bruk-Bet Termalice Nieciecza II. Bramki strzelali Grzegorz Magiera i 2x Jakub Kic któremu dwukrotnie podawa³ Damian Salwa. Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Wystartowa³ nowy sezon" 25.09.2018


W sobote wystartowa³y rozgrywki tenisa sto³owego. W tym sezonie nasz klub reprezentowaæ bêd± dwie dru¿yny wystêpuj±ce w IV i V lidze. Na pocz±tek LZS Solidarni Mêdrzechów w obydwu meczach rozgromili zespo³y UKS Gulon Zakliczyn.Wyniki

"Seniorzy: Sami sobie winni" 24.09.2018

" LZS Mêdrzechów - Stra¿ak Karsy 1:3 (1:2) "


Seniorzy nadal bez prze³amania. W sobotê nasza dru¿yna przegra³a ze Stra¿akiem Karsy. Mêdrzechowianie ju¿ do przerwy powinni prowadziæ ró¿nic± przynajmniej dwóch bramek ale w nieprawdopodobnych sytuacjach fatalnie pud³owali. Wynik spotkania otworzy³ strza³em pod poprzeczkê Jacek Sieradzki. Rywale nic wielkiego nie pokazali ale po dwóch kontrach to oni schodzili do szatni na prowadzeniu. W drugiej po³owiê gracze LZS'u nie stwarzali ju¿ zbyt wiele okazji, a go¶cie w 90 minucie przypieczêtowali swoje zwyciêstwo trzecim golem. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Pechowy podzia³ punktów" 24.09.2018

" Rad³ovia Rad³ów - LZS Mêdrzechów 1:1 (0:0) "


M³odziki po wyrównanym meczu remisuj± w Rad³owie. Zwyciêstwo by³o bardzo blisko bo 5 minut przed koñcem Jakub Kic po podaniu od Damiana Salwy wyprowadzi³ nas na prowadzenie. Niestety w ostatniej minucie meczu Rad³ovia doprowadzi³a do wyrównania i obie dru¿yny dopisa³y do swojego konta po jednym punkcie. Zdjêcia

"Seniorzy: Na rozk³adzie Stra¿ak " 20.09.2018"

Kolejny mecz nasza dru¿yna rozegra w sobotê. Na stadion do Mêdrzechowa przyjedzie zespó³ z Kars. Stra¿ak to solidny zespó³ do którego przed sezonem do³±czy³o wielu zawodników. W tabeli rywale zajmuj± 5 miejsce z 14 punktami na koncie. Czeka nas kolejny trudny mecz którego pocz±tek o godzinie 17:00.


TYPUJ 9 KOLEJKE

"¯aki: Liga ¯aków - D±browa Tarnowska" 20.09.2018


Swoje rozgrywki rozpoczê³a te¿ najm³odsza grupa trenuj±ca w naszym klubie czyli ¿aki. We wtorek rywalizowali oni w D±browie Tarnowskiej. Wychodz±c z za³o¿enia ¿eby wszyscy jak najwiêcej grali utworzyli¶my dwie dru¿yny. Oprócz Mêdrzechowa wyst±pi³y. D±brovia I i II, Football Academy D±browa Tarnowska I i II, Wis³a Szczucin i Szkó³ka Pi³karska Olesno. Turnieje w tej kategorii maj± charakter szkoleniowy.

Kadra: Jakub Stok³osa, Krystian Kaczor, Daniel Wêgiel, Bart³omiej Pi±tek, Bart³omiej Korzec, Sebastian Korzec, Karol Zawada, Ksawery Szlonzak, Roksana Kaczor, Magdalena Chlastawa, Tomasz Chlastawa, Przemys³aw Kaczówka. Trener: Rados³aw Woliñski. Zdjêcia

"Seniorzy: Przegrana po walce" 18.09.2018

" Unia Niedomice - LZS Mêdrzechów 4:2 (2:1) "


Seniorzy w niedzielnym meczu postawili siê rywalowi ale niestety nie zdo³ali zdobyæ choæby punkty. Po walce mêdrzechowianie przegrali w Niedomicach z jednym z faworytów do awansu. Gospodarze w pewnym momencie prowadzili ju¿ 2:0 ale za spraw± Piotra Kaczor uda³o siê z³apaæ kontakt. Od 58 minuty Unia musia³a graæ w dziesi±tkê po czerwonej kartce za brutalny faul na naszym napastniku. Mêdrzechowianie wykorzystali grê w przewadzê i po golu Damiana Tryliñskiego doprowadzili do wyrównania. Niestety w 80 i 94 minucie to gracze Niedomic pokonali ostatecznie naszego bramkarza po do¶rodkowaniach z rzutów wolnych i strza³ach g³ow±. Mimo niez³ego spotkania zespó³ LZS'u znów nie zdobywa nawet punktu. Nareszcie nie mo¿na by³o za to narzekaæ na frekwencjê. Po raz pierwszy w sezonie na meczu pojawi³o siê 15 zawodników. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Wysoka wygrana" 14.09.2018

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 4:0 (2:0) "


M³odziki po dobrym meczu pokonuj± £êgoviê £êg Tarnowski. Przez wiêkszo¶æ spotkania to nasza dru¿yna mia³a przewagê i zas³u¿enie zgarnê³a 3 punkty. Bramki strzelali: Oliwia Surowiec, Jakub Kic, Damian Salwa i Szymon Tobiasz. Zdjêcia

"Seniorzy: Wyjazdowo z Uni± " 14.09.2018"

W ekspresowym tempie rozgrywane s± mecze w A klasie ¯abno. Ju¿ w ten weekend kolejna, 8 kolejka. Nasi pi³karze pojad± do Niedomice by walczyæ o prze³amanie z miejscow± Uni±. Rywale z 13 punktami na koncie okupuj± 4 miejsce w tabeli ale maj± jeszcze zaleg³y mecz w Nowej Jastrz±bce (prze³o¿ony z ubieg³ej ¶rody). Pocz±tek niedzielnego spotkania o godzinie 17:00.

TYPUJ 8 KOLEJKE

"Orliki: Liga orlików - Olesno" 14.09.2018


Nasza dru¿yna orlików bardzo dobrze zaprezentowa³a siê na pierwszym turnieju ligi orlików który w czwartek rozgrywany by³ w Ole¶nie. M³odzi pi³karze Mêdrzechowa wygrali cztery z piêciu meczów. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Kryzys trwa" 13.09.2018

" LZS Mêdrzechów - £ukovia £ukowa 0:4 (0:1) "


Nadal s³ab± formê prezentuj± nasi seniorzy. W ¶rodowym spotkaniu ulegli oni na w³asnym stadionie spadkowiczowi z okrêgówki - £ukovii £ukowa. Pierwsza po³owa podobnie jak w poprzednich meczach by³a jeszcze wyrównana, a go¶cie strzelili gola po kiksie naszego gracza. Po zmianie stron £ukovia ju¿ wyra¼nie przewa¿a³a i w koñcówce dobi³a graj±cych w 10-tkê ostatnie 20 minut mêdrzechowian (kontuzja Jakuba Kupca). Wiêcej Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Wyniki B³ekitnej Wstêgi Wis³y 2018" 12.09.2018


£ukasz Nadolski (STS Orlicz Suchedniów) w kategorii zawodowców i Grzegorz Winkler (Tarnów) w kategorii amatorów wygrywaj± turnieje tenisa sto³owego o "B³êkitn± Wstêgê Wis³y" które rozgrywane by³y w sobotê 8 wrze¶nia w Mêdrzechowie. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Pierwszy spadkowicz " 11.09.2018"

W najbli¿sz± srodê rozegrana zostanie 7 kolejka A klasy. Rywalem LZS'u bêdzie pierwszy spadkowicz który jeszcze w tamtym sezonie rywalizowa³ w lidze okrêgowej. £ukovia £ukowa obecn± kampaniê zaczê³a do¶æ przeciêtnie i z 10 punktami na konecie zajmuje 7 pozycjê w tabeli. Pocz±tek spotkania na stadionie w Mêdrzechowie o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Trzecia pora¿ka z rzêdu" 10.09.2018

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 3:1 (0:0) "


Trzeci± pora¿ke z rzêdu ponie¶li dzi¶ nasi seniorzy którzy na wyje¼dzie przegrali z Brzoz± Brzezówka. Do przerwy podobnie jak tydzieñ temu kibice nie obejrzeli bramek. Tu¿ po zmianie stron miejscowi wyszli na prowadzenie. W 70 minucie do wyrównania strza³em zza pola karnego doprowadzi³ Rados³aw Woliñski. Ostatnie s³owo nale¿a³o jednak do Brzozy której gracze w 80 i 84 minucie dwa razy pokonali naszego bramkarza zapewniaj±c sobie kolejne 3 punkty. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Bez punktów" 01.09.2018

" FA D±browa Tarnowska I - LZS Mêdrzechów 4:0 (2:0) "


W sobotnim meczu wyjazdowym III ligi m³odzików nasz zespó³ niestety przegra³ z pierwsz± dru¿yn± Football Academy D±browa Tarnowska. Do przerwy spotkanie by³o wyrównane. Po zmianie stron lepiej prezentowali siê gospodarze i to oni zgarnêli 3 punkty. Zdjêcia

"Seniorzy: Brzoza na horyzoncie " 05.09.2018"

Nietypowo bo w ¶rodê rozpocznie siê 6 kolejka A klasy. W Odporyszowie zostanie rozegrane spotkanie awansem. Mêdrzechowianie na boisko wybiegn± za to dopiero w niedzielê. Zmierz± siê z rywalem który bardzo dobrze wystartowa³ w tym sezonie. Brzoza po 5 kolejkach ma na swoim koncie 10 punktów. Pocz±tek meczu o godzinie 14:00 w Brzezówce.

"Nowy sezon dru¿yn m³odzie¿owych" 03.09.2018


Uwaga! Od dnia dzisiejszego zmienia siê podzia³ na kategorie wiekowe w naszych dru¿ynach m³odzie¿owych.

M³odziki - roczniki 2006,2007
Orliki - roczniki 2008,2009
¯aki - roczniki 2010,2011,2012

"Seniorzy: Dunajec wypunktowa³ LZS" 03.09.2018

" LZS Mêdrzechów - Dunajec Konary 1:4 (0:0) "


Seniorzy graj±c ca³y mecz go³± jedenastk± przegrywaj± sobotni pojedynek z Dunajcem Konary. Do przerwy spotkanie by³o wyrównane i nikt nie potrafi³ skierowaæ pi³ki do bramki. Po zmianie stron wyra¼nie lepiej prezentowali siê go¶cie którzy a¿ czterokrotnie pokonali naszego bramkarza. Honorowego gola dla LZS'u strzeli³ Wojciech Ziêtara. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Walczyli do koñca" 01.09.2018

" LKS Nowa Jastrz±bka - LZS Mêdrzechów 3:2 (1:2) "


M³odziki na inauguracje ligi po zaciêtym meczu niestety ostatecznie przegrali w Nowej Jastrz±bce. Do przerwy po bramkach Grzegorza Magiery i Jakuba Kica nasza dru¿yna wygrywa³a 1:2. Po zmianie stron to miejscowi wyszli na prowadzenie. W ostatniej minucie Piotr Jurczyk piêknym strza³em w samo okienko doprowadzi³ do wyrównania ale sêdzie dopatrzy³ siê faulu w polu karnym i nie uzna³ tego gola. G³owy do góry i walczymy dalej. Relacja niebawem. Zdjêcia

"Seniorzy: Dunajec kolejnym rywalem " 31.08.2018"

W 5 kolejce A klasy ¯abno nasi pi³karze na w³asnym obiekcie zmierz± siê z Dunajcem Konary. Najbli¿szy przeciwnik LZS'u z czteroma punktami na koncie (wygrana z Radgoszcz± i remis z Now± Jastrz±bk±) zajmuje aktualnie 12 miejsce w tabeli. Pocz±tek spotkania na które zapraszamy w sobotê o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Tym razem bez punktów" 27.08.2018

" Ikar Odporyszów - LZS Mêdrzechów 3:1 (2:0) "


Seniorzy w niedzielnym meczu przegrywaj± w Odporyszowie z miejscowym Ikarem. Ju¿ w 6 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie kiedy to centro-strza³ zaskoczy³ awaryjnie stoj±cego dzi¶ w bramce Krystiana Brodê. Gol na 2:0 pad³ tu¿ przed przerw± po uderzeniu g³ow± z kilku metrów. W drugiej po³owie nadal przewagê mia³ Ikar który w 78 minucie podwy¿szy³ swoje prowadzenie. Na piêc minut przed koñcem honorowego gola dla LZS'u zdoby³ Damian Tryliñski. Mimo kilku szans na zmniejszenie rozmiarów pora¿ki ostatecznie spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 3:1. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Grali towarzysko" 27.08.2018

" B-B Termalica Nieciecza - LZS Mêdrzechów 8:6 (1:1,1:5,6:0) "
" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 2:1 (1:1,1:0,0:0) "


M³odziki przygotowuj±c siê do ruszaj±cego za tydzieñ sezonu rozegrali ostatnie gry kontrolne z mocnymi przeciwnikami. Mimo, ¿e oba pojedynki zakoñczy³y siê minimalnymi pora¿kami to z gra naszych zawodników i zawodniczek napawa optymizmem. W obu sparingach grano 3x25 minut. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Pierwszy mecz w niedzielê " 23.08.2018"

Mecze z Zalipiem i Iskr± pokaza³y, ¿e nasza dru¿yna nie zapomnia³a jak wygrywa siê spotkania w A klasie ¯abno. Po kolejne punkty tym razem mêdrzechowianie pojad± do Odporyszowa. Ikar przed sezonem zaliczany by³ do grona faworytów ligi. Mimo do¶æ przeciêtnego pocz±tku nadal jest to mocna dru¿yna z któr± mo¿na jednak powalczyæ o dobry koñcowy rezultat. Pojedynek zaplanowano na niedzielê, godzine 17:00.

"Seniorzy: Iskra bezradna" 20.08.2018

" LZS Mêdrzechów - Iskra D±brówki Breñskie 2:0 (1:0) "


Seniorzy po m±drej i konsekwentnej grze wygrywaj± w sobotnim meczu z Iskr± D±brówki Breñskie. Dwie bramki ze sta³ych fragmentów gry zdoby³ dla nas Rados³aw Woliñski. Najpierw w 35 minucie precyzyjnie przymierzy³ z rzutu wolnego. Tu¿ po zmianie stron wykorzysta³ te¿ rzut karny po faulu na Wojciechu Starzyku. W drugiej po³owie Iskra d±¿y³a do strzelania kontaktowego gola. W 63 minucie rzut karny obroni³ £ukasz Ziêtara, a chwile potem R.Woliñski zatrzyma³ pi³kê rêk± i go¶cie mieli drugi rzut karny. Na nasze szczê¶cie zawodnik z D±brówek przeniós³ pi³kê nad poprzeczk±. Mimo gry w os³abieniu po czerwonej kartce dla R.Woliñskiego uda³o siê utrzymaæ korzystny wynik do koñca. Warto zaznaczyæ, ¿e nasza dru¿yna przyst±pi³a do meczu 11-stu, bez piêciu zawodników z podstawowego sk³adu. Brawa za walkê!. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Zgasiæ Iskrê " 17.08.2018"

W 3 kolejce A klasy pi³karze znów wybiegn± na murawê stadionu w Mêdrzechowie. Rywalem LZS'u bêdzie m³ody zespó³ z D±brówek Breñskich. Iskra jest jedyn± dru¿yn± która wygra³a dwa pierwsze mecze (1:3 z Olimpi± i 2:1 z Now± Jastrz±bk±) i z kompletem punktów lideruje w tabeli. Nasi gracze w ¶rodê zgarnêli pierwsze 3 oczka na wyje¼dzie, teraz czas na zwyciêstwo u siebie. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Pierwsza wygrana" 16.08.2018

" LUKS Zalipie - LZS Mêdrzechów 2:3 (1:1) "


W meczu wyjazdowym drugiej kolejki A klasy nasi seniorzy wygrywaj± w Zalipiu. Pierwsza po³owa to dominacja mêdrzechowian którzy po golu Piotra Kaczora prowadzili 0:1. Tu¿ przed przerw± wyrównali jednak miejscowi. W drugiej czêsci spotkania nadal przewagê LZS'u dwoma trafieniami udokumentowali Damian Tryliñski i Piotr £abuz. Zalipie gola kontaktowego zdoby³o w 80 minucie i ju¿ do koñca by³o bardzo nerwowo. Uda³o siê jednak utrzymaæ ten korzystny wynik i zgarn±æ pe³n± pulê. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: W ¶rodê Zalipie " 14.08.2018"

Dru¿yny wystêpuj±ce w A klasie ¯abno nie maj± zbyt wiele czasu na odpoczynek. Ju¿ w najbli¿sz± ¶rodê rozegrana zostanie 2 kolejka. Mêdrzechowianie pojad± do Zalipia na mecz z miejscowym LUKS'em który podobnie jak my nie mo¿e zaliczyæ startu ligi do udanych. Gracze z Malowanej Wsi w niedzielê wysoko 5:1 przegrali z Now± Jastrz±bk±. Pocz±tek meczu zaplanowano na godzinê 14:00.

"Seniorzy: S³aby start..." 13.08.2018

" LZS Mêdrzechów - LKS Luszowice 2:5 (0:5) "


W bardzo s³abym stylu w nowy sezon weszli nasi seniorzy. Niestety powtórzy³a siê sytuacja z poprzednich lat bo jest to kolejny mecz w którym tracimy szansê na korzystny wynik w pierwszej po³owie. Luszowice wykorzysta³y nasze katastrofalne b³edy i ju¿ do przerwy prowadzi³y a¿ 0:5!. Po zmianie stron po roszadach w sk³adzie wygl±da³o to du¿o lepiej i ostatecznie mecz zakoñczy³ siê rezultatem 2:5. Mimo tak fatalnego wyniku mêdrzechowianie mogli w drugiej czê¶ci doprowadziæ do nerwowej koñcówki ale brak³o im wykoñczenia i zminej krwi w 100% sytuacjach. Bramki strzelali Piotr Kaczor i Rados³aw Woliñski z rzutu wolnego. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: 3,2,1... Start! " 08.08.2018"


Nie ca³e dwa miesi±ce trwa³a przerwa w rozgrywkach A klasy ¯abno. Ju¿ w ten weekend startuje ciekawie zapowiadaj±cy siê sezon w którym wyst±pi a¿ piêæ nowych zespo³ów w porównaniu z poprzedni± kampani±. Jako pierwsi na boisko wybiegn± pi³karze z Mêdrzechowa i Luszowic. W sobotê od godziny 17:00 stocz± bój na stadionie LZS'u. Ciê¿ko wskazaæ faworyta tego pojedynku. Warto zaznaczyæ, ¿e obie dru¿yny zakoñczy³y ubieg³y sezon na czo³owych pozycjach w tabeli (4 i 5 miejsce).

"Wakacje z pi³k± no¿n± 2018 - II Etap" 30.07.2018


W czwartek na orliku w Grêboszowie rozegrano powiatowy etap turnieju "Wakacje z pi³k± no¿n± 2018. Do zawodów zg³osi³o siê sze¶æ zespo³ów które podzielone zosta³y na dwie grupy. W dalszej czê¶ci planowano rozegraæ pó³fina³y i fina³y ale ze wzglêdu na niepewn± pogodê organizatorzy zdecydowali by od razu zagraæ o miejsca. Nasza dru¿yna spisa³a siê dobrze zajmuj±c ostatecznie wysokie 3 miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany zosta³ nasz zawodnik Kacper W±¿. Wiêcej Zdjêcia

"Wyniki Pucharu Wójta 2018" 24.07.2018


LZS Mêdrzechów wygrywa Puchar Wójta 2018. W turnieju udzia³ wziê³y 4 dru¿yny które gra³y ze sob± systemem ka¿dy z ka¿dym 2 x 20 minut. Gospodarze okazali siê najlepsi zdobywaj±c komplet punktów w trzech meczach. Wiêcej Zdjêcia

"Puchar Wójta 2018" 17.07.2018


Zapraszamy w sobotê na nasz stadion gdzie rozegrany zostanie turniej pi³karski seniorów "o Puchar Wójta Gminy Mêdrzechów".

"Znamy sk³ad A klasy" 06.07.2018"

Tak prezentuje siê wykaz dru¿yn A klasy ¯abno na sezon 2018/2019. Ostatecznie do B klasy spad³y: Olesno, S³upiec, Boles³aw i wcze¶niej rozwi±zana D±brovia II. Start rozgrywek zaplanowano na weekend 11/12 sierpnia. Lista dru¿yn

"Wakacje z pi³k± no¿n± 2018" 09.07.2018


W czwartek 5 lipca na orliku w Mêdrzechowie rozegrany zosta³ turniej pi³karski "Wakacje z pi³k± no¿n±" realizowany przez Ma³opolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie. W etapie Gminnym udzia³ wziê³y 4 dru¿yny - roczniki od 2005 do 2008. Ka¿dy z uczestników na koniec otrzyma³ pami±tkowy dyplom. Najlepszy zespó³ puchar, nagrodami indywidualnymi by³y medale, puchary oraz pi³ki. Dodatkowo w trakcie zawodów dzieci otrzyma³y zimne lody i napoje. Organizatorem turnieju by³ Rados³aw Woliñski. Sêdziowa³ Mateusz Sieradzki. Wiêcej Zdjêcia

"Wyniki Typera!" 27.06.2018"

Wraz z zakoñczeniem sezonu podsumowaæ trzeba wyniki zabawy w typera która dostarczy³a wiele emocji do samego koñca internautom odwiedzaj±cym nasz± stronê. Najlepszy w typowaniu drugi rok z rzêdy okaza³ siê "Sly" który zgromadzi³ 129 punktów (69 wiosna, 60 jesieñ). O jeden punkt wyprzedzi³ on u¿ytkowanika "Strza³a73". Gratulujemy i zachêcamy do typowania w kolejnym sezonie. Wyniki

"M³odziki: Koniec sezonu" 27.06.2018


Dru¿yna m³odzików swoje rozgrywki zakoñczy³a na 4 miejscu w tabeli. Dziêkujemy jednej naszej zawodniczce - Oliwii Surowiec i trójce zawodników - Sebastianowi Kaczorowi, Adrianowi Sêpkowi i Oliwierowi Raciak za grê w tej kategorii wiekowej. W przysz³ym sezonie rocznik 2005 nie bêdzie móg³ ju¿ wystêpowaæ w m³odzikach. Ligê wygra³a Unia Niedomice której gratulujemy awansu.

"Fina³ Ligi skrzatów, ¿aków i orlików - Nieciecza" 20.06.2018


W niedzielê na obiektach Bruk-Bet Termaliki Nieciecza rozegrany zosta³ Fina³owy turniej skrzatów, ¿aków i orlików organizowany przez Podokrêg Pi³ki No¿nej w ¯abnie. Mnóstwo dzieci, rodziców i trenerów pojawi³o siê na podsumowaniu zmagañ pi³ki no¿nej dla najm³odszych w naszym regionie.

Oczywi¶cie nie mog³o zabrakn±æ te¿ dru¿yn LZS'u Mêdrzechów które reprezentowa³y nasz± Gminê w kategorii skrzatów i orlików. Mnóstwo meczy uda³o siê wygraæ, kilka zremisowaæ i pojawi³y siê te¿ pora¿ki których warto zaznaczyæ nie by³o zbyt wiele. Organizatorzy zapewnili równie¿ strefê zabaw jak i bufet.

Rozegrano konkurs w strzelaniu do ma³ej bramki i ¿onglerki pi³k±. Na pochwa³ê zas³uguje nasza zawodniczka Iwona Orszulak która w pierwszej konkurencji zasz³a do samego fina³u. Na koniec, ka¿de z dzieci otrzyma³o pami±tkowy medal, a zespó³ puchar i dyplom.
Zdjêcia Skrzaty

Zdjêcia Orliki

"Seniorzy: To ju¿ jest koniec..." 19.06.2018

" LZS Mêdrzechów - K³os S³upiec 3:3 (1:3) "


Seniorzy w ostatnim meczu sezonu rozgrywanym na boisku w Wójcinie tylko zremisowali z K³osem S³upiec. Wszystko zaczê³o siê zgodnie z planem bo w 9 minucie wynik otworzy³ Rados³aw Woliñski. Chwile potem go¶cie w odstepie 5 minut strzelaj± nam a¿ trzy bramki!. W drugiej czê¶ci spotkania mêdrzechowianie praktycznie nie schodzili z po³owy rywali i za spraw± dwóch trafieñ Piotra Kaczora uda³o siê doprowadziæ do remisu. Na zwyciêskiego gola zabrak³o ju¿ jednak czasu.

Mimo s³abego sobotniego rezultatu sezon nasza dru¿yna mo¿e uznaæ za bardzo udany. Z 53 punktami na koncie koñczymy rozgrywki na wysokim 5 miejscu w tabeli. Teraz czeka nas oko³o 2 miesiêczna przerwa. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Zakoñczyæ sezon wygran± " 14.06.2018"

Szybko przemin±³ sezon 2017/2018 w ¯abieñskiej A klasie. W sobotê o godzinie 17:00 rozegrana zostanie ostatnia ju¿ - 30 kolejka. Mêdrzechowianie zmierz± siê z najgorsz± dru¿yn± wiosny która w tym roku (oprócz walkowera z D±brovi± II) nie zdoby³a nawet punktu. K³os S³upiec, bo o nim mowa na dodatek regularnie na mecze je¼dzi w niekompletnym sk³adzie. Ten udany sezon LZS'u trzeba zakoñczyæ wygran±. Mecz ze wzglêdu na niedzielny festyn rodzinny w Mêdrzechowie rozegrany zostanie na boisku w Wójcinie.

"M³odziki: Pora¿ka z Wis³± " 14.06.2018

" LZS Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 0:6 (0:3) "


Dru¿yna m³odzików w ¶rodê na w³asnym stadionie podejmowa³a wicelidera - Wis³ê Szczucin. Mêdrzechowianie dzielnie siê bronili ale to go¶cie kilkukrotnie znale¼li drog± do bramki. W pi±tek ostatni mecz sezonu, tym razem na wyje¼dzie z Uni± Niedomice. Zdjêcia

"Skrzaty: Wiosenna Liga - £êg Tarnowski" 14.06.2018


W poniedzia³ek skrzaty wyst±pi³y w pi±tym turnieju wiosennym który tym razem rozgrywany by³ w £êgu Tarnowskim. Mierzylismy siê z dru¿ynami: D±brovia D±browa Tarnowska, Polan ¯abno, Unia Niedomice, £êgovia I i £êgovia II. Bilans to dwa zwyciêstwa, dwa remisy i jedna minimalna pora¿ka. Zdjêcia

Sk³ad: Bart³omiej Korzec, Jakub Stok³osa, Daniel Wêgiel, Krystian Kaczor, Tomasz Chlastawa, Magdalena Chlastawa, Roksana Kaczor, Ksawery Szlonzak. Trener: Rados³aw Woliñski. Zdjêcia niebawem.
"Seniorzy: Zabrak³o walki" 11.06.2018

" LZS Mêdrzechów - Ikar Odporyszów 2:4 (0:3) "


Seniorzy przegrywaj± trzeci mecz w tym roku. Pogromc± LZS'u okaza³a siê byæ najlepiej punktuj±ca na wiosnê dru¿yna Ikara Odporyszów która pokona³a mêdrzechowian. Niestety znów brakowa³o w naszym sk³adzie kilku zawodników. Dwie bramki stracili¶my po sta³ych fragmentach gry (rzut karny i rzut ro¿ny) dwie kolejne po b³edach naszego bramkarza. Bramki dla LZS'u strzelali w 70 minucie Jacek Sieradzki i w 89 Piotr Kaczor. Za tydzieñ ostatni mecz sezonu z K³osem S³upiec. Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Wiosenna Liga - Rad³ów" 08.06.2018


W czwartek w Rad³owie odby³ siê kolejny turniej orlików. Z powodu braków kadrowych tym razem wystawili¶my tylko jeden zespó³, i to bez graczy rezerwowych. Szóstka naszych zawodników spisa³a siê bardzo dobrze wygrywaj±c trzy mecze i ponosz±c jedn± pora¿kê.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Starcie rycerzy wiosny " 07.06.2018"

W najbli¿szej kolejce dojdzie do mega ciekawego pojedynku dwóch dru¿yn które na wiosnê zdoby³y jak na razie najwiêksz± ilo¶æ punktów - 31 oczek w 13 meczach (trzecim takim zespo³em jest jeszcze Stra¿ak Karsy). Ikar po s³abej jesieni w tym roku gra bardzo dobrze i strzela du¿o bramek. Mêdrzechowian czeka trudny sprawdzian który trzeba zdaæ by my¶leæ o koñcowym miejscu na podium. Spotkanie na pro¶bê Odporyszowa zostanie rozegrane wyj±tkowo w pi±tek o godzinie 18:00 w Mêdrzechowie.

"Seniorzy: W dziesi±tke dali rade!" 04.06.2018

" LUKS Zalipie - LZS Mêdrzechów 0:2 (0:1) "


Seniorzy graj±c ca³y mecz w dziesi±tkê z zawodnikiem z pola na bramce wygrywaj± z Zalipiem. By³ to jeden z lepszych meczy mêdrzechowian w sezonie. Inteligentna gra w obronie i skuteczna w ataku. Bramki dla LZS'u strzelali Jacek Sieradzki w 39 minucie i Piotr Kaczor w 50 minucie. Na obecn± chwilê wskakujemy na 3 miejsce w tabeli. Brawa za walke! Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Tym razem to £êgovia lepsza " 04.06.2018

" £êgovia £êg Tarnowski - LZS Mêdrzechów 4:0 (2:0) "


M³odziki w rewan¿owym meczu przegrali w £êgu Tarnowskim. Gospodarzom bardziej zale¿a³o na wygranej i lepiej prezentowali siê na boisku. Mimo kilku szans, mêdrzechowianom nie uda³o siê stzreliæ nawet honorowej bramki. Zdjêcia

"Seniorzy: Ostatni wyjazd " 01.06.2018"

W najbli¿sz± niedzielê nasz zespó³ po raz ostatni w tym sezonie uda siê na mecz wyjazdowy. Kierunek to trudny teren jakim na pewno jest Zalipie. Dru¿yna z malowanej wsi ma na swoim koncie 45 punktów i zajmuje 7 miejsce w tabeli. Warto by by³o wygraæ ten pojedynek którego pocz±tek zaplanowano na godzinê 11:00.

"Seniorzy: Emocje do samego koñca" 01.06.2018

" LZS Mêdrzechów - LKS Luszowice 5:4 (3:1) "


Có¿ to by³ za mecz! Seniorzy wygrywaj± z Luszowicami. Do 65 minuty po bramkach 3x Jacka Sieradzkiego i Rados³awa Woliñskiego prowadzili¶my 4:1, pózniej jednak to go¶cie ruszyli do ataku i w pewnym momencie by³o ju¿ 4:4. Ostatnie s³owo nale¿a³o jednak do mêdrzechowian którzy za spraw± Marcina Bo¿ka postawili kropke nad i w 90 minucie. Dziêki tej wygranej nadal liczymy siê w walce o podium na koniec sezonu. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Lider postraszony " 30.05.2018

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 1:4 (0:1) "


M³odziki po walce ulegli liderowi rozgrywek Unii Niedomice która w tym roku jeszcze nie przegra³a. D³ugo utrzymywa³ siê wynik 0:1, pó¼niej 1:2 ale w ostatnich minutach to go¶cie strzelili jeszcze dwie bramki i zgarneli kolejne 3 punkty. Jedyne trafienie dla LZS' zaliczy³ Jakub Kic. Zdjêcia

"Seniorzy: Mecz na szczycie" 29.05.2018"

Do bardzo wa¿nego spotkania dojdzie w najbli¿sz± ¶rodê w Mêdrzechowie gdzie pi±ta w tabeli nasza dru¿yna podejmowaæ bêdzie wicelidera z Luszowic. Zespó³ "Strusi" ma o 2 punkty wiêcej ni¿ LZS dlatego przy ewentualnej wygranej mo¿na wyprzedziæ rywali. Po ¶wietnej rundzie jesiennej Luszowice na wiosnê graj± przeciêtnie ale i tak trzeba spodziewaæ siê mega trudnego pojedynku. Pocz±tek meczu na który ju¿ zapraszamy o godzinie 18:00.

"Seniorzy: Radosny futbol" 28.05.2018

" LZS Olesno - LZS Mêdrzechów 4:7 (2:2) "


Hokejowym wynikiem zakoñczy³ siê niedzielny mecz A klasy pomiêdzy zespo³ami z Olesna i Mêdrzechowa. Mimo, ¿e ju¿ po 12 minutach przegrywali¶my 2:0 to uda³o siê pó¼niej systematycznie trafiaæ do siatki rywali i ostatecznie zgarn±æ pe³n± pulê. Bramki strzelali: 3x Jacek Sieradzki, 2x Piotr Kaczor, Dawid Bañdo i Piotr £abuz z rzutu karnego. Wiêcej

"M³odziki: Rad³ovia skuteczniejsza " 28.05.2018

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia Rad³ów 1:7 (1:3) "


Po raz drugi w tym sezonie m³odziki musieli uznaæ wy¿szo¶æ rywali z Rad³owa. O wysokiej wygranej go¶ci zdecydowa³a g³ównie lepsza skuteczno¶æ. Nasza dru¿yna powinna strzeliæ co najmniej piêæ goli, a zdoby³a tylko jednego po strzale Grzegorz Magiery.

"Seniorzy: Drugi wyjazd z rzêdu" 24.05.2018"

Drugi wyjazd z rzêdu czeka naszych seniorów którzy w 27 kolejce zagraj± swój mecz w Ole¶nie. Miejscowa dru¿yna to jedna z najs³abszych ekip w tym sezonie. Dotychczas zgromadzili oni 25 punktów co daje 13 miejsce w tabeli. Faworytem wydaj± siê byæ mêdrzechowianie którzy po klêsce w Gr±dach znów bêd± chcieli zapunktowaæ. Olesno to jednak zawsze gro¼na dru¿yna która na pewno bez walki siê nie podda. Pocz±tek spotkania w niedzielê o godzinie 17:00.

"Orliki: Wiosenna Liga - Szczucin" 25.05.2018


W czwartym wiosennym turnieju orlików który odby³ siê w Szczucinie wyst±pi³o tylko piêæ zespo³ów: Wis³a Szczucin, Szkó³ka Pi³karska Olesno I i II oraz LZS Mêdrzechów I i II. W zwi±zku z brakiem pozosta³ych dru¿yn grano systemem ka¿dy z ka¿dym.Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: Wiosenna Liga - Olesno" 24.05.2018


W ¶rodê rozegrano ju¿ 4 turniej Wiosennej Ligi Skrzatów który tym razem odby³ siê na orliku w Ole¶nie. Nasza dru¿yna mierzy³a siê z zespo³ami: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, D±brovia D±browa Tarnowska, Szkó³ka Pi³karska Olesno, Akademia Sportu Elita Brzesko oraz Powi¶le Boles³aw.

Sk³ad: Bart³omiej Korzec, Krystian Kaczor, Daniel Wêgiel, Tomasz Chlastawa, Jakub Stok³osa, Karol Zawada, Ksawery Szlonzak, Sebastian Korzec. Trener: Rados³aw Woliñski. Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: IMW Weteranów" 24.05.2018"

W najbli¿sz± sobotê w hali przy Zespole Szkó³ w Mêdrzechowie odbêd± siê Indywidualne Mistrzostwa Województwa Weteranów w tenisie sto³owym. Rozpoczêcie gier zaplanowano na godzinê 10:00. Wiêcej

"Seniorzy: Dramatyczna gra w pierwszej po³owie..." 21.05.2018

" Ava Grady - LZS Mêdrzechów 5:0 (5:0) "


To co zagrali nasi seniorzy w pierwszej po³owie niedzielnego meczu z Av± Gr±dy to by³a prawdziwa katastrofa. Co strza³ rywali to gol i ju¿ po 35 minutach by³o 5:0 dla Avy. Po zmianie stron lepiej wygl±da³a nasza dru¿yna która mia³a kilka ¶wietnych szans ale nic nie chcia³o tego dnia wpa¶æ do bramki (m.in. niewykorzystany rzut karny). Ostatecznie Derby Gminy Mêdrzechów koñcz± siê wygran± gospodarzy. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Pewne zwyciêstwo " 19.05.2018

" LZS Mêdrzechów - Polan ¯abno 7:1 (2:0) "


M³odziki wykonali swoje zadanie i w meczu rewan¿owym pewnie pokonali Polan ¯abno. Bramki strzelali: 3x Szymon Tobiasz, 2x Grzegorz Magiera i 2x Jakub Kic. Zdjêcia

"Seniorzy: Derby Gminy - starcie numer 2" 18.05.2018"

W niedzielê na boisku w Gr±dach dojdzie do meczu rewan¿owego dru¿yn z Gminy Mêdrzechów. Oba zespo³y znajduj± siê w ¶cis³ej czo³ówce ligowej dlatego to spotkanie zapowiada siê jeszcze ciekawiej. Ava o punkt wyprzedza nasz LZS który na wiosnê spisuje siê nieco lepiej od rywali. Za Gr±dami przemawia za to atut w³asnego boiska. Pocz±tek niedzielnych derbów na które ju¿ dzisiaj zapraszamy o godzinie 11:00.

"Seniorzy: Zaczêli graæ po przerwie..." 14.05.2018

" LZS Mêdrzechów - Olimpia Biskupice Rad³owskie 3:1 (1:1) "


Kolejne trzy puntky do ligowej tabeli mog± zapisaæ nasi seniorzy. W sobotnim meczu pokonujemy Olimpie Biskupice Rad³owskie. W pierwszej po³owiê lepszy sytuacje stworzyli sobie go¶cie, po zamienie stron to nasza dru¿yna by³a ju¿ wyra¼nie lepsza. Bramki Strzelali : 2x Rados³aw Woliñski i Marcin Bo¿ek. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Na rozk³adzie Olimpia" 11.05.2018"

Podobnie jak nasz zespó³ tak i Olimpia notuje pod wzglêdem zdobyczy punktowych jeden z lepszych sezonów w A klasie. Dru¿yna z Biskupic Rad³owskich po s³abej rundzie jesiennej zdecydowanie od¿y³a na wiosnê i z 28 oczkami na koncie plasuje siê na 12 miejscu w tabeli. Jest to rywal który nam le¿y bo ostatnie pojedynki z Olimpi± wygrywali¶my zdecydowanie. Tym razem równie¿ liczymy na zwyciêstwo. Pocz±tek meczu w sobotê o godzinie 17:00 w Mêdrzechowie.

"Orliki: Wiosenna Liga - Mêdrzechów" 11.05.2018


Tym razem to stadion w Mêdrzechowie go¶ci³ dru¿yny wystêpuj±ce w wiosennej lidze - kategoria orlik. W czwartek na dwóch boiskach rywalizowa³o ze sob± dziewiêæ zespo³ów, w tym oczywi¶cie dwie ekipy LZS'u graj±c w nowych strojach.Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: Wiosenna Liga - Boles³aw " 11.05.2018


W ¶rodê kolejny swój turniej rozgrywa³y dzieci z najm³odszej grupy czyli skrzaty. Tym razem miejscem zmagañ by³ s±siedni Boles³aw. Nastêpne do¶wiadczenie dla m³odych pi³karzy, wiele bramek i rado¶ci z gry a to jest najwa¿niejsze.Oprócz dru¿yny Mêdrzechowa wyst±pi³y: Elita Brzesko, Football Academy D±browa Tarnowska, D±brovia D±browa Tarnowska, Powi¶le Boles³aw i Polan ¯abno. Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Koniec sezonu 2017/2018" 08.05.2018


Zakoñczy³ siê sezon 2017/2018 w tenisie sto³owym. Przypomnijmy, ¿e nasze dwie dru¿yny rywalizowa³y w IV lidze wschodniej. LZS Solidarni Mêdrzechów I zakoñczyli rozgrywki na wysokim trzecim miejscu w tabeli. Drugi zespó³ uplasowa³ siê na 11 pozycji. Wiêcej---Tabela i statystyki

"Seniorzy: G³adka wygrana" 07.05.2018

" Powi¶le Boles³aw - LZS Mêdrzechów 0:4 (0:3) "


Seniorzy w niedzielnych ma³ych derbach bez wiêkszych problemów pokonali dru¿ynê Powi¶la Boles³aw. Ju¿ do przerwy po bramkach Piotra Kaczora, Dawida Bañdo i Marcina Bo¿ka losy meczu by³y rozstrzygniête. W drugiej po³owie czwarte trafienie do³o¿y³ jeszcze Jacek Sieradzki. Mêdrzechowianie mogli to spotkanie wygraæ du¿o, du¿o wy¿ej ale szfankowa³a skuteczno¶æ. Gospodarze w ofensywie praktycznie nie istnieli. Po 23 kolejkach nasz LZS z 40 punktami na koncie zajmuje 4 miejsce w tabeli. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Bez szans z liderem " 08.05.2018

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 12:0 (6:0) "


M³odziki nie mieli zbyt wiele do powiedzenia i zostali rozgromieni w Szczucinie. Zespó³ Wis³y przewy¿sza³ nasz± dru¿yne przede wszystkim warunkami fizycznymi i ciê¿ko by³o nawi±zaæ z nimi wyrównan± walkê. Szczucin z 10 punktami (bramki 35:1) jest liderem w tabeli, nasz zespó³ z 6 punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce. Zdjêcia

"Seniorzy: Ma³e derby" 04.05.2018"

3/4 sezonu ju¿ za nami. Do zakoñczenia zmagañ pozosta³a ostatnia prosta. W kolejnym meczu ligowym nasza dru¿yna zagra w s±siednim Boles³awiu. Powi¶le w tym sezonie jeszcze nie wygra³o ani jednego meczu (oprócz walkowera) i z 7 punktami na koncie okupuje 15 miejsce w tabeli. Mimo to, nie wolno lekcewa¿yæ przeciwnika który ostatnio przegrywa, ale ju¿ tylko minimalnie. Pocz±tek niedzielnego pojedynku o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Pierwszy podzia³ punktów w sezonie" 04.05.2018

" LZS Mêdrzechów - Stra¿ak Karsy 1:1 (1:0) "


Pierwszy raz w tym sezonie nasi seniorzy dziel± siê punktami z rywalem. W ¶rodê zespó³ LZS'u przed w³asn± publiczno¶ci± zremisowa³ ze Stra¿akiem Karsy. Mecz nie sta³ na zbyt wysokim poziomie. Pierwsza po³owa nale¿a³a do mêdrzechowian którzy udokumentowali swoj± przewagê bramk± Grzegorza Jasaka z rzutu karnego. Po zmianie stron lepiej wygl±dali przyjezdni i uda³o siê im wyrównaæ w 87 minucie.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wracamy do gry" 01.05.2018"

Po wolnym weekendzie do gry wracaj± nasi seniorzy którzy ju¿ w ¶rodê o godzinie 17:00 podejmowaæ bêd± na w³asnym stadionie Stra¿ak Karsy. Rywale podobnie jak nasz LZS bardzo dobrze spisuj± siê na wiosnê (12 na 15 mo¿liwych punktów do zdobycia). W tabeli obie dru¿yny dziel± tylko dwa "oczka" dlatego mo¿na spodziewaæ siê wyrównanego pojedynku na który serdecznie zapraszamy.

"Druga rocznica ¶mierci Kazka" 01.05.2018

Dzisiaj mija druga rocznica ¶mierci Kazimierza Tobiasza który reprezentowa³ nasz klub w rozgrywkach tenisa sto³owego. Bardzo dobry przyjaciel, kolega i zawodnik.[*]

"M³odziki: Wybiegane zwyciêstwo " 30.04.2018

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 4:2 (1:0) "


M³odziki w trzecim ligowym meczu pokonuj± zespó³ £êgovii £êg Tarnowski. Nasza dru¿yna walczy³a od pocz±tku do koñca i zas³u¿enie pokona³a rywali. Bramki strzelali 3x Jakub Kic i Piotr Jurczyk. Zdjêcia

"Seniorzy: Weekend bez meczu LZS'u" 27.04.2018"

D³u¿sz± przerwê bêd± mieæ nasi seniorzy którzy w ten weekend nie zagraj± ¿adnego meczu. Przypomnijmy, ¿e przed rund± wiosenn± z rozgrywek wycofa³a siê D±brovia II i tym samym mêdrzechowianie mog± przypisaæ sobie do ligowej tabeli kolejne trzy punkty. Na innych boiskach odbywaæ siê bêd± mecze zgodnie z planem.

"Skrzaty: Wiosenna Liga - ¯abno" 27.04.2018


Nasze skrzaty w ¶rodê po raz drugi tej wiosny wyst±pi³y w turnieju który tym razem rozgrywany by³ na orliku w ¯abnie. Dru¿yna z Mêdrzechowa toczy³a zaciête mecze z Bruk-Bet Termalik± Nieciecza, D±brovi± D±browa Tarnowska, Polanem ¯abno i dwiema ekipami Rad³ovii Rad³ów. Bilans to dwa zwyciêstwa, remis i dwie pora¿ki. Zdjêcia

"Seniorzy: Lider przerywa seriê LZS'u" 23.04.2018

" LZS Mêdrzechów - LUKS Wola Rad³owska 1:3 (0:3) "


Seniorzy nie dali rady liderowi z Woli Rad³owskiej i przegrali pierwszy mecz tej wiosny. Ju¿ po 12 minutach by³o 0:2 dla gosci. Mimo ze rywal po czerwonej kartce gra³ od 25 minuty w dziesiêciu to potrafi³ jeszcze zdobyæ jedna bramkê do przerwy. W drugiej po³owie mêdrzechowianie próbowali co¶ zdzia³aæ ale uda³o siê strzeliæ tylko jednego gola. Rzut karny wykorzysta³ Grzegorz Jasak.Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Wysoka pora¿ka" 23.04.2018

" Rad³ovia Rad³ów - LZS Mêdrzechów 10:3 (4:1) "


M³odziki po s³abej grze przegrali wczoraj wysoko z Rad³ovi± Rad³ów. Szczególnie w defensywie nasi zawodnicy pope³niali mnóstwo indywidualnych b³êdów co bezlito¶nie wykorzystali gospodarze. Znów trzy bramki dla LZS'u strzeli³ Kuba Kic. Zdjêcia

"Seniorzy: Lider na horyzoncie..." 20.04.2018"

Pi³karze w ¯abieñskiej A klasie nie maj± zbyt wiele czasu na odpoczynek. W sobotê rozpoczyna siê kolejna kolejka. Nasza dru¿yna która jako jedyna wygra³a wszystkie 4 mecze tej wiosny tym razem zmierzy siê z nie byle kim bo liderem - Wol± Rad³owsk±. Gracze LUKS'u wypracowali sobie w rundzie jesiennej konkretn± przewagê punktow± i nadal mimo ostatnio s³abszej formy wyra¼nie przewodz± stawce. Zapraszamy wszystkich kibiców na ten niezwykle ciekawie zapowiadaj±cy siê pojedynek którego pocz±tek o godzinie 17:00 na stadionie w Mêdrzechowie.

"Orliki: Wiosenna Liga - Szarwark" 20.04.2018


Nasze orliki wyst±pi³y w drugim wiosennym turnieju który w czwartek odbywa³ siê na boiskach w Szarwarku. Pierwsza dru¿yna wygra³a, zremisowa³a i przegra³a. Drugi zespó³ spisa³ siê troche lepiej bo w dwóch meczach pokona³ rywali i poniós³ jedn± pora¿kê.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Kolejny trzy punkty!" 18.04.2018

" LZS Mêdrzechów - Iskra D±brówki Breñskie 2:1 (1:0) "


Czwarty mecz - czwarte zwyciêstwo!. ¦wietnie w rundzie wiosennej spisuj± siê nasi seniorzy którzy dzisiaj w zaleg³ym meczu pokonuj± Iskrê D±brówki Breñskie. Obiektywnie patrz±c na to spotkanie to nasza dru¿yna zagra³a lepiej od rywali i zas³u¿enie zgarne³a kolejne 3 punkty. Bramki strzelali Marcin Bo¿ek i jeden z zawodników Iskry który pechowo pokona³ w³asnego bramkarza po do¶rodkowaniu z rzutu ro¿nego Jacka Sieradzkiego. Brawa i oby tak dalej!. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Odrabianie zaleg³o¶ci" 17.04.2018"

Ju¿ w najbli¿sz± ¶rodê rozegrana zostanie kolejna, tym razem zaleg³a kolejka A klasy która ze wzglêdu na z³e warunki pogodowe zosta³a wcze¶niej odwo³ana. Mêdrzechowianie o kolejne trzy punkty zmierz± siê na w³asnym stadionie, a ich rywalami bêdzie ekipa D±brówek Breñskich. Przypomnijmy, ¿e w rundzie jesiennej przegrali¶my z Iskr± 3:0. Czas wiêc na rewan¿. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:00.

TYPUJ 16 KOLEJKE

"M³odziki: Udany pocz±tek" 17.04.2018

" Polan ¯abno - LZS Mêdrzechów 1:3 (0:2) "


Udanie nowy sezon rozpocz±³ nasz zespó³ m³odzików który dzisiaj pokona³ na wyje¼dzie Polan ¯abno. Mêdrzechowianie w ca³ym meczu byli wyra¼nie lepsi i wynik móg³byæ znacznie wy¿szy, brakowa³o jednak skuteczno¶ci. Wszystkie trzy bramki zdoby³ Kuba Kic. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Brzoza równie¿ pokonana" 16.04.2018

" Brzoza Brzezówka - LZS Mêdrzechów 1:2 (1:2) "


Seniorzy nie zwalniaj± tempa i wygrywaj± trzeci mecz tej wiosny!. W niedzielne popo³udnie pokonujemy na wyje¼dzie Brzozê Brzezówka . Bramki strzelali: Rados³aw Woliñski z rzutu karnego oraz Jacek Sieradzki po indywidualnej akcji.
Zwyciêstwo mêdrzechowianie dedykuj± koledze z dru¿yny - Adamowi Sieradzkiemu który w 50 minucie dozna³ gro¼nie wygl±daj±cego urazu barku i niestety musia³ pojechaæ karetk± pogotowia do szpitala. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Do Brzezówki w niedzielê" 12.04.2018"

Po dwóch sobotnich bataliach zakoñczonych naszymi wygranymi tym razem w 20 kolejce mêdrzechowian czeka mecz rozgrywany w niedzielê. Jedziemy do Brzezówki która jak narazie zgromadzi³a 22 punkty co daje 9 miejsce w tabeli. Na w³asnym stadionie pokonali¶my Brzozê 2:1 i na pewno nikt nie mia³by nic przeciwko gdyby i tym razem takim wynikiem zakoñczy³ siê ten pojedynek którego pocz±tek zaplanowano na godzinê 14:00 (wyjazd 13:00 ze stadionu).

"Skrzaty: Wiosenna Liga - Mêdrzechów" 12.04.2018


W ¶rodê na orliku w Mêdrzechowie rozegrano pierwszy wiosenny turniej skrzatów. Na dwóch boiskach rywalizowa³y dru¿yny: Football Academy D±browa Tarnowska, D±brovia D±browa Tarnowska, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Szkó³ka Pi³karska Olesno, Powi¶le Boles³aw oraz gospodarze z Mêdrzechowa. Dzieci strzeli³y w 15 meczach a¿ 75 bramek. Zdjêcia

"Seniorzy: Druga wygrana na wiosnê" 09.04.2018

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 3:1 (2:1) "


Udanie rundê wiosenn± na w³asnym stadionie zainaugurowali nasi seniorzy. Tym razem o aktualnej dobrej formie LZS'u przekona³a siê Unia Niedomicê która w pierwszej po³owiê jeszcze prezentowa³a siê z dobrej strony, ale po zmianie po³ów nie potrafi³a dogoniæ korzystnego dla mêdrzechowian rezultatu. Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Wiosenna Liga - Olesno" 06.04.2018


W czwartek wystartowa³a wiosenna liga orlików organizowana przez PPN ¯abno. Nasze dru¿yny na pierwszy turniej uda³y siê do Olesna gdzie rywalizowano na dwóch boiskach. Bardzo dobrze wypad³y oba zespo³y koñcz±c zmagania na drugich miejscach w swoich grupach.Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Pierwszy mecz u siebie" 05.04.2018"

W sobotê kibiców ¯abieñskiej A klasy czeka tylko jeden mecz. Bêdzie to spotkanie LZS'u Mêdrzechów z Uni± Niedomice. Pojedynek zapowiada siê bardzo ciekawie bo obie dru¿yny zajmuj± lokaty w górnej czê¶ci tabeli. Na dodatek s± to zespo³y które trac± ma³o bramek i w tych statystykach plasuj± siê w czo³ówce ligi. W rundzie jesiennej po bardzo wyrównanym meczu 2:1 wygra³a Unia. Zapraszamy wszystkich kibiców o godzinie 17:00 na stadion w Mêdrzechowie.

"Seniorzy: Trzy punkty na pocz±tek" 03.04.2018

" Dunajec Konary - LZS Mêdrzechów 1:2 (1:1) "


Pierwszy mecz w nowym roku nasi seniorzy mog± zaliczyæ do udanych. Podobnie jak w ubieg³ych latach znów okazuje siê, ¿e mêdrzechowianie maj± patent na Dunajec w Konarach. Mimo, ¿e wynik ostatecznie nie jest zbyt wysoki to dru¿yna LZS'u zas³u¿enie zgarnê³a 3 punkty. Wiêcej Zdjêcia

"Weso³ego Alleluja " 31.03.2018


"Seniorzy: Do trzech razy sztuka" 29.03.2018"

Wszystko wskazuje na to, ¿e w ¶wi±teczn± sobotê wreszcie swoje rozgrywki wznowi A klasa ¯abno. Nasz zespó³ pojedzie do Konar gdzie o godzinie 14:00 (wyjazd 13:00) rozpocznie siê mecz z miejscowym Dunajcem. Z tym rywalem szczególnie na wyje¼dzie LZS'wowi gra siê bardzo dobrze. Wszystkie cztery ostatnie wyprawy w pod ¯abnieñsk± miejscowo¶æ zakoñczy³y siê naszymi wygranymi. Na jesieni u siebie równie¿ pokonali¶my Dunajec i to wysoko bo a¿ 5:0. Oby te statystyki zosta³y w sobotê jeszcze bardziej poprawione.

"Seniorzy: Zamiast ligi sparing" 26.03.2018

Seniorzy pokonali 4:3 (0:0) w niedzielnym meczu towarzyskim dru¿ynê Powi¶la Boles³aw. Spotkanie rozgrywane by³o na stadionie w Mêdrzechowie, a bramki dla LZS'u strzelali: 2x Rados³aw Woliñski, Jacek Sieradzki i Marcin Bo¿ek z rzutu karnego.

"Seniorzy: Pogoda nadal nie pozwala na grê w pi³kê.." 23.03.2018

Komunika PPN ¯abno: Ze wzglêdu na z³y stan boisk odwo³uje siê najbli¿sz± kolejkê tj. 24-25.03.2018 w A klasie - Jednocze¶nie informujemy, ¿e sezon zostanie wyd³u¿ony do 16.06.2018.

Zamiast meczu ligowego w niedzielê o godzinie 12:00 w Mêdrzechowie odbêdzie siê sparing z Powi¶lem Boles³aw.

"Seniorzy: 16 kolejka odwo³ana!" 16.03.2018

Ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne najbli¿sza kolejka A klasy ¯abno zostaje odwo³ana!. W zwi±zku z tym spotkanie LZS Mêdrzechów - Iskra D±brówki Breñskie odbêdzie siê 18 Kwietnia (¶roda) o godzinie 17:00."Seniorzy: Rusza runda wiosenna" 15.03.2018"

W najbli¿szy weekend swoje rozgrywki wznawia A klasa ¯abno. Na pocz±tek zespó³ LZS'u Mêdrzechów na w³asnym stadionie w sobotê o godzinie 15:00 podejmowaæ bêdzie s±siada z ligowej tabeli. Iskra D±brówki Breñskie na swoim koncie ma dwa punkty wiêcej od naszej dru¿yny co daje aktualnie 7 miejsce w ligowej stawce. Pierwsze starcie pomiêdzy tymi zespo³ami rozegrane w czerwcu zakoñczy³o siê pewn± wygran± Iskry 3:0.

"Seniorzy: Wygrany test-mecz" 12.03.2018

Seniorzy pokonali 6:3 (2:1) w sobotnim meczu towarzyskim wystêpuj±c± w B klasie dru¿ynê KS Wójciny. Bramki strzelali: 5x Rados³aw Woliñski oraz Wojciec Ziêtara z rzutu karnego. Za tydzieñ w sobotê startuje ju¿ runda wiosenna A klasy. Mêdrzechowianie na pocz±tek u siebie podejmowaæ bêd± Iskrê D±brówki Breñskie.

"Seniorzy: Sobotni sparing" 7.03.2018

W sobote pierwsza dru¿yna rozegra mecz sparingowy z s±siednim zespo³em KS Wójciny. Rywale wystêpuj± w klasie B gdzie po rundzie jesiennej zajmuj± 6 miejsce w ligowej tabeli. Pocz±tek spotkania o godzinie 16:00 na stadionie w Mêdrzechowie

"Tenis sto³owy: Wygrana i pora¿ka w IV lidze" 07.03.2018

W niedzielê 4 marca w naszej hali rozegrano dwa mecze IV ligi tenisa sto³owego. LZS Solidarni Mêdrzechów I pokonali wysoko 10:4 MLUKS Gulon Zakliczyn i w tabeli grupy mocniejszej aktualnie zajmuj± trzecie miejsce. Druga dru¿yna uleg³a natomiast 5:9 zespo³owi LUKS Lipie. W grupie s³abszej mêdrzechowianie plasuj± siê na 10 pozycji.Tabela i wyniki

"Skrzaty: Fina³owy turniej ligi halowej - ¯abno" 05.03.2018


Niedziala to dzieñ w którym swój fina³owy turniej ligi halowej mia³y skrzaty. W ¯abnie zagra³y dwie dru¿yny Mêdrzechowa, trzy zespo³y z Rad³owa, dwa sk³ady £êgovii £êg Tarnowski oraz Szkó³ka Olesno. Podobnie jak wczoraj na zakoñczenie zmagañ ka¿de dziecko otrzyma³o pami±tkowy medal.

Mêdrzechów reprezentowali: Roksana Kaczor, Magdalena Chlastawa, Natalia Starsiak, Tomasz Chlastawa, Krystian Kaczor, Jakub Stok³osa, Kacper Dziêgiel, Bart³omiej Korzec i Sebastian Korzec. Trener: Rados³aw Woliñski Zdjêcia

"Orliki: Fina³owy turniej ligi halowej - ¯abno" 05.03.2018


3 Marca w ¯abnie odby³ siê fina³owy turniej orlików podsumowuj±cy ligê halow±. Wszystkie dzieci otrzyma³y od organizatorów pami±tkowy medal. Oczywi¶cie nie zabrak³o te¿ naszych dru¿yn które w grupach z wymagaj±cymi rywalami zanotowa³y nastêpuj±ce wyniki:Wiêcej Zdjêcia

"Mistrzostwa Gminy w pi³ce siatkowej " 05.03.2018


W sobotê 3 Marca rozegrano Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów w pi³ce siatkowej. Do turnieju zg³osi³y siê trzy zespo³y które rywalizowa³y ze sob± systemem "ka¿dy z ka¿dym" do trzech wygranych setów. Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar, a ka¿dy z zawodników pami±tkowy medal. Organizatorem i sêdzi± turnieju by³ Rados³aw Woliñski.Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: II halowy turniej OZPN ¯abno " 01.03.2018


26 lutego w Mêdrzechowie odby³ siê drugi szkoleniowy turniej skrzatów OZPN ¯abno. Kolejne bramki i do¶wiadczenie dla najm³odszych dzieci graj±cych w pi³kê no¿n±. W turnieju wyst±pi³y dwie dru¿yny Mêdrzechowa, dwa zespo³y MGAS Rad³ów, Szkó³ka Olesno i £êgovia £êg Tarnowski.

"Seniorzy: Wyniki halowych Mistrzostw Gminy " 26.02.2018


LZS Mêdrzechów wygrywa halowe mistrzostwa Gminy seniorów które odby³y siê 24 lutego. Drugie miejsca zajê³a Ava Gr±dy, na trzeciej pozycji dru¿yna Wójciny. Turniej rozgrywany by³ systemem 2x "ka¿dy z ka¿dym" po 16 minut jeden mecz. Sêdziowa³ Micha³ Przydzia³. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami±tkowy puchar.Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: II halowy turniej OZPN ¯abno - D.T. " 26.02.2018


24 Lutego w D±browie Tarnowskiej odby³ siê drugi turniej halowej ligi orlików organizowany przez OZPN ¯abno. Wystawili¶my znów dwie dru¿yny które osi±gnê³y nastêpuj±ce wyniki:Wiêcej

"Seniorzy: Mistrzostwa Gminy w Pi³ce Halowej " 23.02.2018

Stowarzyszenie LZS Gminy Mêdrzechów zaprasza na Halowe Mistrzostwa Seniorów w pi³ce no¿nej które odbêd± siê w najbli¿sz± sobotê 24 Lutego od godziny 16:00. W turnieju wyst±pi± zespo³y z Wójciny, Gr±dów i Mêdrzechowa.


"Orliki: Turniej w D±browie Tarnowskiej " 23.02.2018


W czwartek na zaproszenie szkó³ki pi³karskiej z Olesna nasze dwie dru¿yny orlików rozegra³y kolejny turniej halowy, tym razem w D±browie Tarnowskiej. Pierwszy zespó³ ponownie zakoñczy³ zmagania na drugim miejscu. Os³abionej kadrowo drugiej dru¿ynie posz³o troche gorzej bo zajê³a ona siódm± lokatê ale najwa¿niejsze, ¿e wszyscy znów zagrali wiele minut i nabrali kolejnego do¶wiadczenia. Gratulacje nale¿± siê te¿ rodzicom za super doping!. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wstêpny terminarz" 21.02.2017"

Ustalono wstêpne terminarze A klasy ¯abno która rozgrywki wznawia 17 Marca. Wa¿na informacja to wycofanie siê z ligi dru¿yny D±brovii II. Przedstawiamy daty i godziny meczów naszej dru¿yny.Wiêcej

"Skrzaty: Halowy turniej FERIE 2018 " 21.02.2018


Na zakoñczenie turniejów FERIE 2018 do walki ruszy³y dzieci z najm³odszej grupy czyli skrzaty (roczniki 2011,2012). Piêæ dru¿yn gra³o ze sob± systemem ka¿dy z ka¿dym. Wiêcej Zdjêcia

"Orliki: Halowy turniej FERIE 2018 " 21.02.2018


Kolejny dzieñ, kolejne emocje zwi±zane z halow± pi³k± no¿n± dzieci. We wtorek swój turniej mia³y orliki (roczniki 2007-2008). W zawodach udzia³ wziê³o 8 zespo³ów które rywalizowa³y w grupach (najpierw pierwszy etap, pó¼niej drugi etap). Ostatecznie najlepszy okaza³ siê MGAS Rad³ów I. Wysokie drugie miejsce dla LZS'u Mêdrzechów I, na trzeciej pozycji Szkó³ka Olesno I.Wiêcej Zdjêcia

"Rocznik 2010: Halowy turniej FERIE 2018 " 21.02.2018


Poniedzia³ek by³ dniem w którym na parkiecie walczy³y dru¿yny g³ównie z rocznika 2010 w ramach turniejów FERIE 2018 rozgrywanych w Mêdrzechowie. W zawodach udzia³ wziê³y trzy zespo³y które gra³y ze sob± po dwa spotkania. Najlepiej spisa³a siê Wis³a Szczucin, przed MGAS Rad³ów i LZS'em Mêdrzechów.Wiêcej Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Wyniki turnieju o Puchar Starosty " 21.02.2018


Daniel Lis (UKS Villa-Verde Olesno) i Jan Bulzak (¦winiarsko) wygrywaj± turnieje tenisa sto³owego o Puchar Starosty Powiatu D±browskiego które rozgrywane by³y w niedzielê 18 lutego w Mêdrzechowie.Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Halowy turniej FERIE 2018 " 14.02.2018


We wtorek w Mêdrzechowie odby³ siê halowy turniej m³odzików FERIE 2018. W turnieju wyst±pi³o 6 dru¿yn. Najlepsza okaza³a siê D±brovia przed Wis³± Szczucin i Mêdrzechowem Niebieskim. Wiêcej Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Turniej o Puchar Starosty " 14.02.2018Zapraszamy do Mêdrzechowa na turniej tenisa sto³owego o Puchar Starosty Powiatu D±browskiego!. Wiêcej

"Orliki: I halowy turniej OZPN ¯abno - D.T. " 12.02.2018


Po juniorach, m³odzikach i skrzatach ligê halow± PPN ¯abno rozpocze³a grupa orlików. W niedzielê nasze dwie dru¿yny dobrze zaprezentowa³y siê w D±browie Tarnowskiej. Drugi zespó³ w swojej grupie zaj±³ 3 miejsce, natomiast graj±ca po nich pierwsza dru¿yna zakoñczy³a zmagania na 2 pozycji. Wiêcej Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Wyniki Mistrzostw Gminy " 09.02.2018


W czwartek 8 lutego rozegrano Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów w tenisie sto³owym. Do turnieju zg³osi³o siê 16 zawodników - mieszkañców naszej Gminy oraz cz³onków Stowarzyszenia LZS. Mistrzostwo w tym roku zdoby³ Zenon Woliñski. Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: I halowy turniej OZPN ¯abno " 05.01.2018


W niedzielê 4 lutego w Mêdrzechowie odby³ siê pierwszy halowy turniej OZPN ¯abno w kategori skrzat (dzieci z roczników 2011,2012). Oprócz naszego zespo³u wyst±pi³y jeszcze: Polan ¯abno, £êgovia £êg Tarnowski, Szkó³ka Olesno oraz dwie dru¿yny Rad³ovii Rad³ów. Dzieci we wszystkich meczach strzeli³y w sumie a¿ 85 goli co sprawi³o im wiele rado¶ci.

Sk³ad LZS'u: Krystian Kaczor, Jakub Stok³osa, Tomasz Chlastawa, Magdalena Chlastawa, Roksana Kaczor, Bart³omiej Korzec, Szymon W±¿. Trener: Rados³aw Woliñski. Zdjêcia

"Tenis Sto³owy: Mistrzostwa Gminy" 05.01.2018"

W czwartek 8 lutego od godziny 18:00 w hali przy zespole szkó³ odbêd± siê Mistrzostwa Gminy Mêdrzechów w tenisie sto³owym. Zg³oszenia proszê kierowaæ do Rados³awa Woliñskiego w terminie do ¶rody, godziny 21:00. Udzia³ w turnieju braæ mog± cz³onkowie Stowarzyszenia LZS oraz mieszkañcy naszej gminy.

"Tenis sto³owy: Wyniki II WTK Weteranów " 05.01.2018


W sobotê 3 lutego w Mêdrzechowie odby³ siê II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w tenisie sto³owym. Przedstawiamy koñcowe wyniki poszczególnych kategorii. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Wyniki Halowych Mistrzostw OZPN ¯abno " 31.01.2018


W weekend 27 i 28 stycznia w D±browie Tarnowskiej rozegrano VI Halowe Mistrzostwa Powiatu D±browskiego Klubów Sportowych OZPN ¯abno. W turnieju oprócz 17 innych dru¿yn udzia³ wzi±³ te¿ LZS Mêdrzechów. Pierwsze miejsce wywalczy³a Wis³a Szczucin która w finale pokona³a zespó³ DTS D±browa Tarnowska. Trzecia pozycja dla Iskry D±brówki Breñskie.Wiêcej

"Seniorzy: Halowe Mistrzostwa OZPN ¯abno " 24.01.2018


W najbli¿szy weekend w D±browie Tarnowskiej rozegrane zostan± ju¿ 6 halowe mistrzostwa Powiatu Dabrowskiego klubów sportowych OZPN ¯abno. Do turnieju zg³osi³o siê 19 ekip które zosta³y podzielone na trzy grupy. Wiêcej

"Tenis Sto³owy: Remis w meczu derbowym " 19.01.2018


15 Stycznia w Mêdrzechowskiej hali rozegrano derbowy mecz czo³owych dru¿yn IV ligi - grupy wschodniej w tenisie sto³owym. LZS Solidarni Mêdrzechów I po trzech godzinach gry zremisowali ostatecznie 7:7 z UKS"Villa Verde"Olesno III.

Po 11 kolejkach w tabeli ligowej nasza pierwsza dru¿yna zajmuje 3 miejsce, natomiast drugi zespó³ Mêdrzechowa plasuje siê na 11 pozycji. Zdjêcia

"Juniorzy M³odsi: Liga Halowa - II turniej " 17.01.2018


14 Stycznia w D±browie Tarnowskiej rozegrano drugi turniej ligi halowej Juniorów M³odszych (roczniki 2001-2002).
Wyniki LZS'u:
D±brovia - Mêdrzechów 2:1
£êgovia - Mêdrzechów 2:1
Mêdrzechów - Brzezówka 0:5
Mêdrzechów - Rad³ovia 1:2
Unia Niedomice - Mêdrzechów 3:0
Zdjêcia

"M³odziki: Liga Halowa - II turniej " 10.01.2018


Bardzo dobrze spisa³a siê nasza dru¿yna na II turnieju halowej ligi m³odzików który rozgrywany by³ 7 Stycznia w ¯abnie. Zespó³ z Mêdrzechowa wygra³ trzy mecze i tylko raz zosta³ pokonany.
Wyniki LZS'u:
£êgovia - Mêdrzechów 0:2
Mêdrzechów - Unia Niedomice 2:1
Rad³ovia - Mêdrzechów 2:4
Polan ¯abno - Mêdrzechów 3:0
Zdjêcia

"Tenis sto³owy: Wyniki turnieju ¶wi±teczno-noworocznego. " 03.01.2018


Pushkarov Konstyantyn (UKS Villa Verde Olesno) i Bulzak Jan (¦winiarsko) wygrywaj± w ¶wi±teczno-noworocznych turniejach tenisa sto³owego dla zrzeszonych w PZTS i amatorów które rozgrywane by³y w Mêdrzechowie. Przy sto³ach w sumie walczy³o a¿ 72 zawodników. Wiêcej Zdjêcia

"U11 i U12: Turniej o Puchar Prezesa PZPN - I etap ¯abno " 03.01.2018


28 Grudnia w ¯abnie rozegrano Eliminacje PPN ¯abno o Halowe Mistrzostwo o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach U11 i U12. W turniejach wziê³o udzia³ po 5 zespo³ów w ka¿dej grupie. Nie zabrak³o te¿ naszych dru¿yn. Zespó³ U11 zaj±³ ostatecznie 4 miejsce. Lepiej spisali siê ich starsi koledzy i kole¿anki z rocznika 2006 którzy zdobyli trzecie miejsce.

Do Tarnowa na drugi etap tych elimnacji pojad± zwyciêzcy poszczególnych kategorii: U 11 MGAS Rad³ów i U12 Wis³a Szczucin. Zdjêcia

"¦wi±teczny turniej tenisa sto³owego! " 24.12.2017Zapraszamy na noworoczno-¶wi±teczny turniej tenisa sto³owego!. PLAKAT

"Weso³ych ¦wi±t! " 24.12.2017


"M³odziki: Liga Halowa - I turniej " 19.09.2017


16 Grudnia w Szczucinie rozegrano II turniej ligi halowej M³odzików (roczniki 2005-2006).
Wyniki LZS'u:
Mêdrzechów - Olesno 1:5
Wis³a Szczucin - Mêdrzechów 6:0
Mêdrzechów - D±brovia 0:2
Mêdrzechów - FA D±browa 1:3
Zdjêcia

"Juniorzy M³odsi: Liga Halowa - I turniej " 19.09.2017


16 Grudnia w D±browie Tarnowskiej rozegrano I turniej ligi halowej Juniorów M³odszych (roczniki 2001-2002).
Wyniki LZS'u:
D±brovia - Mêdrzechów 4:1
£êgovia - Mêdrzechów 1:1
Mêdrzechów - Brzezówka 0:4
Mêdrzechów - Rad³ovia 0:2
Unia Niedomice - Mêdrzechów 1:0
Zdjêcia

"Zmiana Prezesa" 19.12.2017"

Nast±pi³a znacz±ca zmiana w zarz±dzie naszego klubu. Nowym Prezesem LZS'u Mêdrzechów zosta³ Sylwester Kowal który na tym stanowisku zast±pi³ Paw³a Kowala. Wszelkiego rodzaju sprawy organizacyjne zwi±zane z klubem i dru¿yn± seniorów prosze kierowaæ do nowego Prezesa.

"Walkower..." 05.12.2017"

Spotkanie seniorów pomiêdzy K³osem S³upiec, a LZS'em Mêdrzechów (na boisku 1:1) zweryfikowane zosta³o jako walkower 3:0 dla naszej dru¿yny. Powodem takiej decyzji jest gra nieuprawnionego zawodnika w dru¿ynie gospodarzy. Rundê jesienn± mêdrzechowianie koñcz± wiêc na 9 miejscu z dorobkiem 21 punktów.

"Seniorzy: Koniec rundy jesiennej" 19.11.2017

" LKS Luszowice - LZS Mêdrzechów 5:1 (2:0) "


Seniorzy w bardzo s³abym stylu koñcz± rundê jesienn±. Przerwa w rozgrywkach to dla nas ¶wietna wiadomo¶æ bowiem w ostatnich tygodniach z ró¿nych przyczyn kompletnie posypa³a siê kadra LZS'u. Na mecz z Luszowicami ledwo uzbiera³o siê 11 zawodników. Go¶cie byli dru¿yn± lepsz± i mimo, ¿e na pocz±tku drugiej po³owy wynik remisowy wisia³ w powietrzu to przyjezdni ostatecznie pewnie wygrali. Rundê jesienn± koñczymy wiêc na 11 pozycji. Do zobaczenia na wiosnê!. Wiêcej Zdjêcia

"Na koniec jednak u siebie" 16.11.2017"

Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê seniorzy zakoñcz± rundê jesienn±. Ostatecznie to w Mêdrzechowie dojdzie do pojedynku z LKS'sem Luszowice. Mecz ten pierwotnie mia³ zostaæ rozegrany 29 Pa¼dziernika ale ze wzglêdu na fatalny stan murawy nie doszed³ on do skutku. Boisko w Luszowicach nadal jest bardzo grz±skie dlatego na pro¶bê tamtejszego klubu spotkanie przeniesione zosta³o do Mêdrzechowa.

TYPUJ ZALEG£E MECZE

"Seniorzy: Pierwszy remis" 12.11.2017

" K³os S³upiec - LZS Mêdrzechów 1:1 (1:0) "


Seniorzy po raz pierwszy w sezonie dziel± siê punktami z rywalem. W bardzo okrojonym sk³adzie udaje siê zremisowaæ w S³upcu z miejscowym K³osem. Pierwsza po³owa wyrównana ale to gospodarze po kontrze zdobywaj± gola. Po zmianie stron lepiej prezentowa³a siê nasza dru¿yna która w 55 minucie po akcji Dawida Bañdo i trafieniu Jacka Sieradzkiego wyrównuje. Mimo jeszcze kilku bardzo dobrych szans nie udaje siê nam zdobyæ zwyciêskiego gola. K³os staæ by³o tylko na trzy niezbyt gro¼ne strza³y. Ostatecznie oba zespo³y dopisuj± do swojego konta po jednym punkcie. Wiêcej Zdjêcia

"Ostatnia kolejka" 10.11.2017"

W weekend rozegrana zostanie ostatnia, ju¿ 15 kolejka A klasy (nam pozostanie jeszcze zaleg³e spotkanie z Luszowicami). Siedem z o¶miu pojedynków odbêdzie siê w sobotê. W niedzielê zagra tylko nasza dru¿yna która pojedzie do S³upca. K³os z powodu planowanego remontu boiska na wiosne, a¿ 10 meczów rozegra³ na w³asnym obiekcie (trzy na wyjazdach - wszystkie przegrane). Obecnie jest to nasz s±siad w tabeli który zgromadzi³ identycznê liczbê punktów. Pocz±tek pojedynku o godzinie 13:00, wyjazd 12:00.

TYPUJ 15 KOLEJKE

"Seniorzy: Znów strata punktów" 07.11.2017

" LZS Mêdrzechów - LUKS Zalipie 1:3 (1:2) "


Seniorzy w takich samych rozmiarach przegrywaj± drugi mecz z rzêdu na w³asnym stadionie. Tym razem ze s³abo dysponowanym w niedzielê zespo³em LZS'u poradzi³a sobie ekipa Zalipia która dziêki wygranej wyprzedzi³a mêdrzechowian w tabeli. Wiêcej

"Po raz ostatni u siebie" 02.11.2017"

Runda jesienna powoli dobiega koñca. W niedzielê po raz ostatni w tym roku mo¿na bêdzie zobaczyæ pi³karzy na stadionie w Mêdrzechowie. Nasz LZS podejmowaæ bêdzie LUKS Zalipie. Rywale maj± tylko punkt straty do mêdrzechowian którzy bêd± chcieli zgarn±æ komplet punktów przed w³asn± publiczno¶ci±. Pierwszy gwizdek o godzinie 14:00.

TYPUJ 14 KOLEJKE

"Orliki: IV jesienny turniej w D.T. " 31.09.2017


W D±browie Tarnowskiej rozegrano IV Jesienny Turniej Orlików. Z powodu braków kadrowych tym razem LZS Mêdrzechów reprezentowa³a jedna dru¿yna. Wygrali¶my oba pojedynki z D±brovi±. Na koniec przytrafi³a siê minimalna pora¿ka z Wietrzychowicami. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Deszcz pokrzy¿owa³ plany" 29.10.2017


Dzisiejszy mecz seniorów w Luszowicach ze wzglêdu na z³y stan boiska zosta³ ODWO£ANY!. Spotkanie rozegrane zostanie najprawdopodobniej 19 listopada .... o ile pogoda znów nie pokrzy¿uje planów.

"M³odziki: Tym razem Polan lepszy" 29.10.2017

" LZS Mêdrzechów - Polan ¯abno 2:5 (1:3) "


W przedostatniej kolejce ligi m³odzików nasza dru¿yna tym razem przegra³a z Polanem ¯abno. Bramki dla LZS'u strzelali: Jakub Kic i Piotr Jurczyk z rzutu wolnego. Do koñca sezonu m³odzikom pozosta³ jeszcze jeden mecz z Uni± Niedomice na wyje¼dzie.

"Ciê¿ki wyjazd" 27.10.2017"

Przed nami 13 kolejka ¯abieñskiej A klasy. Na grz±skim boisku w Luszowicach praktycznie wszystkim dru¿ynom gra siê bardzo ciê¿ko. Na dodatek miejscowy LKS w tym sezonie prezentuje wysok± formê. 22 punkty na koncie daje 5 miejsce w tabeli. Mêdrzechowianie oczywi¶cie nie s± na straconej pozycji i w niedzielê na pewno powalcz± o 3 punkty. Pocz±tek meczu o godzinie 11:00, wyjazd 10:00.

"Seniorzy: Mecz niewykorzystanych sytuacji" 23.10.2017

" LZS Mêdrzechów - LZS Olesno 1:3 (0:0) "


Druga pora¿ka w sezonie naszych seniorów na w³asnym stadionie. Przegrywamy z ni¿ej notowanym w tabeli Olesnem. G³ównym powodem klêski by³a fatalna dzisiejszego dnia skuteczno¶æ. Mêdrzechowianie zmarnowali oko³o 10 ¶wietnych szans. Trzy razy pi³ka trafia³a w s³upek, raz w poprzeczkê, inne strza³y z dogodnych pozycji mija³y zaczarowan± bramkê rywali. Olesno równie¿ d³ugo nie mog³o zdobyæ gola, ale w koñcu im siê to uda³o i w pewnym momencie by³o ju¿ 0:3. W 85 minucie wreszcie do siatki trafi³ Jacek Sieradzki, na którym dwie minuty pó¼niej by³ równie¿ rzut karny. Niestety Piotr Kaczor go nie wykorzysta³ i Olesno ju¿ spokojnie do koñca dowioz³o korzystny wynik. Wiêcej Zdjêcia

"Wracamy do gry" 19.10.2017"

Po d³u¿szej przerwie A klasowa pi³ka wraca na stadion do Mêdrzechowa. W sobotê o godzinie 16:00 rozpocznie siê tam pojedynek miejscowego LZS'u z dru¿yn± Olesna. Wygl±da na to, ¿e beniaminek z³apa³ wiat w ¿agle i dziêki ostatnim dwóm zwyciêstwom wskoczy³ na 14 miejsce w tabeli. Gramy jednak u siebie i ka¿dy inny wynik ni¿ nasza wygrana to bêdzie spora niespodzianka, wiêc do boju i walka 3 punkty.

"Skrzaty: III turniej w D±browie Tarn." 18.10.2017


Skrzaty tym razem rozgrywa³y swój turniej w D±browie Tarnowskiej. Miejscem zmagañ by³a hala im. Agaty Mróz-Olszewskiej. By wszyscy zagrali jak najwiêcej minut LZS Mêdrzechów wystawi³ dwa sk³ady. By³o sporo zwyciêstw, przytrafi³y siê te¿ pora¿ki ale najwa¿niejsze, ¿e najm³odsi pi³karze nabrali kolejnego do¶wiadczenia!.

Sk³ad LZS'u: Roksana Kaczor, Magdalena Chlastawa, Tomasz Chlastawa, Krystian Kaczor, Jakub Stok³osa, Daniel Wêgiel, Bart³omiej Korzec, Kamil Wróbel, Karol Zawada. Trener: Rados³aw Woliñski. Zdjêcia

"M³odziki: Trzy pora¿ki i jedna wygrana" 18.10.2017


Nie wiedzie siê w ostatnim czasie naszym m³odzikom. Przegrali oni wysoko z Rad³ovi± Rad³ów (1:7), FA D±browa Tarnowska (8:3) i Wis³± Szczucin (1:10). Uda³o siê jednak wygraæ w ¯abnie z miejscowym Polanem 1:2. Wszystkie 7 goli w tych pojedynkach dla LZS'u strzeli³ Jakub Kic. Zdjêcia

"Orliki: III Jesienny Turniej " 18.10.2017


Orliki rozegra³y kolejny turniej. Tym razem miejscem rywalizacji by³a hala w Mêdrzechowie. Nasza dru¿yna wystawi³a jak zwykle dwa sk³ady. Pierwszy zespó³ odniós³ trzy zwyciêstwa i raz zremisowa³. Druga dru¿yna raz wygra³a, raz podzieli³a siê punktami i dwa razy musia³a uznaæ wy¿szo¶æ rywali. Wiêcej Zdjêcia

"Inni graj± w weekend" 13.10.2017"

W najbli¿szy weekend nasz± dru¿ynê czeka przerwa w ligowych zmaganiach. Spotkanie 11 kolejki pomiêdzy LZS'em Mêdrzechów, a Av± Gr±dy rozegrane bowiem by³o 6 wrze¶nia. Derby zakoñczy³y siê minimalnym zwyciêstwem go¶ci 0:1. W sobotê i niedzielê mecze rozegrane wiêc bêd± tylko na 7 stadionach.

"Seniorzy: Forma strzelecka podtrzymana" 09.10.2017

" Olimpia Biskupice Rad³owskie - LZS Mêdrzechów 1:6 (0:2) "


Seniorzy gromi± kolejny zespó³. Tym razem pokonuj± na wyje¼dzie Olimpiê Biskupice Rad³owskie. Byli¶my dru¿yn± wyra¼nie lepsz±. Do przerwy pewne prowadzenie. W drugiej po³owie pogubi³ siê m³ody sêdzia który pope³nia³ mnóstwo b³êdów ale i tak nie mia³o to wielkiego znaczenia bo mêdrzechowianie wypunktowali gospodarzy. Bramki strzelali 2x Piotr Kaczor (rzuty karne), 2x Adam Sieradzki, Marcin Bo¿ek i Rados³aw Woliñski. Wiêcej Zdjêcia

"Sobota w Biskupicach" 05.10.2017"

Olimpia to rywal z którym uda³o siê wygraæ wszystkie cztery mecze w poprzednich dwóch sezonach. Nic wiêc dziwnego, ¿e nasza dru¿yna która aktualnie jest wy¿ej w tabeli pojedzie do Biskupic Rad³owskich po trzy punkty. Jak wiadomo, miejscowi ich jednak za darmo nie oddadz± dlatego: walka, walka i jeszcze raz walka!. Pocz±tek meczu w sobotê o godzinie 16:00, wyjazd 14:45.

"Skrzaty: II jesienny turniej" 06.10.2017


Kolejn± dawkê emocji dostarczy³y wszystkim skrzaty które tym razem rywalizowa³y w hali. Oprócz gospodarzy do Mêdrzechowa przyjecha³y dru¿yny: Unia Niedomice, LZS Olesno, Powi¶le Boles³aw i dwa zespo³y Rad³ovii Rad³ów. W sumie dzieciaki strzeli³y dzisiaj a¿ 101 bramek!!!. Nasze skrzaty spisa³y siê ¶wietnie - trzy wygrane, jeden remis i tylko jedna pora¿ka. Zdjêcia

"Seniorzy: Wszystko zgodnie z planem" 02.10.2017

" LZS Mêdrzechów - Powi¶le Boles³aw 5:1 (1:1) "


Seniorzy pewnie pokonuj± s±siedni± dru¿ynê Powi¶la Boles³aw. W 19 minucie na prowadzenie wyprowadza nas Marcin Bo¿ek. Dwie minuty pó¼niej po b³êdzie w obronie do wyrównania doprowadzi³ Damian Chwa³ek i takim wynikiem zakoñczy³a siê pierwsza po³owa. Po zmianie stron mêdrzechowianie osi±gnêli ju¿ ogromn± przewagê i spokojnie kontrolowali mecz. Do siatki trafiali jeszcze po raz kolejny Marcin Bo¿ek, Piotr Kaczor, Jacek Sieradzki i Rados³aw Woliñski. Wiêcej Zdjêcia

"Tylko zwyciêstwo!!!" 28.09.2017"

S±siednia ekipa Powi¶la Boles³aw bêdzie kolejnym przeciwnikiem naszych seniorów. Jak pokaza³ ostatni mecz w Karsach dru¿yny z do³u tabeli nie s± ³±twymi przeciwnikami. Powi¶le zgromadzi³o dotychczas tylko 2 punkty ale na pewno ³atwo siê nie podda. Gramy jednak na w³asnym stadionie co nie w±tpliwie jest atutem mêdrzechowian z którego za wszelk± cenê trzeba skorzystaæ. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 16:30.

"Orliki: Turniej w Luszowicach " 28.09.2017


Znów z dobrej strony pokaza³y siê nasze dwie dru¿yny orlików. Na turnieju rozgrywanym w Luszowicach LZS Mêdrzechów I wygra³ wszystkie swoje mecze. Dzielnie walczy³ te¿ drugi zespó³ który raz zwyciê¿y³, raz zremisowa³ i minimalnie przegra³ ostatni pojedynek. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Wysoka pora¿ka w Szczucinie" 28.09.2017

" Wis³a Szczucin - LZS Mêdrzechów 12:0 (3:0) "


M³odziki tylko w dziewi±tkê bez wielu zawodników pojechali na mecz do Szczucina. Miejscowa Wis³a która walczy o awans by³a bezlitosna i rozbi³a nasz zespó³. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Bolesna pora¿ka" 25.09.2017

" Stra¿ak Karsy - LZS Mêdrzechów 5:1 (2:1) "


Blama¿ seniorów w Karsach. Nieobliczalna jest w tym sezonie nasza dru¿yna. W ¶rodê potrafi rozgromiæ u siebie D±brovie II, a za cztery dni wysoko przegrywa z ostatnim w tabeli Stra¿akiem. W niedzielne przedpo³udnie gracze LZS'u zagrali bardzo s³aby mecz i pope³niali wiele indywidualnych, koszmarnych b³êdów które wykorzysta³y Karsy. Jedynego gola w wyrównanej pierwszej po³owie strzeli³ Marcin Bo¿ek. Wiêcej Zdjêcia

"Powiêkszyæ dorobek punktowy" 22.09.2017"

Po meczach z czo³owymi dru¿ynami ligi tym razem czas na rywali z do³u tabeli. Pierwszym z nich bêdzie aktualnie ostatni w stawce Stra¿ak Karsy. Zespó³ z gminy Grêboszów prze¿ywa spory kryzys i w 7 meczach zdoby³ tylko 1 punkcik. Nie ma jednak co siê sugerowaæ ostatnimi wynikami bo teren w Karsach nie nale¿y do naj³atwiejszych, a g³odni zwyciêstw gospodarze na pewno postawi± trudne warunki. Pocz±tek spotkania w niedzielê o 11:00, wyjazd 10:00.

"Seniorzy: D±brovia rozgromiona" 21.09.2017

" LZS Mêdrzechów - Dabrovia II D±browa Tarn. 7:1 (3:0) "


Seniorzy daj± lekcje futbolu D±brovii II która kompletnie bezradna dostaje baty od zespo³u LZS'u. Bramki strzelali 2x Jacek Sieradzki, £ukasz £abuz, Piotr Kaczor, Adam Sieradzki, Marcin Bo¿ek i Grzegorz Orszulak. Warto zaznaczyç ¿e nasza dru¿yna po czerwonej kartce od 55 minuty gra³a w dziesiêciu. Wiêcej Zdjêcia

"¦roda na naszym stadionie" 19.09.2017"

Kolejna kolejka naszej A klasy rozegrana zostanie w ¶rodku tygodnia. Mêdrzechowian czeka pojedynek z ostatni± dru¿yn± z czo³ówki tabeli. D±brovia II to rywal niewygodny i ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mieszania sk³adem jednocze¶nie nieobliczalny. Pocz±tek meczu w ¶rodê o godzinie 17:00 na stadionie LZS'u.

"Seniorzy: Nie dotrwali do koñca" 18.09.2017

" LUKS Wola Rad³owska - LZS Mêdrzechów 2:0 (0:0) "


Seniorzy nie zdo³ali przywie¶æ punktów z trudnego terenu jakim nie w±tpliwie jest stadion Woli Rad³owskiej. Bardzo d³ugo utrzymywa³ siê bezbramkowy remis ale gospodarze w koñcu znale¼li sposób na pokonanie naszego bramkarza w 77 minucie. W 88 minucie po rzucie wolnym miejscowi podwy¿szyli na 2:0 i takim wynikiem zakoñczy³ siê ten pojedynek. Wiêcej Zdjêcia

"Juniorzy: Pierwsze punkty" 18.09.2017

" LKS Wietrzychowice - LZS Mêdrzechów 5:6 (2:4) "


Juniorzy zdobywaj± pierwsze punkty w tym sezonie. W Wietrzychowicach pokonuj± miejscowy LKS. Mêdrzechowianie do tego meczu przyst±pili w dziesiêcioosobowym sk³adzie. Gospodarze grali w dziewi±tkê. Bramki dla LZS'u strzelali 3x Jacek Sieradzki, 2x Arkadiusz Kurtyka i Kacper Kochanek. Zdjêcia

"Wymagaj±cy rywal" 14.09.2017"

W 6 kolejce nasz zespó³ czeka ciê¿ka przeprawa w Woli Rad³owskiej. Tamtejsza dru¿yna podobnie jak w poprzednim roku i w tym sezonie gra o najwy¿sze cele. Jak na razie podopieczni Stanis³awa Kroka z 12 punktami na koncie plasuj± siê na trzecim miejscu w tabeli. Pocz±tek meczu w niedzielê o godzinie 17:00, wyjazd 15:45.

"M³odziki: Kolejna lekcja". 13.09.2017

" LZS Mêdrzechów - Unia Niedomice 1:6 (1:2) "


M³odziki zbieraj± kolejne do¶wiadczenie w swoim pierwszym sezonie ligowym. Tym razem przegrali z Uni± Niedomice. Do przerwy mecz by³ wyrównany, gola dla LZS'u zdoby³ Kuba Kic. Go¶cie po zmianie stron byli ju¿ zespo³em lepszym ,a bramki strzelali po indywidualnych b³êdach naszych ch³opców. Wiêcej Zdjêcia

"Skrzaty: Pierwszy turniej" 13.09.2017


Pierwszy turniej w ¿yciu rozegra³y nasze skrzaty. W poniedzia³ek na orliku w Mêdrzechowie na dwóch boiskach toczy³a siê za¿arta walka maluchów reprezentuj±cych takie kluby jak: Rad³ovia Rad³ów, Unia Niedomice, Polan ¯abno, £êgovia £êg Tarnowski, LZS Olesno i LZS Mêdrzechów. ¦wietna zabawa, mnóstwo bramek i wiele emocji.
Jak wiadomo wyniki nie s± najwa¿niejsze ale warto napisaæ, ¿e w swoim debiucie nasi reprezentanci wygrali dwa mecze, jeden zremisowali i ponie¶li dwie pora¿ki. Czekamy na kolejne turnieje, nastêpny ju¿ za dwa tygodnie. Zdjêcia

"Seniorzy: Wymêczone zwyciêstwo" 11.09.2017

" LZS Mêdrzechów - Brzoza Brzezówka 2:1 (2:1) "


Sobotnie trzy punkty nie wpad³y ³atwo na konto naszej dru¿yny. Mimo s³abej gry uda³o siê pokonaæ zespó³ Brzozy Brzezówka który pierwszy wyszed³ na prowadzenie ju¿ w 11 minucie. Przed przerw± do siatki pi³kê kierowali jeszcze Marcin Bo¿ek i Zbigniew Ziêtara. W 90 minucie go¶cie mieli rzut karny którego na nasze szczê¶cie zdo³a³ obroniæ £ukasz Ziêtara i 'komplet oczek' zosta³ w Mêdrzechowie. Wiêcej Zdjêcia

"Juniorzy: Kolejny pogrom" 11.09.2017

" LZS Mêdrzechów - Wis³a Szczucin 0:10 (0:2) "


Juniorzy dostaj± kolejn± lekcjê gry w pi³kê no¿n±. Tym razem wyra¼nie lepsi okazali siê rywale ze Szczucina. Do przerwy jeszcze mêdrzechowianie jako¶ siê trzymali i przegrywali tylko 0:2. W drugich 45 minutach Wis³a by³a ju¿ wyra¼nie lepsza. Relacja niebawem. Zdjêcia

"Kolejny mecz u siebie" 08.09.2017"

Trzeci mecz w ci±gu tygodnia rozegra nasza dru¿yna. Po bolesnej pora¿ce w derbach tym razem na stadion do Mêdrzechowa zawita Brzezówka. Gracze Brzozy w ¶rodê równie¿ nie pró¿nowali bo rozgrywali mecz Pucharu Polski z Wis³± Szczucin (wynik 0:3). Rywale jak na razie w lidze maj± za sob± tylko trzy pojedynki - jedna wygrana i dwie pora¿ki. Pierwszy gwizdek sêdziego w sobotê o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Przegrane derby" 07.09.2017

" LZS Mêdrzechów - Ava Gr±dy 0:1 (0:0) "


Derby Gminy Mêdrzechów dla Avy Gr±dy która po bramce z 88 minuty pokona³a 0:1 nasz LZS. Zagrali¶my bardzo s³aby mecz, bez pomys³u i tragicznie w ofensywie. Go¶cie przede wszystkim byli konkretniejsi z przodu i w koñcu dopiêli swego. Trzeba wyci±gn±æ wnioski i jak najszybciej podnie¶æ siê po tej pora¿ce. Okazja na rehabilitacje ju¿ w sobotê. U siebie podejmowaæ bêdziemy Brzozê Brzezówka. Wiêcej Zdjêcia

"Derby Gminy!!!" 05.09.2017"

Ju¿ jutro po 7 latach przerwy dojdzie do meczu derbowego LZS'u Mêdrzechów z Av± Gr±dy. Ostatnie takie ligowe spotkanie mia³o miejsce w sezonie 2010/2011. Beniaminek A klasy wystartowa³ bardzo dobrze. Z 7 punktami na koncie plasuje siê na 6 pozycji w tabeli. Zapraszamy wszystkich kibiców na stadion do Mêdrzechowa. Pocz±tek pojedynku o godzinie 17:00.

TYPUJ MECZ

"Seniorzy: Postraszyli lidera" 04.09.2017

" Unia Niedomice - LZS Mêdrzechów 2:1 (0:0) "


Du¿y niedosyt po wczorajszym spotkaniu seniorów w Niedomicach. Zaciêty mecz koñczy siê wygran± miejscowej Unii. Pierwsza bezbramkowa po³owa wyrównana ze wskazaniem na zespó³ LZS'u. Rywale wychodz± na prowadzenie po b³êdzie naszego bramkarza w 60 min.. Kilka minut pó¼niej rzut ro¿ny, strza³ g³ow± i Unia podwy¿sza na 2:0. Mêdrzechowianie ³api± kontakt w 85 minucie kiedy to z rzutu wolnego precyzyjnie przymierzy³ Rados³aw Woliñski. Na wyrównanie czasu ju¿ jednak zabrak³o i 3 punkty zosta³y w Niedomicach. Wiêcej Zdjêcia

"Juniorzy: Za du¿o indywidualnych b³êdów". 03.09.2017

" Ikar Odporyszów - LZS Mêdrzechów 5:1 (3:1) "


Juniorzy w meczu wyjazdowym przegrali z Ikarem Odporyszów. Gra wygl±da³a du¿o lepiej ni¿ przed tygodniem. Wiêkszo¶æ bramek nasz zespó³ straci³ po indywidualnych b³êdach poszczególnych zawodników. Pierwszego gola dla juniorki LZS'u w sezonie zdoby³ Arkadiusz Kurtyka wykorzystuj±c podanie od Jacka Sieradzkiego. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: S³aby tydzieñ...". 03.09.2017

" LZS Mêdrzechów - FA D±browa Tarnowska 2:7 (2:3) "


Nie by³ to udany tydzieñ dla m³odzików którzy przegrali drugi mecz w sezonie. Lepsi od mêdrzechowian okazali siê zawodnicy ze szkó³ki pi³karskiej Football Academy D±browa Tarnowska. Dwie bramki w wyrównanej pierwszej po³owie zdoby³ Kuba Kic. Zdjêcia

"Trudne zadanie" 31.08.2017"

Trudn± misjê do wykonania bêd± mieæ seniorzy LZS'u którzy tym razem pojad± do Niedomic. Unia wymieniana jest w gronie faworytów do awansu i jak pokaza³y pierwsze mecze o ten w³a¶nie awans powinna powalczyæ. Nasi najbli¿si rywale najpierw rozgromili Karsy, pó¼niej Boles³aw ale ostatnio tylko zremisowali w Biskupicach Rad³owskich. Zapraszamy na ten interesuj±co zapowiadaj±cy siê mecz w niedzielê od godziny 17:30 do Niedomic. Wyjazd 16:15 ze stadionu.

"M³odziki: Wysoka pora¿ka". 31.08.2017

" LZS Mêdrzechów - £êgovia £êg Tarnowski 2:9 (0:3) "


Nie wyszed³ wtorkowy mecz naszym m³odzikom którzy wysoko przegrali z £êgovi± £êg Tarnowski. Dwie bramki dla LZS'u zdoby³ Kuba Kic. Kolejny pojedynek ten zespó³ rozegra ju¿ w pi±tek równie¿ na w³asnym stadionie z Football Academy D±browa Tarnowska. Wiêcej Zdjêcia

"Seniorzy: Nowe stroje" 28.08.2017


W³a¶nie dotar³y stroje pi³karskie które s³u¿yæ bêd± naszym seniorom. Zarz±d i pi³karze LZS'u Mêdrzechów dziêkuj± bardzo za pomoc finansow± sponsorowi g³ównemu firmie: " F.H.U. BIT-POL Piotr Chwa³ek " którego logo widnieje z przodu ka¿dej koszulki.

"Seniorzy: Zagrali na "pi±tkê". 27.08.2017

" LZS Mêdrzechów - Dunajec Konary 5:0 (1:0) "


Seniorzy "rozjechali" w sobotnim meczu zespó³ Dunajca Konary. Go¶cie od 25 minuty po czerwonej kartce musieli graæ w os³abieniu co bezlito¶nie wykorzystali mêdrzechowianie. Do przerwy by³o tylko 1:0 po bramce Rados³awa Woliñskiego z rzutu karnego. Druga po³owa to ju¿ kanonada strzelecka. Do siatki trafiali 2x Piotr Kaczor, Micha³ Sieradzki i 16-letni Jacek Sieradzki. Wynik móg³byæ du¿o wy¿szy ale rozlu¼nieni nasi pi³karze zmarnowali jeszcze kilka tzw. "setek". Wiêcej Zdjêcia

"Juniorzy: Bez szans z Rad³ovi±". 27.08.2017

" LZS Mêdrzechów - Rad³ovia Rad³ów 0:12 (0:9) "


W lidze zadebiutowali tak¿e juniorzy starsi LZS'u (roczniki od 1999 do 2002) z których w naszej kadrze wszyscy wiekowo nale¿± do juniorów m³odszych (wiêkszo¶æ z roczników 2001-2002). . Widaæ to by³o na boisku bo du¿o starsi rywale z Rad³ovii Rad³ów przewa¿ali pod ka¿dym wazglêdem. Wynik pokazuje jaka by³a ró¿nica. Ta grupa ch³opaków ma siê na razie zgrywaæ by za dwa, trzy lata rywalizowaæ z innymi zespo³ami jak równy z równym. Wiêcej Zdjêcia

"M³odziki: Cios za cios i ostateczny triumf". 26.08.2017

" Rad³ovia Rad³ów - LZS Mêdrzechów 4:5 (2:2) "


W pierwszym emocjonuj±cym meczu sezonu nasze m³odziki wygrywaj± z Rad³ovi± Rad³ów. Form± strzeleck± b³ysn± Kuba Kic który a¿ 4 razy wpakowa³ pi³kê do siatki. Ostatni± bramkê strzeli³ natomiast Krzysztof Lekarczyk. Wielke brawa dla naszej m³odej dru¿yny. Zdjêcia

"Pierwszy mecz u siebie" 24.08.2017"

Dopiero w 3 kolejce po raz pierwszy na stadion w Mêdrzechowie zawita ¯abieñska A klasa. Na przeciw dru¿yny LZS'u stanie ekipa Dunajca Konary. Rywale ¶wietnie rozpoczêli rozgrywki wygrywaj±c z Boles³awiem 1:2 i Biskupicami 4:2. Mêdrzechowianie maj± za zadanie powstrzymaæ dobrze dysponowanych przeciwników i co za tym idzie zgarn±æ kolejne punkty. Pocz±tek spotkania w sobotê o godzinie 17:00.

"Seniorzy: Jest pierwsze zwyciêstwo! " 21.08.2017

" Ikar Odporyszów - LZS Mêdrzechów 1:3 (1:1) "


Szybko z kolan podnie¶li siê nasi seniorzy. Wygrywamy sobotni mecz z Ikarem Odporyszów. Pierwsza po³owa to wymiana ciosów. Najpierw do bramki trafi³ Piotr Kaczor, chwile potem wyrównali gospodarze. Na pocz±tku drugiej po³owy przycisn±³ zespó³ LZS'u i za spraw± znów Piotra Kaczor (strza³ z woleja) i Rados³awa Woliñskiego (po rzucie ro¿nym uderzenie g³ow±) wypracowa³ sobie solidn± zaliczkê. Do koñca wynik ju¿ siê nie zmieni³ choæ okazji do tego nie brakowa³o i pierwsze trzy punkty w sezonie pojecha³y do Mêdrzechowa. Wiêcej Zdjêcia

"Tym razem spadkowicz" 17.08.2017"

Po beniaminku seniorzy tym razem zagraj± ze spadkowiczem z ligi okrêgowej. Ikar Odporyszów po fatalnym ostatnim sezonie próbuje odbudowaæ siê ligê ni¿ej czyli w A klasie ¯abno. W pierwszej kolejce zespó³ ten zremisowa³ w Biskupicach Rad³owskich 2:2. Sobotni pojedynek zaplanowano na godzinê 17:00 w Odporyszowie, wyjazd 16:00.

TYPUJ 2 KOLEJKE

"Seniorzy: S³aby start... " 14.08.2017

" Iskra D±brówki Breñskie - LZS Mêdrzechów 3:0 (1:0) "


Seniorzy po s³abym meczu przegrywaj± na inauguracjê z Iskr± D±brówki Breñskie. Ju¿ przed spotkaniem wiadomo by³o, ¿e o punkty bêdzie bardzo ciê¿ko bo mêdrzechowianie uzbierali zaledwie 11-stu zawodników. Pierwsza po³owa nale¿a³a do beniaminka który wykorzysta³ jeden z dwóch karnych (pierwszego obroni³ £ukasz Ziêtara). Po zmianie stron by³ chwilowy okres przewagi LZS'u, dwie 100% sytuacje zmarnowa³ jednak Piotr Kaczor. W ostatniej fazie meczu gospodarze do³o¿yli jeszcze dwa gole i zainkasowali komplet punktów. Wiêcej Zdjêcia

"Startujemy!!!" 10.08.2017"

Ju¿ w najbli¿szy weekend startuje nowy, d³ugo wyczekiwany sezon A klasy ¯abno. Nasza dru¿yna na pocz±tek pojedzie do niedalekich D±brówek Breñskich. Tamtejsza Iskra awansowa³a z B klasy z drugiego miejsca - 65 punktów, bramki 129-35. Dobrze by by³o rozpocz±æ zmagania od zwyciêstwa, choæ na pewno m³ody zespó³ beniaminka postawi ciê¿kie warunki. Pocz±tek meczu w niedzielê o 17:00, wyjazd 16:00.

TYPUJ 1 KOLEJKE


ARCHIWUM WIADOMO¦CI

Seniorzy
Kadra
Tabela
Terminarz
Strzelcy/Asysty
Puchar Polski

Juniorzy M³odsi
Kadra
Tabela
Terminarz
Strzelcy

M³odziki
Kadra
Tabela
Terminarz
Strzelcy

¯aki
Kadra
Wyniki
Strzelcy


Design by TSH , CSS script